1. Pisownia "nie":
  2. a) łącznie (z jakimi częściami mowy - wypisać)

-z rzeczownikami,

-z przymiotnikami w stopniu równym,

-z odprzymiotnikowymi przysłówkami w stopniu równym,

-z imiesłowami przymiotnikowymi,

  1. b) rozdzielnie

-z czasownikami,

-z przymiotnikami w stopniu wyższym i najwyższym,

-z przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym,

-z przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników,

-z imiesłowami przysłówkowymi,

-z liczebnikami,

-z zaimkami,

-z wyrażeniami przyimkowymi.

  1. c) wyjątki

-piszemy oddzielnie z rzeczownikami gdy “nie” pełni funkcję wyraźnego przeciwstawienia (np. nie kalkulator, ale liczydło)

-piszemy oddzielnie z przymiotnikami gdy “nie” pełni funkcję wyraźnego przeciwstawienia (np. nie ładny, ale brzydki)

  1. Pisownia "by":
  2. a) łącznie

-po osobowych formach czasownika,

-po osobowych formach czasownika w formie bezosobowej,

-z partykułami,

-z większością spójników,

-w wyrazach porównawczych.

  1. b) rozdzielnie

-po nieosobowych formach czasownika,

-po wyrazach pełniących formę czasownika,

-po rzeczownikach, przymiotnikach, imiesłowach przymiotnikowych, przysłówkach, liczebnikach, zaimkach.