konferencja w Teheranie

Miała miejsce w dniach 28 listopada - 1 grudnia 1943 roku. Udział wzięli Winston Churchill, Franklin Delano Roosevelt oraz Józef Stalin. Głównym tematem obrad było uzgodnienie wspólnych planów prowadzenia wojny przeciwko armii niemieckiej. Jeśli chodzi o sprawę polską, to Stalin po raz pierwszy oficjalnie opowiedział się za wyznaczeniem zachodniej granicy Polski na Odrze, co zostało wstępnie zaaprobowana przez rozmówców zachodnich. Przyjęto również, że do Polski zostaną włączone Prusy Wschodnie oraz Opolszczyzna. Za jej wschodnią granicę uznano linię Curzona (projekt polsko-sowieckiej linii demarkacyjnej przedstawiony 1920 przez brytyjskiego ministra spraw zagranicznych George'a Curzona, linia przebiegała na północ od Suwałk - od źródeł Pregoły i Szczary, przez Sejny i Grodno i dalej dawną granicą Królestwa Polskiego na Bugu, dalej na wschód od Przemyśla a na zachód od Rawy Ruskiej, Sambora i Borysławia, aż do Karpat w rejonie źródeł Sanu, Dniestru i Stryja). Ostateczne wyznaczenie granic Polski odłożono na później, dopuszczono możliwość przesiedleń ludności z niektórych ziem.

konferencja w Jałcie

Miała miejsce w dniach 4-11 lutego 1945 roku na Krymie. Głównym tematem były problemy współdziałania strategicznego w końcowej fazie działań wojennych przeciw Niemcom i przystąpienia ZSRR do wojny przeciw Japonii. W sprawie polskiej potwierdzono, że granica wschodnia będzie przebiegać wzdłuż linii Curzona, z niewielkimi odchyleniami na korzyść Polski i że "Polska powinna uzyskac znaczny przyrost terytorialny na północy i zachodzie".

Postanowiono również przekształcić Rząd Tymczasowy (utworzony 31 grudnia 1944 roku z działaczy Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, w celu przeciwstawienia legalnemu Rządowi Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, nieuznany przez Wielką Brytanię i Stany Zjednoczone) na Polski Rząd Tymczasowy Jedności Narodowej, którego głównym celem miało być przygotowanie demokratycznych wyborów. W jego skład mieli wejść przedstawiciele wszystkich znaczących stronnictw politycznych, zarówno z kraju, jak i zagranicy.

konferencja w Poczdamie

Miała miejsce w dniach 17 lipca - 2 sierpnia 1945 roku. Stany Zjednoczone reprezentował nowy prezydent Harry Truman, również Churchill w czasie trwania obrad został zastąpiony nowym premierem Clementem Atlee. Celem konferencji było uregulowanie problemów związanych z likwidacją skutków II wojny światowej i organizacją powojennej Europy. W sprawie polskiej ustalono ostatecznie północną i zachodnią granicę na Odrze, Nysie Łużyckiej i Morzu Bałtyckim (wraz z przyznaniem Polsce Gdańska). Prusy Wschodnie zostały podzielone: ZSRR przyznano okręg Królewca, Polsce - Warmię i Mazury. Postanowiono również przesiedlić Niemców z Polski, Czechosłowacji i Węgier.