Obrady " okrągłego stołu " stały się symbolicznym momentem, który uznawany jest za początek przemian ustrojowych. Do rozmów zasiedli przedstawiciele władz komunistycznych i opozycjoniści. Stało się coś co jeszcze nie tak dawno wydawało się niemożliwe. Dziś te obrady są oceniane bardzo różnie. Niektórzy twierdzą, że ówczesne postanowienia były maksymalnymi ustępstwami komunistów, a więc ogromnym sukcesem " Solidarności". . Inni natomiast dopatrują się w tamtych rozmowach jakiegoś układu, który pozwolił przetrwać siłom postkomunistycznym. Zarzucając na przykład, że to właśnie " okrągły stół" jest przyczyną dzisiejszych trudności Polski. Obrady te były jednak, jakby je nie oceniać, niesłychanie ważne w historii Polski. Bez nich na pewno Polska nie wstąpiłaby na drogę przemian i reform politycznych stając się krajem demokratycznym. A przecież nasz kraj stał się właśnie "katalizatorem " przemian w całej Europie Środkowej.

31 sierpnia 1988 roku odbyło się pierwsze spotkanie Lecha Wałęsy z szefem resortu spraw wewnętrznych generałem Czesławem Kiszczakiem. był to pierwszy oficjalny kontakt władz komunistycznych z przywódcą "Solidarności" , od czasu gdy 13 grudnia 1981 roku wprowadzono w Polsce stan wojenny. To spotkanie zapoczątkowało długą serię spotkań, które doprowadziły do porozumień " okrągłego stołu". Już bowiem we wrześniu tego roku doszło do następnych rozmów Lecha Wałęsy z gen. Czesławem Kiszczakiem. Główną jednak przeszkodą w realizacji dalszych wspólnych ustaleń było to, że władze nadal nie zgadzały się na legalizację NSZZ "Solidarność". a było to warunkiem dalszych rozmów.

Do zawieszenia i paraliżu rozmów między obiema stronami doszło, na pewien czas, z winy ówczesnego premiera - Władysława Rakowskiego, który nie zgadzał się kategorycznie na legalizację " Solidarności". Bardzo negatywnym posunięciem Rakowskiego była likwidacja Stoczni Gdańskiej, kolebki " Solidarności". Była to ewidentnie sprawa polityczna, gdyż Stocznia Gdańska nie wyróżniała się właściwie niczym na tle pozostałych tego typu zakładów na wybrzeżu. Rakowski ponad to bardzo niechętnie odnosił się do rozmów przy " okrągłym stole", twierdząc nawet, że Polaków interesuje stół, ale " syto zastawiony". Ten pat jaki zapanował na linii PZPR - Solidarność doprowadził nawet do tego, że pod koniec listopada 1988 roku ogłoszono, że wykonany stół, specjalnie na cele obrad został zdemontowany. Gdy wydawało się, że partia nieodwracalnie zerwała możliwość wspólnych rozmów z opozycją, Alfred Miodowicz wezwał do publicznej debaty, przed kamerami telewizyjnymi, Lecha Wałęsę. Wbrew oczekiwaniom PZPR debata, która odbyła się 30 listopada 1988 roku wypadła zdecydowanie na korzyść szefa " Solidarności". Lech Wałęsa , który pojawił się w telewizji, swym wystąpieniem ugruntował jeszcze swą wielką popularność. Sygnałem, że następuje znów pewne odprężenie była zgoda władz PRL, na wyjazd Wałęsy do Paryża, gdzie został przyjęty z największymi honorami. wizyta ta miała miejsce w dniach 10 do 11 grudnia 1988 roku. bez większych przeszkód odbyły się w kraju demonstracje w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. 18 grudnia grupa 119 osób zaproszonych przez Lecha Wałęsę utworzyła Komitet Obywatelski przy przewodniczącym NSZZ " Solidarność". sekretarzem został wybrany Wujec. Komitet został następnie rozdzielony na piętnaście sekcji, które miały za zadanie przygotować stanowisko strony społeczeństwa do przyszłych rokowań.

