Jednym z czynników decydujących o poziomie rozwoju gospodarczego danego państwa jest poziom rozwoju handlu na szczeblu lokalnym i regionalnym. Handel zagraniczny, międzynarodowy, to wymiana

i przemieszczanie się towarów i usług za granice danego państwa czyli, ich eksportimport. Pod pojęciem handlu zagranicznego rozumie się również wszelkiego rodzaju działalność mająca na celu utrzymanie korzystnych stosunków gospodarczych z zagranicą. Rozwój i funkcjonowanie handlu zagranicznego ma zasadniczy wpływ poziom życia w danym państwie, dzięki niemu i stałej wymianie surowców, kruszców, towarów rolniczych, przemysłowych a także dóbr kooperacyjnych państwa posiadają odpowiedni i niezbędny zasób produktów potrzebnych dla ich prawidłowego funkcjonowania. Istnieją różne rodzaje współpracy zagranicznej wyróżnia się obrót towarowy w którego skład wchodzą: import, eksport, reeksport towarami a także obrót "niewidzialny" jest to dochód pochodzący głównie z turystyki, usług transportowych, pocztowych, telekomunikacyjnych, bankowych. Wartość łączna eksportu i importu w ciągu roku daje nam bilans handlowy danego kraju. Zestawiając natomiast wartość bilansu handlowego i obrotów "niewidzialnych" otrzymamy - bilans płatniczy kraju.

Rozwój i historia handlu zagranicznego - Handel zagraniczny rozwija się od tysięcy lat, jego początki miały miejsce w tam gdzie powstały jedne z najstarszych cywilizacji. Kupcy z okolic Eufratu, Tygrysu, Nilu sprzedawali towary wykorzystują do transportu wielbłądy, konie i osły przemieszczali się na bardzo dalekie odległości by je sprzedać. Wykorzystywano również statki i łodzie. W miarę upływu czasu zaczęły powstawać typowe szlaki handlowe na coraz dłuższe odległości. Jednym Z najbardziej znanych był Jedwabny Szlak który, biegł od Chin aż do starożytnego Rzymu (około 6500 km). Rozwój handlu łączy się z wielkimi odkryciami geograficznymi, jednym z powodów wielkich wypraw było poszukiwanie nowych połączeń między kontynentami a także towarów. To było głównym powodem jednej z największych wypraw, którą odbył Krzysztof Kolumb, podjął ja w poszukiwania drogi do Indii z której Europejczycy sprowadzali wiele towarów.

Rozwój handlu wiązał się również z licznymi podbojami i kolonizacja obszarów odkrytych przez Europejczyków. Bardzo ważnym okresem dla handlu międzynarodowego były wiek XIX i rewolucja przemysłowa. Powstałe w tym okresie fabryki wytwarzały nowe towary i produkty do których wytwarzania potrzebne były surowce, co wiązało się z koniecznością sprowadzania ich z kolonii a także eksportem produktów do kolonii. Eksportowano głównie takie produkty jak odzież i tekstylia dla miejscowych producentów oznaczało to upadek, gdyż sprowadzane towary z Europy były znacznie tańsze. Powodowało

to coraz większe uzależnienie kolonii od europejskich przedsiębiorców.

Państwa będące potęgami handlowymi - Analizując obecny stan handlu zagranicznego a także wartość bilansu handlowego państw świata, na czołowym miejscu znajdują się: USA, Japonia, Chiny, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy i Francja. 70% wszystkich zawieranych transakcji handlowych na świecie odbywa się pomiędzy państwami Ameryki Północnej, Europą i Azją. Kraje te należą do wysoko rozwiniętych, struktura ich eksportu opiera się przede wszystkim na eksporcie towarów o zaawansowanej technologii, czyli takich dzięki którym można uzyskać największy zysk. Inaczej sytuacja przedstawia się w państwach rozwijających się
w których eksportuje się w głównej mierze surowce takie jak ropa naftowa, rudy metali oraz towary rolnicze.

Taka struktura eksportowa powoduje że państwa te stają się uzależnione od eksportu tylko pojedynczych produktów. Do takich państw należą m.in. Ghana która, eksportuje głównie kakao, co stanowi około 70% całego eksportu. Podobnie jest w Kolumbii gdzie eksport kawy i ropy naftowej stanowią 60% eksportu. Sytuacja gospodarcza w tych krajach jest niekorzystna, ponieważ nawet najmniejsze wahania cen eksportowanych towarów mogą doprowadzić do kryzysu gospodarczego. Równie niebezpieczne dla gospodarki mogą być nagłe katastrofy naturalne.

