Wiadomości ogólne:

Irlandia (Republika Irlandii) jest krajem wyspiarskim położonym w północno-zachodniej Europie na wyspie o tej samej nazwie. Oblewają ją wody Oceanu Atlantyckiego, Kanału Północnego, Morza Irlandzkiego, Kanału Świętego Jerzego oraz Morza Celtyckiego. Od północy sąsiaduje z Irlandią Północną, będącą częścią Wielkiej Brytanii. Zajmuje powierzchnię ok. 70,3 tys. km².

Liczba ludności Irlandii wynosi 3,9 mln osób, a średnia gęstość zaludnienia - 56 os/km².

Stolicą kraju jest Dublin, a innymi ważnymi miastami są: Cork, Galway, Limerick, Kingston i Waterford. Administracyjnie kraj podzielony jest na 26 hrabstw i 4 miasta wydzielone.

Językami urzędowymi kraju są irlandzki i angielski.

Walutę stanowi euro.

Ukształtowanie powierzchni:

Irlandia jest w dużej mierze krajem nizinnym. Niemal połowę jej powierzchni zajmuje Nizina Środkowoirlandzka leżąca w centralnej części wyspy. Znajdują się tu liczne rozległe bagna, torfowiska i jeziora. Północną i południową Irlandię stanowią niewysokie góry i wyżyny. Są to obszary stare geologicznie, gdyż wypiętrzyły się podczas orogenezy kaledońskiej i hercyńskiej, a od tego czasu uległy procesowi denudacji, który nadał im kształt bardziej przypominający płaskowyże niż góry. Najwyższym szczytem Irlandii jest Carn Tuathail, o wysokości 1 041 m n.p.m., leżący w paśmie górskim Ciarraighe (Kerry) na północy kraju.

Linia brzegowa wyspy jest bardzo urozmaicona. Występują tu liczne, głęboko wcięte w ląd zatoki, a dla wielu miejsc typowe jest wybrzeże typu riasowego ze skalistymi, stromymi ścianami.

Klimat:

Irlandia znajduje się w strefie klimatu umiarkowanego morskiego wilgotnego, na który duży wpływ wywiera ciepły prąd morski - Zatokowy. Średnia temperatura powietrza w Dublinie wynosi w lipcu 15°C, a w styczniu 5°C. Średnia suma opadów kraju kształtuje się na poziomie 1100 mm rocznie. Najwyższe opady osiągają obszary górskie znajdujące się na zachodnim wybrzeżu - ponad 2500 mm/rok. Ilość dni z opadem wynosi w Irlandii 200 - 250.

Warunki wodne:

Irlandia posiada bardzo dobrze rozwiniętą sieć rzeczną. Dla północy i południa kraju typowe są rzeki górskie, a dla nizinnego wnętrza rzeki nizinne. Najdłuższą rzeką jest Shannon, o długości 336 km.

Występują tu także liczne jeziora z największym Lough Neagh, które jest zarazem największym jeziorem Wysp Brytyjskich.

W środkowej części wyspy występują rozległe obszary bagien i torfowisk, które zajmują ok. 20% powierzchni Irlandii.

Świat roślinny:

Naturalną roślinność Irlandii stanowią lasy liściaste dębowe. Niestety, na skutek działalności człowieka lasy te zostały wykarczowane i zastąpiły je rozległe obszary pól uprawnych. Obecnie wskaźnik lesistości wynosi zaledwie 5% i jest jednym z najniższych w Europie.

W centralnej części kraju występują ponadto formacje roślinności bagiennej i torfowiskowej.

Świat zwierzęcy:

Dla fauny Irlandii charakterystyczne są: sarny, zające, króliki, wiewiórki, lisy, borsuki oraz spośród gatunków endemicznych: gronostaj irlandzki i zając irlandzki. Licznie reprezentowane są ssaki morskie: foki, delfiny, morświny i wieloryby. Występuje tu także bogactwo ptaków, zwłaszcza: mew, kormoranów, alk, nurzyków, maskonurów, czapli i łabędzi.

W irlandzkich rzekach występuje także wiele gatunków ryb, m. in.: łososie, pstrągi, węgorze i szczupaki.

Ludność:

Irlandię zamieszkuje ok. 3,9 mln osób. Około 60% ludności skupia się w miastach.

Aż 95% mieszkańców stanowią Irlandczycy.

Główną religią jest katolicyzm, który wyznaje ok. 95% społeczeństwa.

Średnia długość życia wynosi: kobiet 78 lat, a mężczyzn 73 lata.

Gospodarka:

Irlandia jest jednym z najszybciej rozwijających się krajów Unii Europejskiej. W strukturze zatrudnienia zdecydowanie dominują usługi, w których pracuje 63% zatrudnionych, na następnym miejscu jest przemysł, który skupia 27%, a na końcu rolnictwo z 10% zawodowo czynnych mieszkańców kraju. Mimo takiej struktury zatrudnienia podstawę gospodarki stanowi rolnictwo.

Rolnictwo:

Rolnictwo jest tradycyjną, a zarazem najważniejszą gałęzią gospodarki Irlandii. Aż 75% wartości produkcji rolniczej uzyskuje się z hodowli, zwłaszcza krów i owiec, a także w mniejszym stopniu trzody chlewnej. Uprawia się jęczmień, owies, ziemniaki, len oraz buraki cukrowe.

Przemysł:

W Irlandii dominuje przemysł rolno-spożywczy, obejmujący zwłaszcza produkcję przetworów mlecznych, mięsa, piwa oraz whisky. Dobrze rozwinięty jest także przemysł włókienniczy, przede wszystkim lniarstwo. Ponadto w największych ośrodkach miejskich skupiają się liczne zakłady, prezentujące głównie przemysł samochodowy, maszynowy, chemiczny, skórzany, meblarski i odzieżowy.

Irlandia jest pozbawiona dużych zasobów surowców naturalnych. Eksploatuje się tu jedynie węgiel kamienny, rudy cynku i ołowiu oraz trochę srebra.

Handel zagraniczny:

Handel zagraniczny Irlandii opiera się na eksporcie: chemikaliów, sprzętu obliczeniowego, urządzeń przemysłowych, żywych zwierząt oraz produktów mlecznych i mięsnych, oraz na imporcie: żywności, pasz, sprzętu komputerowego, maszyn, ropy naftowej i produktów petrochemicznych, tekstyliów oraz odzieży.

Głównymi partnerami handlowymi Irlandii są: Wielka Brytania, Niemcy, Stany Zjednoczone i Francja.

Ustrój polityczny:

Irlandia jest republiką parlamentarna z głową państwa w osobie prezydenta, wybieranego w wyborach powszechnych na 7-letnią kadencję. Władzę ustawodawczą posiada dwuizbowy parlament, urzędujący przez okres 5 lat. Składa się on z Izby Reprezentantów oraz Senatu. Wadzę wykonawczą sprawuje rząd z premierem na czele.