Chrzest Polski odbył się w 966 r. Został przyjęty przez Mieszka I w obrządku łacińskim za pośrednictwem Czech.

 Początki chrześcijaństwa w Polsce

Pierwsze ślady chrześcijaństwa na ziemiach polskich pojawiły się u schyłku IX wieku. Wtedy to Wiślanie zetknęli się z religią panującą w państwie Wielkich Moraw.

Oficjalne przyjęcie chrztu nastąpiło w 966 r., kiedy to Mieszko I - władca Polan i pierwszy historyczny władca Polski przyjął chrzest za pośrednictwem Czech. Jednocześnie Mieszko I poślubił Dobrawę - córkę władcy Czech, dokonując tym samym sojuszu z południowym sąsiadem.

Chrzest Polski - znaczenie

Chrzest Polski spowodował przyjęcie Mieszka I do grona równoprawnych władców Europy. Tym samym wzrosło znaczenie kraju na arenie międzynarodowej.

Przyjęcie chrztu poprzez Czechy spowodowało zawiązanie sojuszu pomiędzy Polską a Czechami, jak również przyjęcie Polski w krąg państw wasalnych Cesarstwa Niemieckiego.

Nastąpiło wzmocnienie władzy monarchy, gdyż religia chrześcijańska głosiła, że władza pochodzi od Boga. Kościół katolicki stał na stanowisku, że każde wystąpienie przeciwko władcy stanowi grzech.

Dodać należy, że rozwój administracji kościelnej w pierwszych latach istnienia państwa polskiego przyczynił się do scalenia kraju. Pierwszym biskupstwem było, utworzone w 968 r., biskupstwo polskie w Poznaniu. W roku 1000 powołano arcybiskupstwo w Gnieźnie i trzy podległe mu biskupstwa: we Wrocławiu, Krakowie, Kołobrzegu.