I zasada dynamiki Newtona - zasada bezwładności

I zasada dynamiki Newtona brzmi: Ciało, na które nie działają żadne siły, lub działają siły, których wypadkowa jest równa zero, pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem prostoliniowym ze stałą szybkością.

Bezwładność ciał jest to dążenie ciała do zachowania kierunku, zwrotu i wartości prędkości w ruchu. Miarą bezwładności ciał jest ich masa.

Zasada bezwładności określa układy inercjalne, czyli układy poruszające się ze stałą prędkością u = const. Układy takie są to układy, w których zasada bezwładności jest spełniona - ciała zachowują kierunek i zwrot ruchu oraz wartość prędkości.

II zasada dynamiki Newtona

II zasada dynamiki Newtona brzmi: Ciało pod wpływem działania siły doznaje przyspieszenia, którego kierunek z zwrot jest zgodny z kierunkiem i zwrotem działającej siły, a wartość proporcjonalna do iloczynu wartości siły i masy ciała: a = F/m

II zasada Dynamiki Newtona mówi, jak zachowują się ciała, gdy działa na nie pewna wypadkowa siła. Określa ona wartość przyspieszenia, z jakim będzie się poruszać ciało pod wpływem działającej siły.

II zasada dynamiki Newtona określa także wartość siły, jaka musi działać na ciało o masie m, aby nadać mu przyspieszenie a: F = ma. Masa jest miarą bezwładności: im większa masa, tym większa siła jest potrzebna, aby zmienić tor ruchu ciała.

III zasada dynamiki Newtona - zasada akcji i reakcji

III zasada dynamiki Newtona brzmi: Jeżeli ciało A działa na ciało B pewną siłą, to ciało B działa na ciało A siłą o takiej samej wartości takim samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia.

Zasada ta mówi, że siłę na ciało może wywierać tylko inne ciało, a także, że oba ciała, niezależnie od ich masy, działają na siebie z taką samą siłą. Kamień przyciąga Ziemię z taką samą siłą jak Ziemia kamień. Ziemia ma większą masę (większą bezwładność), więc jej ruch nie ulega zmianie. Kamień ma małą masę (małą bezwładność), więc jest przyciągany przez Ziemię z przyspieszeniem ziemskim.