ŚWIATŁO - JEST TO PROMIENIOWANIE PRZYJMOWANE JEST ZA POMOCĄ ZMYSŁU WZROKU

ŹRÓDŁAMI ŚWIATŁA - NAZYWAMY CIAŁA, KTÓRE EMITUJĄ PROMIENIOWANIE ŚWIETLNE

PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W PRÓŻNI WYNOSI 300 000 km/s

W PRZEŚWITUJĄCYM OŚRODKU JEDNORODNYM ŚWIATŁO ROZCHODZI SIĘ RÓWNOLEGLE DO LINII PROSTYCH, ZWANE SĄ ONE PROMIENIAMI ŚWIETLNYMI

NATOMIAST CIAŁA NIEPRZEZROCZYSTE SĄ TO TAKIE CIAŁA, PRZEZ KTÓRE NIE PRZEJDZIE PROMIENIOWANIE ŚWIETLNE

JEŚLI NA DRODZE PADANIA PROMIENI ŚWIETLNYCH POJAWI SIĘ CIAŁO NIEPRZEŚWITUJĄCE, WÓWCZSAS POJAWI SIĘ NA NIM OBSZAR CIENIA.

ZAĆMIENIE SŁOŃCA POJAWIA SIĘ WÓWCZAS, GDY NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI PADNIE CIEŃ KSIĘŻYCA.

ZAĆMIENIE KSIĘŻYCA NASTĄPI WÓWCZAS, GDY POJAWI SIĘ ON W OBSZARZE PÓŁCIENIA ORAZ CIENIA ZIEMI.

KĄTEM PADANIA NAZYWAĆ BĘDZIEMY TAKI KĄT, KTÓRY UTWORZY PROMIEŃ PADAJĄCY Z PROSTĄ PROSTOPADŁĄ DO POWIERZCHNI ODBIJAJĄCEJ W PUNKCIE PADANIA.

KĄTEM ODBICIA NAZYWAĆ BĘDZIEMY TAKI KĄT, KTÓRY ZOSTANIE UTWORZONY PRZEZ PROMIEŃ ODBITY Z PROSTĄ PROSTOPADŁĄ DO POWIERZCHNI ODBIJAJĄCEJ W PUNKCIE ODBICIA.

KĄT ODBICIA JEST RÓWNY KĄTOWI PADANIA.

ZWIERCIADŁEM KULISTYM NAZYWAMY TAKIE ZWIERCIADŁO, KTÓREGO POWIERZCHNIĄ ODBIJAJĄCĄ ŚWIATŁO JEST CZĘŚĆ POWIERZCHNI SFERY.

OBRAZ POWSTAŁY PRZEZ PROMIENIE ŚWIATŁA, KTÓRE ODBIJĄ SIĘ OD ZWIERCIADŁA KULISTEGO WKLĘSŁEGO ZALEŻEĆ BĘDZIE OD ODLEGŁOŚCI PRZEDMIOTU OD ZWIERCIADŁA.

ZWIERCIADŁO KULISTE WYPUKŁE - JEST TO TAKIE ZWIERCIADŁO, KTÓREGO POWIERZCHNIĄ ODBIJAJĄCĄ ŚWIATŁO JEST ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ POWIERZCHNI SFERY.

W ZWIERCIADLE KULISTYM WYPUKŁYM UZYSKUJEMY OBRAZ POMNIEJSZONY, NIEODWRÓCONY (PROSTY).

ZAŁAMANIEM ŚWIATŁA NAZYWAMY ZJAWISKO ZMIANY KIERUNKU ROZCHODZENIA SIĘ ŚWIATŁA PRZY PRZECHODZENIU PRZEZ GRANICĘ DWÓCH OŚRODKÓW PRZEZROCZYSTYCH.

JEŚLI SWIATŁO PRZECHODZI Z OŚRODKA O WIĘKSZEJ PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ DO OŚRODKA O MNIEJSZEJ PRĘDKOŚCI ROZCHODZENIA SIĘ, WÓWCZAS KĄT ZAŁAMANIA JEST MNIEJSZY NIŻ KĄT PADANIA.

KĄT PADANIA, PRZY KTÓRYM KĄT ZAŁAMANIA WYNOSI B=90 STOPNI NAZYWA SIĘ KĄTEM GRANICZNYM. JEST ON OKREŚLONY DLA KAŻDEGO Z OŚROKÓW.

CAŁKOWITE WEWNĘTRZNE ODBICIE NASTĘPUJE NA GRANICY DWÓCH OŚRODKÓW PRZEŚWITUJĄCYCH, W MOMENCIE GDY ŚWIATŁO W DRUGIM OŚRODKU ROZCHODZI SIE Z WIĘKSZĄ PRĘDKOŚCIĄ NIŻ W PIERWSZYM, TO KĄT PADANIA JEST WIĘKSZY NIŻ KĄT GRANICZNY.

PODZIAŁ ŚWIATŁA BIAŁEGO NA POSZCZEGÓLNE KOLORY, Z KTÓRYCH SIĘ JEST ONO ZŁOŻONE NAZYWANE JEST ROZSZCZEPIENIEM ŚWIATŁA.

ZDOLNOŚCIĄ SKUPIAJĄCĄ SOCZEWKI NAZYWAĆ BĘDZIEMY ODWROTNOŚĆ JEJ OGNISKOWEJ.

ZDOLNOŚĆ SKUPIAJĄCĄ SOCZEWKI WYLICZAMY WEDŁUG WZORU Z=1/f

JEDNOSTKĄ ZDOLNOŚCI SKUPIAJĄCEJ SOCZEWKI JEST DIOPRIA 1D=1/m

POWIĘKSZENIEM NAZYWAĆ BĘDZIEMY ILORAZ WYSOKOŚCI OTRZYMANEGO OBRAZU ORAZ WYSOKOŚCI PRZEDMIOTU. POWIĘKSZENIE WYLIZAMY WEDŁUG WZORU: p=h2/h1

NASZE OCZY SĄ TAKŻE UKŁADEM OPTYCZNYM, KTÓRY JEST W STANIE ZAŁAMAĆ PROMIENIE ŚWIETLNE, WIDZI BARWNY OBRAZ A NASTĘNIE WYSYŁA SYGNAŁY NERWOWE DO MÓZGU.

AKOMODACJĄ NAZYWAMY ZDOLNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ OKA DO WYRAZNEGO WIDZENIA PRZEDMIOTÓW ULOKOWANYCH W RÓŻNEJ ODLEGŁOŚCI.