Merkury

Merkury znajduje się w najmniejszej odległości od Słońca ze wszystkich planet układu Słonecznego. Jest bardzo małą planetą , jego masa to ok. 0.05 masy ziemskiej.

Okres obiegu Merkurego wokół Słońca wynosi 88 dni. Porusza się po orbicie eliptycznej. Obrót planety wokół własnej osi również trwa 88 dni. Tak więc doba merkuriańska trwa 176 dni ziemskich, a rok dwa razy krócej.

Na powierzchni Merkurego widoczne są liczne kratery uderzeniowe, a także doliny, zagłębienia, skarpy i płaskowyże. Najbardziej znamienną dla Merkurego strukturą jest otoczona górami tzw. Kotlina Gorąca o średnicy ok. 1300 km. Na powierzchni planety występują też liczne skarpy, nie spotykane na innych planetach. Prawdopodobnie powstały one we wczesnej fazie formowania się Merkurego.

Merkury posiada resztkową atmosferę. Składa się ona przede wszystkim z niewielkich ilości helu, tlenu, sodu i potasu. Za brak atmosfery odpowiada mała masa Merkurego oraz zbyt słabe pole magnetyczne, aby utrzymać cząsteczki gazu w pobliżu planety.

Wenus

Wenus jest drugą planetą pod względem odległości od Słońca. Jej orbita jest najbliżej orbity ziemskiej. Odległość między tymi planetami zmienia się od 40 - 259 mln km. Wenus jest trzecim pod względem jasności ciałem niebieskim po Słońcu i Księżycu .

Okres obiegu wokół Słońca wynosi 224.7 dnia. Planeta porusza się wokół słońca po prawie kołowej orbicie. Obrót planety wokół własnej osi wynosi 243.16 dnia.

Wenus podobnie jak Ziemia cechuje się wyjątkowo złożoną budową geologiczną oraz bogatą rzeźbę terenu. Powierzchnia planety pokryta jest przez twory pochodzenia wulkanicznego. Znajdują się również dowody na silna aktywność tektoniczną. Mało jest natomiast kraterów pouderzeniowych.

Planeta ma wyjątkowo gęstą i grubą atmosferę. Tworzą ją głównie: węgla (96%), azot (3.5%). ponadto można stwierdzić obecność: dwutlenku siarki, tlenku węgla, argonu, neonu, chlorowodoru i pary wodnej.

Ziemia

Ziemia jest trzecia planeta pod względem oddalenia od Słońca. Jest równocześnie jedyną planetą w Układzie Słonecznym, na której doszło do rozwoju życia. Od innych planet Ziemię odróżnia również to, że Ziemię w 70 % pokrywa woda.

Ziemia obiega Słońce w czasie zwanym rokiem ziemskim po prawie kołowej orbicie. Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149.6 milionów kilometrów.

Ziemia posiada atmosferę składającą się głównie z azotu (78%) i tlenu (21%). Stwierdza się również obecność: dwutlenku węgla, wodoru i gazów szlachetnych.

Ziemia ma największe rozmiary wśród tzw. planet ziemskich.

Mars

Mars jest kolejną czyli czwartą już planetą w kolejności od Słońca. Otrzymał swoją nazwę na cześć rzymskiego boga wojny. Okres obiegu Marsa wokół Słońca wynosi 1.9 lat. Natomiast czas obrotu planety wokół własnej osi jest porównywalny z czasem obrotu Ziemi. Doba na Marsie jest tylko o 37 minut dłuższa od doby ziemskiej.

Na powierzchni planety widoczne są liczne kratery pouderzeniowe. Widać ciemne obszary zwane morzami, które kontrastują z rejonami jaśniejszymi zwanymi lądami.

Na ukształtowanie powierzchni planety składają się: łańcuchy górskie, rozległe równiny, uskoki, szczeliny i wygasłe wulkany.

Atmosfera Marsa jest znacznie cieńsza i rzadsza niż ziemska. Składa się głównie z : dwutlenku węgla (95%), azotu (2.7%), argonu (1.6%) i tlenu (0.15%). Ponadto występują niewielkie ilości tlenku węgla, pary wodnej, neonu, kryptonu i ksenonu.

Wokół Marsa krążą dwa naturalne satelity nazwane: Phobos i Deimos. Podobnie jak planeta pokryte są licznymi kraterami pouderzeniowymi.

Jowisz

Jowisz jest największy wśród planet Układu Słonecznego. Stanowi również czwarty pod względem jasności obiekt na niebie.

Charakteryzuje się wyjątkowo dużą masą. Jest cięższy od Ziemi około 318 razy. Czas obiegu planety wokół Słońca wynosi 11 lat i 315 dni. Natomiast okres obrotu wokół własnej osi to około 10 godzin.

Jowisz zbudowany jest głównie z ciekłego wodoru. Otacza go jest nieprzezroczysta, rozległa atmosferą. Składa się ona w ok. 80 % z wodoru i 20% z helu. Stwierdza się również obecność: metanu, amoniaku, acetylenu, tlenku węgla i pary wodnej. Jowisz posiada 16 naturalnych satelitów.

Saturn

Saturn jest szóstą w kolejności planetą od Słońca Okres obiegu planety wokół Słońca to 29.46 lat. Natomiast czas obrotu wokół własnej osi wynosi 10 godzin i 39 minut. Masa planety stanowi 95 mas Ziemi.

Wnętrze Saturna to jądro żelazowo - krzemianowe, które stanowi około 20 % masy planety. Jądro otoczone przez metaliczny wodór, który następnie przechodzi w ciekły wodór z domieszką helu. Nie istnieje wyraźnie zaznaczona granica między planetą a atmosferą, bowiem warstwa wodoru płynnie przechodzi w otoczkę gazową Saturna.

Atmosferę Saturna tworzą głównie : wodór (89%) i oczywiście hel (11%). Ponadto występuje amoniak, metan i woda.

Uran

Następna planetą jest Uran. Okrąża Słońce po prawie kołowej orbicie w czasie 84 lat. Natomiast krótki jest czas obrotu planety wokół własnej osi. Wynosi on około 17.2 godziny. Jest to przyczyną dużego spłaszczenia globu planety. Charakterystyczna dla planety jest tzw. boczna rotacja.

W centrum znajduje się skaliste jądro otoczone przez lód wodny, amoniak i metan.

Neptun

Neptun jest ósmą planeta pod względem oddalenia od Słońca. W centrum planety występuje skaliste jądro, które jest otoczone przez warstwę lodu wodnego , amoniaku i metanu. Najbardziej zewnętrzną warstwę stanowi ciekły wodór, nad którym unosi się atmosfera. Atmosferę tworzą przede wszystkim wodór i hel. Stwierdza się również obecność metanu. Absorpcja promieniowania czerwonego i podczerwonego przez metan nadaje planecie niebieskie zabarwienie.

Po powierzchni planety wędruje olbrzymi cyklon. Jest to bardzo charakterystyczne zjawisko.

Pluton

Jest to obiekt, który obecnie budzi wiele kontrowersji. Przez niektórych astronomów w ogóle nie jest uważany za planetę lecz za planetoidę. W każdym razie jest najdalej położonym obiektem w Układzie Słonecznym. Jego okres obiegu wokół Słońca to ponad 248 lat, natomiast obrót wokół własnej osi trwa 6.38 dnia.