Korzyści jakie przynosi handel zagraniczny - Kraje gdzie handel zagraniczny utrzymuje się na wysokim poziomie specjalizują się w wytwarzaniu towarów, których produkcja wymaga dużych nakładów co jest głównie związane z występowaniem surowców na miejscu. Nie produkuje się niczego co w innych państwach jest produkowane tańszym kosztem. Korzystniej jest wtedy sprowadzić dany produkt a rodzimą produkcje skupić na wytwarzaniu czego co będzie można sprzedać po atrakcyjnej cenie na rynku międzynarodowym. Każde państwo posiada w mniejszej czy większej ilości bogactwa naturalne. Są państwa tak bogate w surowce że, są w stanie wyprodukować niemalże wszystkie niezbędne produkty. Koncentrują się one jednak na wytwarzaniu tylko tych produktów dzięki którym uzyskują najwyższe dochody. Przykładowo państwo dysponujące surowcami i warunkami do produkcji stali, odzieży czy dobrego wina. Będzie produkowało głównie stal gdyż, pozwala to na uzyskanie wysokich dochodów i jednocześnie import innych produktów np. odzieży czy win z innych państw.

W koloniach przez bardzo długi okres stosowana było polityka gospodarcza mająca na celu pozyskiwanie surowców tanim kosztem, co spowodowało bardzo duże straty w koloniach widoczne do dziś. Jednocześnie spowodowało to ze do lat 50 - tych XX wieku handel bazował głównie na obrocie surowców nie przetworzonych. Surowcem który miał największy udział w obrotach handlowych była ropa naftowa i jej produkty.

Główne kierunki w rozwoju handlu zagranicznego - Od lat 50 - tych XX wieku biorąc pod uwagę rodzaj towarów eksportowanych i importowanych na świecie, udział surowców, w szybkim tempie zaczął spadać. Państwa będące kiedyś koloniami podpisały umowy handlowe dotyczące wydobycia surowców na ich obszarach. Równocześnie państwa te próbują szukać nowych technologii, nastawionych głównie na produkcje tworzyw sztucznych. Jako przykład mogą posłużyć niektóre kraje należące do rozwijających się, które posiadały bogate plantacje sizalu który służył do produkcji włókien. Kiedy odkryto technologie uzyskiwania włókien sztucznych, plantacje sizalu w większości straciły na znaczeniu. Współczesny handel zagraniczny jest główne nastawiany na produkty o wysokiej technologii pochodzące z krajów o wysokim poziomie rozwoju. Doskonałym przykładem jest Japonia która, jest głównym eksporterem sprzętu RTV i samochodów do USA,

zaś USA dostarcza Japonii w głównej mierze samoloty i komputery. Obecnie nastąpiła zmiana w kierunku wymiany towarów. Znacznie wzrósł eksport w krajach rozwiniętych, w krajach rozwijających nastąpił natomiast spadek dynamiki eksportu. Do wyjątków należą kraje takie jak Hongkong, Tajwan, Singapur gdyż dysponują one tanią a równocześnie wykwalifikowaną siłą roboczą. Wytwarzanie przez nich towary przede wszystkim sprzęt elektroniczny, tani i wysokiej klasy.