Partia zaczęła rozumieć pomału konieczność prowadzenia dalszego dialogu i legalizację " Solidarności". dużą rolę w tej kwestii odegrał kościół katolicki.

Przełomowym wydarzeniem dla całej sprawy były spotkania, które odbyły się w styczniu 1989 roku. Uczestniczyli w nich Pierwszy sekretarz KC PZPR Stanisław Ciosek, Tadeusz Mazowiecki i ksiądz Alojzy Orszulik. Wstępne postanowienia, które wówczas zawarto stały się właściwie podstawą późniejszych obrad przy "okrągłym stole". Tak więc solidarności miałoby przypaść 305 mandatów w przyszłym Sejmie, w nowo utworzonym Senacie "Solidarność" i Kościół miały by mieć po jednej trzeciej miejsc, wreszcie generał Wojciech Jaruzelski miał zostać prezydentem, który posiadła zwierzchność na wojskiem.

wtedy też wynegocjowano oficjalną treść uchwały, która stała się oficjalnym zaproszeniem do rozmów. Odczytano ją także na X plenum KC PZPR.

Gdy rozpoczynały się obrady " okrągłego stołu", nastroje polskiego społeczeństwa sięgnęły dna. Nikt już chyba nie wierzył w to, że da się jeszcze w starym systemie politycznym wyjść z bezładu w jaki komuniści wprowadzili kraj. Sytuacja ekonomiczna Polski była w tym okresie gorsza niż zła. Podobnie jak na początku lat osiemdziesiątych sklepy świeciły pustkami, brakowało nawet podstawowych towarów żywnościowych, po które ustawiały się długie kolejki. społeczeństwo polskie było już bardzo zmęczone tą sytuacją.

Obrady " okrągłego stołu" zostały uroczyście rozpoczęte 6 lutego 1989 roku. Na inaugurację rozmów przemawiało kilka osób z Lechem Wałęsą i Czesławem Kiszczakiem na czele. Wyznaczone zostały następnie trzy zespoły negocjacyjne. O reformach politycznych miano rozmawiać pod kierownictwem Bronisława Geremka, ze strony " Solidarności" i Janusza Reykowskiego ze strony partii. O pluralizmie związkowym negocjowała grupa, której przewodniczył Tadeusz Mazowiecki - z ramienia opozycji, Aleksander Kwaśniewski ze strony PZPR i Romuald Sosnowski z ramienia OPZZ. O sprawach związanych z gospodarką rozmowy toczyły się natomiast pod kierownictwem Witolda Trzeciakowskiego ze strony " Solidarności" i Władysława Baki reprezentującego partię. zespoły negocjacyjne dzieliły się natomiast na mniejsze grupki, co sprawiło, że rozmawiano nawet o rzeczach najbardziej szczegółowych.

Rozmowy toczono więc w poufnym gronie, a sam okrągły stół wykorzystywano jedynie do oficjalnych spotkań, a właściwie na rozpoczęcie i na zakończenie toczonych obrad.

Najważniejsze rozmowy toczyły się w willi w podwarszawskiej Magdalence. Na spotkaniu, które odbyło się 2 marca, przyjęto wniosek zgłoszony przez Aleksandra Kwaśniewskiego, że wybory do Senatu powinny być całkowicie wolne. 3 kwietnia wynegocjowano z kolei ostateczny kształt zmian ustrojowych. Ceną za porozumienie było uwłaszczenie części nomenklatury. 5 kwietnia 1989 roku uroczyste posiedzenie "okrągłego stołu" zatwierdziło podjęte uchwalenia, a Sejm PRL uchwalił je dwa dni później.

