I zasada dynamiki (zasada bezwładności, pierwsze prawo Newtona).

I zasada dynamiki mówi nam, że ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

I zasada dynamiki wprowadza pojęcie bezwładności ciał. Bezwładność jest to skłonność ciał do zachowywania swojego stanu, czyli kierunku, zwrotu i wartości prędkości.

I zasada dynamiki mówi też o inercjalnych układach odniesienia: układ związany z ciałem, które spełnia zasadę bezwładności, jest układem inercjalnym.

II zasada dynamiki (drugie prawo Newtona).

II zasada dynamiki mówi odnosi się do ciał, na które działa pewna stała siła wypadkowa. Zasada ta mówi, że ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m. Współczynnikiem proporcjonalności jest masa, która jest miarą bezwładności ciała: m = F/a. Jest ona równa sile, jaką należy przyłożyć, aby ciało zaczęło się poruszać z przyspieszeniem 1 m/s2.

Z II zasady dynamiki wynika także definicja siły: F = m×a. Jednostka siły, jeden niuton: 1 N = kg×m/s2 odpowiada wartości siły, pod wpływem której ciało o masie 1 kg porusza się z przyspieszeniem 1 m/s2.

III zasada dynamiki (zasada akcji i reakcji, trzecie prawo Newtona):

Trzecia zasada dynamiki mówi nam, jakie jest źródło siły działającej na ciało: Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Źródłem siły jest zawsze jakieś inne ciało, które jednocześnie doznaje działania takiej samej siły od pierwszego ciała. Na przykład Ziemia i mały kamyczek oddziałują ze sobą z taką samą siłą. To, że Ziemia przyciąga kamień, a nie na odwrót, wynika z różnicy mas, a więc różnicy bezwładności obu ciał.