Polityka a handel zagraniczny - Dzisiejszy rynek jest w głównej mierze w posiadaniu prywatnych przedsiębiorców. Udział kapitału państwowego jest bardzo niewielki. W 1991 po zlikwidowaniu Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej powstałej w okresie systemu komunistycznego, państwowe przedsiębiorstwa tracą na znaczeniu. Handel zagraniczny bardzo często jest uwarunkowany decyzjami politycznymi, które mogą mieć pozytywny jak i bardzo negatywny skutek dla handlu międzynarodowego. W skutek decyzji politycznych zostają wprowadzanie bariery celne, które znacznie utrudniają przepływ towarów lub powodują że, jest to nieopłacalne. Z drugiej strony są one wprowadzanie by ochronić krajowy rynek produkcji a przede wszystkim rynek pracy. Innym rozwiązaniem mającym za zadanie ochronę rynku krajowego jest stosowanie tzw. limitów importowych. Wprowadzanie tego rodzaju ograniczeń powoduje blokadę w rozwoju handlu na szczeblu międzynarodowym a także powoduje wzrost cen niektórych towarów. W najbardziej niekorzystnej sytuacji są kraje rozwijające gdyż kraje na wysokim poziomie rozwoju wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia i bariery uniemożliwiające im sprzedawanie wysoko przetworzonych produktów. Jest to powodem wzrostu cen tych towarów i zmniejszenie konkurencyjności na rynku. Znajdujące się w takiej sytuacji kraje rozwijające muszą eksportować posiadane surowce, nie przynosi to wysokich dochodów, ale ze względu że nie są podlegają cłom można uzyskać za nie korzystna cenę i staja się one konkurencyjne na rynku. Kraje rozwijające spotyka więc bardzo wiele utrudnień jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i eksport towarów, który muszą prowadzić aby uzyskać zyski na import i kupno produktów których nie są w stanie same wytworzyć. Prowadzona przez państwa bogate polityka i decyzje z niej wynikające powodują bardzo duże utrudnienia w rozwoju państw rozwijających szczególnie jeśli chodzi o gospodarkę. Kraje rozwijające wprowadzają również bariery celne na towary pochodzące z innych bogatych krajów, ma to głównie na celu zwiększenie produktywności i rynku krajowego oraz popytu na produkty krajowe. Wspomaga to krajowych producentów i umożliwia im sprzedaż towarów na rodzimym rynku. Wprowadzane bariery i utrudnienia w handlu zagranicznym staja się wielokrotnie jedyną bronią stosowaną przez polityków. Przykładem może być wprowadzenie embargo czyli zakazu handlu zagranicznego z danym państwem. Nałożone ono było m.in. na Serbie w 1992 roku przez organizacje ONZ, miało to zmusić Serbię do wycofania i nie udzielania wsparcia serbskim separatystą w Bośni.

Europa i jej udział w handlu zagranicznym - Jeśli chodzi o rozwój gospodarczy na świecie to zdecydowanie dominuje w nim USA, jeśli chodzi o obroty i udział w handlu międzynarodowym nie są na pierwszym miejscu. Wynika to głównie z tego że, większa ilość krajowych produktów trafia na rynek rodzimy. Poza tym Stany Zjednoczone posiadają niemal wszystkie złoża które są im niezbędne nie muszą więc ich importować. Sytuacja jest zupełnie inna w Europie, która jest zdecydowanie mniej zasobnym kontynentem jeśli chodzi o surowce i bardziej podzielona. To spowodowało, że Europa zajmuje czołowe miejsce jeśli chodzi

o handel międzynarodowy. Po II wojnie światowej nastąpiło znacznie zwiększenie współpracy miedzy państwami europejskimi powstała m.in. Europejska Wspólnota Gospodarcza - EWG (dziś jest to Unia Europejska) oraz Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu - EFTA, zadaniem tych organizacji było zawieranie umów handlowych i szukanie korzystnych rozwiązań gospodarczych, dzięki którym rynek europejski stawać ma się coraz bardziej konkurencyjny. Do EWG na początku należało sześć państw były to: Francja, RFN, Włochy, Belgia, Holandia i Luksemburg. W tej chwili Unia Europejska liczy sobie 15 członków i o członkostwo w niej ubiegają się kolejne państwa. Dochody Unii Europejskie staja się coraz wyższe, Unia staje się kolejna potęgą gospodarczą. Współpraca i umowy handlowe krajów europejskich nie sprzyjają krajom rozwijającym się, dla nich rynek europejski staje się coraz mniej dostępny. Różnica miedzy krajami bogatymi a rozwijającymi się staje się coraz większa i niemożliwa do wyrównania. Ceny surowców na rynkach światowych staja się coraz niższe a one są głównym źródłem dochodów krajów rozwijających się. Wyjątkiem są tylko kraje które posiadają złoża ropy naftowej - cena tego surowca ciągle wzrasta. Na rynkach światowych wzrost lub spadek cen danego towaru czy surowca jest głównie kształtowany przez kraje najbogatsze one bowiem narzucają ceny produktów zaawansowanej technologii, wyprodukowanych przez nich, stanowią również największy rynek dla surowców pochodzących z krajów rozwijających, powoduje to znaczny wzrost konkurencji i jednocześnie obniżenie cen surowców. Istnienie jeszcze problem barier celnych wprowadzanych przez bogate kraje, które niejednokrotnie przyczyniają się do zaprzestania eksportu surowców i towarów przez kraje rozwijające. Doprowadziło to kraje rozwijające się do jednoczenia się i zakładanie własnych organizacji, które miałyby na celu wspomożenie rozwoju gospodarczego. Powstała m.in. Organizacja Wolnego Handlu Ameryki Łacińskiej. Jej głównym zadaniem jest ochrona krajowych rynków zbytu i współpraca handlowa miedzy państwami. Podobne organizacji próbowano utworzyć w Afryce i Azji, ich działalność nie zawsze jednak przynosiła oczekiwane efekty. Aby poprawić funkcjonowanie światowego handlu, potrzebna jest całkowita przebudowa istniejącego systemu. Ważne jest aby kraje bogate zaczęły wspierać rozwój gospodarki w krajach rozwijających się. Potrzebna jest zmiana stosunków miedzy krajami o różnych poziomach rozwoju gospodarczego w przeciwnym razie będzie dochodzić do powstawania coraz większej przepaści między bogatymi a biednymi krajami, w konsekwencji będzie to prowadzić to zwiększenia się obszarów nędzy i ubóstwa na świecie.

