Zaimek jest to samodzielna część mowy, której główną funkcją jest zastępowanie innych wyrazów w zdaniu.

Typy zaimków ze względu na funkcję, jaką pełnią i to, jakie części mowy zastępują:

Rzeczowne - zastępują rzeczowniki np. ja, ty, kto, nikt, nic.

Liczebne - zastępują liczebniki np. ile, tyle.

Przymiotne - zastępują przymiotniki np. jaki, który, ten, tamten, twój, mój, czyj, nasz, wasz.

Przysłowne - zastępują przysłówki np. tak, jak, tam, tu, tamtędy, stamtąd.

Typy zaimków ze względu na znaczenie:

Osobowe - wskazują na osobę np. ja, ty, on, ona, ono, my, wy, oni, one.

Zwrotne - jest to zaimek -się-

Pytające - wskazuje na podmiot lub jego właściwości, o którą pytamy np., kto?, co?, który?

Wskazujące - wskazują na przedmiot lub jego właściwości np. ten, tamten, to, ów, taki, tu. 

Dzierżawcze - wskazujące na przynależność lub posiadanie czegoś np. nasz, wasz, mój, twój, swój, ich.

Nieokreślone - wskazujące na przedmiot lub jego właściwość, które nie zostały bliżej określone np. ktoś, coś.

Przeczące - wyrażają przeczenie, negację czegoś np. nikt, nic, nigdzie, żaden, nigdy.

Względne - łączą zdanie Zdanie odrębny segment wypowiedzi zbudowany z wyrazów ułożonych zgodnie z regułami składniowymi i gramatycznymi, który jest całością znaczeniową i intonacyjną.
Czytaj dalej Słownik terminów literackich
podrzędnie z nadrzędnym. Zaimki pytające i względne mają taką samą postać, lecz inną funkcje, np., kto, co, jaki, który.

Upowszechniające - wskazujące na powszechność przedmiotu lub właściwości, np. każdy, wszyscy, zawsze.