Konferencja w Poczdamie to spotkanie przywódców koalicji antyhitlerowskiej, tzn. ZSRR, Wielkiej Brytanii oraz USA, jakie miało miejsce w 17 lipca - 2 sierpnia 1945 r.

Konferencja w Poczdamie - cel

Konferencja w Poczdamie była jedną z trzech konferencji, obok konferencji w Jałcie i w Teheranie, która miała na celu opracowanie warunków pokojowych, zadecydowanie o dalszych losach Niemiec, ustalenie powojennego ładu w Europie i na świecie. Ze strony ZSRR w konferencji wziął udział Józef Stalin. USA były reprezentowane przez Harry’ego Trumana - nowo wybranego prezydenta. Początkowo Wielką Brytanię reprezentował Winston Churchill, natomiast 28 lipca 1945 r. zastąpił go nowy premier kraju - Clement Attlee.

Deklaracja poczdamska

Deklaracja poczdamska określała główne postanowienia, jakie zostały ustalone podczas konferencji w Poczdamie. Większość z nich dotyczyła Niemiec. Zostały one uznane za odpowiedzialne wywołania II wojny światowej. Ustalono, że Niemcy ulegną demilitaryzacji, denazyfikacji, demokratyzacji, oraz dekartelizacji (tzw. zasada "czterech D"), a także, że wypłacą odszkodowania pokrzywdzonym przez siebie krajom.

15% reparacji wojennych należnych ZSRR miała otrzymać Polska. Ludność niemiecka z terenów Czechosłowacji, Polski i Węgier miała zostać przesiedlona. Niemcy miały zostać podzielone na cztery strefy okupacyjne. Istotnym postanowieniem konferencji w Poczdamie była decyzja o ukaraniu zbrodniarzy hitlerowskich. Skutkiem tego był tzw. proces norymberski.

Konferencja w Poczdamie a kwestia polska

Na konferencji poczdamskiej strona polska była reprezentowana przez: Bolesława Bieruta, Edwarda Osóbkę-Morawskiego, Stanisława Grabskiego, Stanisława Mikołajczyka, Wincentego Rzymowskiego oraz Michała Rolę-Żymierskiego. Stanowisko Polski dotyczące granicy zachodniej zostało wyrażone w lipcu 1945 r. podczas konferencji w Poczdamie w memorandum Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej. Granice Polski zostały wyznaczone na Odrze i Nysie Łużyckiej, do kraju został włączony Szczecin, Gdańsk i część Prus Wschodnich.

Konferencja w Poczdamie - znaczenie

Konferencja w Poczdamie stała się podstawą powojennego ładu w Europie i na świecie. Europa została podzielona na dwa rywalizujące ze sobą bloki.