Polska, handel zagraniczny w pierwszych latach gospodarki kapitalistycznej - Zasadniczy wpływ na rozwój polskiej gospodarki i handlu zagranicznego miały zmiany polityczne które miały miejsce pod koniec lat 80-tych. Do tego okresu w Polsce gospodarka w tym handel był zmonopolizowany przez państwo. Zasadnicze zmiany zaszły w 1990 roku kiedy to umożliwiono wszystkim przedsiębiorcą handel towarami
z zagranicą. Wprowadzono również wymianę złotego, zlikwidowano istniejąca wcześniej dwuwalutowość, wymiana złotego przyczyniła się do likwidacji tzw. "czarnego rynku". Otwarcie kantorów spowodowało,
że poziom kursu danej walut stał się regulatorem poziomu importu i eksportu. Wprowadzenie taryf celnych również regulowało eksport i import. Lata 1991-1993 to okres w którym nastąpiło załamanie w polskim handlu międzynarodowym, spowodowane było to m.in. upadkiem RWPG, zerwaniem umów handlowych ze wschodem a także problemami finansowymi państw należących do byłego ZSRR. W tym czasie doszło do 7% obniżenia eksportu. Import w tym okresie wzrósł do 88%. Ostatecznie obroty handlowe miały ujemne saldo.

Polska obecny poziom handlu zagranicznego - Do głównych produktów importowanych przez Polskę należą produkty przemysłu chemicznego, elektromaszynowego, lekkiego a także paliwa i energia. Eksport obejmuje przed wszystkim produkty przemysłu elektromaszynowego, metalurgicznego, drzewnego

i papierniczego. Główne obroty handlowe przypadają na eksport 97%, import - około 90%. Głównymi partnerami Polski są państwa Unii Europejskiej, i byłego ZSRR, kraje rozwijające się a także kraje CEFTA. Jeśli chodzi o kraje UE - na eksport przypada około 66,2%, import - 65%, kraje byłego ZSRR, eksport - 15,5%, import - 8,3%, kraje rozwijające się, eksport - 6,5%, import - 11,4%, CEFTA, eksport - 6,6%, import - 6,1%. Handel w głównej mierze kieruje się zasadą, że każde państwo specjalizuje się w wytwarzaniu danego produktu, którego wyprodukowanie nie wymaga dużego nakładu. Tak wytworzony towar jest jednym z czołowym produktem eksportowym danego kraju. Produkty do których wytworzenia w danym kraju, potrzebne są wysokie nakłady, są importowane z krajów w których te kosztu są znacznie niższe tym samym ich cena jest niska. Przy takim funkcjonowaniu eksportu i importu kraje biorące udział w takiej wymianie uzyskują wielkie korzyści. Polska, nie należy jednak do krajów które eksportują towary wysoko przetworzone. W większości są to towary nisko przetworzone takie jak produkty drzewne, żywność która w bardzo wielu przypadkach nie posiada jeszcze odpowiednich norm unijnych i certyfikatów co obniża jej wartość, stal i jej produkty. Na bardzo niskim poziomie rozwija się w Polsce przemysł informatyczny, biochemiczny, farmaceutyczny i elektroniczny.

