BIBLIA składa się z pism Starego i Nowego Testamentu.

Stary Testament to 46 ksiąg judaistycznych, które powstały pomiędzy XIII i I w. p.n.e., Księgi Starego Testamentu były zapisywane w trzech językach: aramejskim, greckim i hebrajskim.

W jego skład wchodzą:

~Księgi prorocze: Księga Izajasza; Księga Jeremiasza; Lamentacje; Księga Barucha; Księga Ezechiela; Księga Daniela; Księga Ozeasza; Księga Joela; Księga Amosa; Księga Abdiasza; Księga Jonasza; Księga Micheasza; Księga Nahuma; Księga Habakuka; Księga Sofoniasza; Księga Aggeusza; Księga Zachariasza; Księga Malachiasza

~Księgi historyczne: Księga Genesis; Księga Wyjścia; Księga Kapłańska; Księga Liczb; Księga Powtórzonego Prawa; Księga Jozuego; Księga Sędziów; Księga Rut; Księga Samuela (1 i 2); Księga Królewska (1 i 2); Księga Kronik (1 i 2); Księga Ezdrasza; Księga Nehemiasza; Księga Tobiasza ; Księga Judyty; Księga Estery; Księga Machabejska (1 i 2)

~Księgi mądrościowe: Księga Hioba; Księga Psalmów; Księga Przysłów; Księga Koheleta; Pieśń nad Pieśniami; Księga Mądrości; Księga Syracha

Trzydzieści dziewięć ksiąg Starego Testamentu jest uznanych za kanoniczne, pozostałe siedem to: Księga Tobiasza, Księga Judyty, 1 i 2 Księga Machabejska, Księga Mądrości, Księga Syracha, Księga Barucha

Nowy Testament to zbiór 27 ksiąg chrześcijańskich, powstałych pomiędzy 51 i 96 r. n.e.. Został spisany w przeważającej części w języku greckim, wyjątkiem jest Ewangelia świętego Mateusza spisana w języku aramejskim.

Nowy Testament składa się z:

- Ewangelii; świętego Mateusza, świętego Marka, świętego Łukasza i świętego Jana. Ewangelie były spisywane przez uczniów Chrystusa, są naoczną relacja z jego działalności, zawierają nauki Jezusa, wyrażone m.in. w formie przypowieści. Ewangelia oznacza Dobrą Nowinę. Wszystkie Ewangelie mają bardzo podobną treść jednak są spisane z czterech punktów widzenia.

- Dziejów Apostolskich, które opisują rozprzestrzenia się wiary chrześcijańskiej, w ciągu. Trzydziestu lat od śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. Dzieje Apostolskie opisują działalność misyjną świętego Pawła z Tarsu.

- Listów św. Pawła do Rzymian, do Koryntian (1 i 2), do Galacjan, do Efezjan, do Filipian, do Kolosan, do Tesaloniczan (1 i 2), do Tymoteusza (1 i 2) do Tytusa, do Filemona.

- Listów Apostolskich ( List do Hebrajczyków, List św. Jakuba, List św. Piotra (1 i 2), List św. Jana (1, 2 i 3), List św. Judy).

- Apokalipsy świętego Jana, zwanej także "Objawieniem św. Jana". Apokalipsa została spisana na wyspie Patmos ok. 96 r. n.e.. Jest zapełniona wieloma zagadkowymi symbolami (takimi jak Baranek, Czterech jeźdźców, Babilon, Niewiasta walcząca ze Smokiem, wizja winobrania i żniw). Jest to księga prorocza, mówiąca o przyszłym losie Kościoła, o walce dobra ze złem. Mówi także o tym, że ostateczne zwycięstwo będzie należało do Chrystusa.

Biblia to zbiór świętych ksiąg judaizmu i chrześcijaństwa, to najbardziej znana z wszystkich ksiąg świata. Została przełożona na wiele języków, stanowi nie tylko źródło wiary, ale także zawiera w sobie wiele ciekawych pod względem treści i formy tekstów. To niewyczerpane źródło motywów, które inspirują twórców kultury od wielu setek lat.

Stary Testament opisuje dzieje "narodu wybranego", zanim na świat przyszedł Chrystus. W Starym Testamencie przejawia się miłość Boga do Izraelitów (jej wyrazem jest choćby tekst "Pieśni nad Pieśniami"), tak więc widzimy w nim miłość Boga do narodu wybranego, podczas gdy w Nowym Testamencie miłość Boga otacza tych wszystkich, którzy chcą powierzyć mu swoją wiarę i serca.

W słowach proroków Bóg przemawia do ludzi, wskazuje na grzechy, które popełniają, nawołuje do poprawy.

W Starym Testamencie odnajdujemy oczekiwanie na przyjście Mesjasza, które zostaje spełnione w Nowym Testamencie poprzez przyjście na świat Syna Bożego, Jezusa Chrystusa. Stary Testament rozpoczyna Księga Rodzaju, która opisuje akt stworzenia świata i człowieka, mówi także o grzechu pierwszych ludzi i losach ich potomków. Nowy Testament powstawał w okresie kilkudziesięciu lat, dlatego jest znacznie bardziej spójny, aniżeli Stary Testament, który powstawał w ciągu kilkunastu setek lat. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament są źródłem wspaniałych wzorów postępowania, uczą jak żyć z dala od grzechu, nie krzywdząc bliźniego.