7 kwietnia 1989 roku Sejm PRL ustanowił nową ordynację wyborczą, zmienił też konstytucję przez wprowadzenie instytucji Senatu i prezydenta. 17 kwietnia ponownie zarejestrowano "Solidarność".

W całości obrad " okrągłego stołu" wzięły udział 452 osoby. W specjalnej księdze zawarto uzgodnienia dotyczące porozumień co do zmian w większości dziedzin życia społecznego. Na mocy układu zalegalizowano " Solidarność". Nie udało się natomiast wynegocjować unieważnienia delegalizacji związku.

chociaż zliberalizowano prawo o zakładaniu związków, stowarzyszeniach i zgromadzeniach, władze nie pozwoliły na swobodne zakładanie partii politycznych. Na czerwiec wyznaczono przedterminowe wybory do sejmu i do senatu. senat powołano na nowo, gdyż w PRL nie było tej wyższej izby polskiego parlamentu.

w sejmie PZPR i jej sojusznicy mieli zagwarantowane 65 % miejsc. 35 % pozostawiono dla kandydatów bezpartyjnych, a mogli się o nie także ubiegać kandydaci "Solidarności". Wybory do senatu miały być całkowicie wolne. Postanowiono zlikwidować Radę Państwa, a w jej miejsce powołano urząd Prezydenta. Wyboru na to stanowisko miał dokonywać połączony sejm i senat. Zgodnie z ustaleniami prezydentem miał zostać generał Wojciech Jaruzelski. Najmniej pomyślnymi okazały się porozumienia w dziedzinie gospodarki. Szybko pogarszająca się sytuacja w polskiej gospodarce uczyniła je całkowicie bezwartościowymi. Nie udała się na przykład tzw. indeksacja płac, czyli podnoszenie płac w miarę wzrostu inflacji.

Celem władz w trakcie negocjacji było wciągnięcie opozycji do wspólnych rządów i obarczenie jej współodpowiedzialnością za stan gospodarczy kraju. Partia doskonale zdawała sobie sprawę z konieczności zdecydowanych reform, a " solidarność" mogłaby przekonać do nich społeczeństwo.

dla opozycji zawarte porozumienia były ceną jaką trzeba było zapłacić za legalizację " Solidarności". Spodziewano się, że następne wybory będą już całkowicie wolne i przyniosą pełne zwycięstwo opozycji. .

Partia z kolei przystępując do wyborów, które miały się odbyć chyba nie do końca zdawała sobie sprawę jak bardzo społeczeństwo polskie chciało się jej pozbyć.

Pod koniec kwietnia zespół kandydatów komitetów obywatelskich był kompletny i postanowiono go przedstawić opinii publicznej. Wszyscy kandydaci sfotografowali się z Lechem Wałęsą. W ten sposób ci kandydaci zostali wyraźnie przedstawieni jako " ludzie Wałęsy", a wyborcy mieli jasność wyboru. Strona rządowa obrała inną taktykę, która polegała na tym że wystawiono dużą liczbę ludzi nieznanych. Był to z jej strony duży błąd.

Kampania tych wyborów była zupełnie czymś nowym dla Polaków. Mimo dużej niechęci władze musiały się zgodzić na emisję programów wyborczych " Solidarności", Choć same często atakowały jej kandydatów. atmosfera była jednym słowem dość nerwowa.

Pierwsze częściowo wolne wybory w powojennej Polsce, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, już w pierwszej turze przyniosły ogromne zwycięstwo opozycji, która zdobyła ogółem 160 mandatów w sejmie ze 161 przewidzianych dla niej w porozumieniach. Obsadziła także 92 na 100 miejsc w odrodzonym senacie. Prestiżową porażką władzy okazało się głosowanie na " listę krajową", z której kandydowało wielu obecnie rządzących polityków. Jedynie dwóch spośród nich na 35 uzyskało mandat społeczny. W tej sytuacji powstał problem z obsadzeniem 33 pozostałych mandatów, gdyż ordynacja wyborcza nie przewidywała II tury głosowania na listę krajową. za zgodą strony solidarnościowej dokonano bezprecedensowej zmiany ordynacji w trakcie wyborów, umożliwiając obsadzenie mandatów przez koalicję rządową.