Od około 10 lat w Polsce bilans obrotów z zagranicy jest ujemny. ( 500 - 1500 mln USD). Rząd Polski stara się prowadzić politykę, która miałaby poprawić stan bilansu płatniczego a także doprowadzić do wyrównania bieżących obrotów Polski. Ministerstwo finansów stara się o poprawę i wzrost konkurencyjności polskich towarów eksportowych a także wzrost wolumenu eksportu chodzi tu m.in. o dofinansowanie ze środków publicznych do oprocentowania kredytów eksportowych oraz utworzenie internetowego centrum informacji gospodarczej jej zadaniem miałoby być ułatwienie współpracy polskim firmom z przedsiębiorcami zagranicznymi i innymi instytucjami zajmującymi się handlem i rozwojem gospodarczym. Bardzo ważną role odgrywa również współpraca z państwami Unii Europejskiej, dostosowywanie rynków krajowych do unijnych, promocja i reklama polskich towarów na rynkach zagranicznych. Dzięki promocji polskich produktów

na rynkach innych państw staną się one bardziej konkurencyjne co spowoduje wzrost eksportu i zachęci zagranicznych przedsiębiorców do inwestowania w Polsce.

Handel zagraniczny - obroty w okresie od I do III 2001 roku - USA, uznawany za największa potęgę gospodarcza w tym okresie dochód z eksportu stanowił 8,9 mld USD z importu - 12,3 mld USD. Porównując to z tymi samymi miesiącami ubiegłego roku dochód z eksportu zwiększył się o około 18,3%

a import o 4,7%. Kraje Unii Europejskiej w tym samym okresie uzyskały dochód z eksportu - 9,6 mld EUR

a z importu - 13,3 mld EUR. Również porównując to z rokiem ubiegłym, zyski z eksportu wzrosły o 25,8%

a z importu o 11,3%. Jeśli chodzi o obroty w Polsce zanotowano saldo ujemne, największe z krajami bogatymi około 6,8 mld złotych w tym z USA - 1,7 mld USD, z Krajami Unii Europejskiej - 4,5 mld złotych. W Polsce wymiana towarów odbywa się przede wszystkim pomiędzy krajami rozwiniętymi, udział tych krajów

w eksporcie w tym okresie wynosił 78% z czego 72,3% - Unia Europejska, import - 70% z czego 612% Unia Europejska. W wymianie handlowej z Polską od 10 lat na pierwszym miejscy znajdują się Niemcy. W tych trzech miesiącach udział Niemiec w eksporcie wynosił - 36,6% a importu- 23,8%. W latach ubiegłych wartości te utrzymywały się na podobnym poziomie. Drugim po krajem który zajmuje czołowe miejsce w wymianie handlowej z Polską jest Rosja. W ostatnich latach udział Rosji w obrotach handlowych znacznie spada, eksport utrzymuje się na poziomie 2,3% a import - 8,6%. Znaczny wzrost w obrotach handlowych z Polską zanotowano z krajami takimi jak CzechySzwecja jeśli chodzi o eksport a jeśli chodzi o import do zanotowany znaczy wzrost dynamiki wymiany handlowej z Rosją, USA. Czechami, Chinami, Hiszpanią i Niemcami. Obroty handlowe z pierwszymi dziesięcioma państwami będącymi partnerami handlowymi Polski w tym okresie wynosiły w eksporcie - 72,6% dochodów a w imporcie - 68,3%. Aby poprawić stan polskiej gospodarki i aby wzrosły dochody z handlu zagranicznego. Polska powinna eksportować towary głównie do krajów o wysokim poziomie rozwoju, w państwach tych popyt na towary jest niemal nieograniczony. Wejście na rynek bogatych państw jest jednak związany z poprawą jakości towarów co wiąże się ze zwiększeniem konkurencyjności na rynku, właściwymi kursami walut, wprowadzeniem ulg podatkowych a także zwiększeniem wydajności pracowników. Polska jednak ma bardzo duże problemy z dostosowaniem się do rynków zagranicznych. Związanie jest to miedzy innymi z podatkami i ich reformą, wysokimi składkami ZUS i niskim zarobkami. Brakuje płynności w podejmowanych decyzjach politycznych co ma bardzo duży wpływ na kształtowanie się gospodarki krajowej.

Czynnikami które mogą przyśpieszyć rozwój polskiej gospodarki i poprawić jej stan obecny jest wzrost eksportu. Jest to możliwe o 15 do 20%, warunkiem jest jednak poprawa warunków polskich przedsiębiorców, wprowadzenie ulg i zwolnień podatkowych dla nowo powstających firm a także prowadzenie rozsądnej polityki walutowej. Po wejściu do Unii Europejskiej Polska ma szansę na poprawę jakości krajowej gospodarki, głównie poprzez otwarcie europejskich rynków zbytu i podpisanie wielu korzystnych umów handlowych z państwami członkowskim. Pozostaje mieć tylko nadzieję ze Polska wykorzysta szansę jaka daje jej członkostwo w Unii Europejskiej.