Partykułę nie z przysłówkami można pisać dwojako. A skoro pojawiają się dwie możliwości, należy zapamiętać regułę, która zapisu dotyczy. Zależeć on będzie od pochodzenia przysłówków.

 Pisownia nie z przysłówkami rozłącznie

Pisownię niez przysłówkami rozłączną przyjmuje się w przypadku, gdy przysłówki te nie pochodzą od przymiotników (np. nie zawsze, nie jutro). Wyjątkami od tej reguły są wyrazy niezbytoraz nieraz. 

Niez przysłówkami piszemy również rozłącznie, gdy występują one w stopniu wyższym i najwyższym (np. nie najlepiej, nie gorzej)

Pisownia nie z przysłówkami łącznie

Pisownię niez przysłówkami łączną przyjmuje się w przypadku, gdy przysłówki te wywodzą się od przymiotników (np. nieładnie, niemodnie). Łącznie pisze się też niez przysłówkami, które nazywają cechę przeciwstawną . 

Rozpoznać je można po tym, że zawierają w stopniu najwyższym przedrostek naj-na początku wyrazu, np. niedołężniej - najniedołężniej, niegrzeczniej- najniegrzeczniej.