23 czerwca posłowie i senatorowie z list " Solidarności" utworzyli Obywatelski Klub Parlamentarny, którego przewodniczącym został Bronisław Geremek. Marszałkiem sejmu został mikołaj Kozakiewicz, a funkcje marsza łka senatu objął Andrzej Stelmachowski.

Zgodnie z zasadą ogłoszoną na łamach " Gazety Wyborczej" przez Adama Michnika, "Wasz prezydent , nasz premier", funkcję prezydenta PRL objął generał Wojciech Jaruzelski. Sam Jaruzelski początkowo nie chciał objąć tej funkcji proponując na to stanowisko gen. Kiszczaka.

Ostatecznie w głosowaniu w Zgromadzeniu Narodowym 19 lipca 1989 roku prezydentem został gen Jaruzelski uzyskując 270 głosów "za", 233 głosów " przeciw" i 34 "wstrzymujących się". Wynik niższy chociaż o jeden głos oznaczałby porażkę Jaruzelskiego. 29 lipca tego roku nowy prezydent zrezygnował z funkcji I sekretarza PZPR. Zastąpił go na tym stanowisku Mieczysław Rakowski.

Wielkim wydarzeniem dla Polski było objęcie stanowiska premiera przez Tadeusza Mazowieckiego, 19 sierpnia. Był to pierwszy nie komunistyczny premier w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. " Solidarność zobowiązała się jednak, że PZPR zachowa wpływ na takie resorty jak: M.O.N oraz M.S.W

Jak ujawniły ostatnie dokumenty, dokładnie tego samego dnia dyktator Rumunii Nicolae Caucescu próbował bezskutecznie namówić inne kraje komunistyczne do interwencji zbrojnej w Polsce. Jej celem było przywrócenie upadającej władzy komunistycznej. Warte podkreślenia przy tej okazji jest jeszcze to, że przemiany w Polsce uzyskały akceptację radzieckiego przywódcy Michaiła Gorbaczowa. Było to dla Polski niesłychanie istotne, gdyż dawało pewność że nie grozi nam interwencja Armii Czerwonej, której przecież dziesiątki tysięcy żołnierzy stacjonowało w naszym kraju.

Tak więc obrady " okrągłego stołu" miały dla Polski decydujące znaczenie. Zapoczątkowały one bowiem proces, który doprowadził do głębokich przemian w Polsce, a później w innych krajach komunistycznych. Mimo, że jak się wydaje początkowe intencje komunistycznych władz były zupełnie inne, to wyzwolone wtedy siły już nie mogły być zatrzymane. Nie było więc szans i takiej woli Polaków, aby kontynuować rządy PZPR, nawet we współpracy czy pewnym porozumieniu z opozycją. na taką możliwość jak się wydaje liczyli komuniści. Obrady "okrągłego stołu" stały się więc dla Polski pewną odskocznią do dalszych zmian. Zmian, które wtedy zapoczątkowane, doprowadziły do pełnego zrzucenia zależności Polski od ZSRR , wejścia naszego kraju do wojskowych struktur NATO, czy do Unii Europejskiej. Można równocześnie śmiało zaryzykować, że wówczas nawet najwięksi optymiści nie przewidywali takiego scenariusza.

Dziś wielu polityków, kwestionuje tamte osiągnięcia, nazywając nawet obrady okrągłego stołu złem, krytykując ówczesnych uczestników obrad. Należy sobie jednak zadać podstawowe pytanie: " czy można było wówczas osiągnąć więcej?". Wynik obrad, jakkolwiek różnie odbierany świadczy jednak o tym, ze Polacy w trudnych chwilach dla swojego kraju potrafią jednak osiągnąć porozumienie.