Filozofowie greccy odegrali ważną rolę w kształtowaniu się kultury europejskiej. Zapoczątkowali wiele kierunków filozoficznych. Działalność filozofów greckich wynikała z umiłowania mądrości, skąd wzięła swój początek nazwa ich dziedziny. Jacy byli najsłynniejsi greccy filozofowie i jakie były ich poglądy?

Pierwsi filozofowie greccy

Początki filozofii sięgają VII i VI w.p.n.e.  Dzięki filozofom greckim nastąpiło wówczas stopniowe przejście od świadomości religijnej do myślenia naukowego. Pierwszym z filozofów greckich był Tales z Miletu. Zalicza się go do tzw. jońskich filozofów przyrody, którzy koncentrowali się na poszukiwaniu arche, czyli pierwszej substancji, która była początkiem świata. Dla Talesa była to woda. 

Inni greccy filozofowie z tej grupy to Heraklit z Efezu (świat powstał z ognia, nieustanna zmienność - "wszystko płynie"), Anaksymenes (powietrze) i Anaksymander (początkiem był bezkres). Z ważniejszych filozofów greckich należy wspomnieć także Demokryta z Abdery (podstawą świata jest atom) i Pitagorasa (liczne odkrycia matematyczne).

Klasyczni greccy filozofowie

Rozwój działalności filozofów greckich przypadł na V i IV w. p.n.e. Przełom w dziedzinie filozofii nastąpił za sprawą Sokratesa, ateńczyka. Zainteresowania tego greckiego filozofa koncentrowały się na etyce, zagadnieniach moralności. Sokrates jest autorem pojęcia cnoty jako jedynej drogi do szczęścia. 

Z poglądami ateńskiego filozofa związane są także terminy: niewiedza sokratejska i ironia sokratejska. Kolejnym z greckich filozofów był Platon, który stworzył filozofię idealistyczną. Twierdził, że świat materialny, zmysłowy jest tylko odbiciem niezmiennych idei. 

Swoje poglądy przedstawił za pomocą słynnej metafory (jaskinia platońska). Do najwybitniejszych filozofów greckich zalicza się także Arystotelesa. Zajmował się logiką, estetyką, organizacją państwa, naturą. W odróżnieniu od Platona wierzył w jedność formy i materii.