I zasada dynamiki:

I zasada dynamiki Newtona mówi, że jeżeli na ciało pozostające w spoczynku, lub poruszające się ruchem jednostajnym prostoliniowym, nie działa żadna siła, lub działające na nie siły równoważą się, to ciało to nie zmienia swojego stanu: nadal spoczywa lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym.

II zasada dynamiki:

II zasada dynamiki Newtona mówi, że jeśli na ciało działa tylko jedna siła, lub działające na nie siły nie równoważą się, to porusza się ono ruchem jednostajnie zmiennym, z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do wartości działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała. Zasadę tę wyrażamy następującym wzorem:

 lub .

Z tego równania możemy również wyznaczyć definicję jednostki siły: siła ma wartość 1 N, jeżeli ciało o masie 1 kilograma doznaje w wyniku jej działania przyspieszenia równego 1 m/s2.

Wektorowy zapis II zasady dynamiki:

wskazuje, że przyspieszenie ma taki sam kierunek i zwrot jak działająca siła.

III zasada dynamiki:

III zasada dynamiki Newtona mówi, że jeśli jedno ciało działa na drugie pewną siłą , to drugie ciało działa na nie siłą reakcji, równą co do wartości sile , działającą w tym samym kierunku, jednak o przeciwnym zwrocie. Siły te nie równoważą się, ponieważ mają różne punkty przyłożenia. Oznacza to, iż nie jest możliwe istnienie tylko jednej siły. Akcji zawsze towarzyszy reakcja.

Zasada zachowania pędu:

Ciału o masie m i poruszającemu się z prędkością u przyporządkowany jest pęd, który jest równy iloczynowi masy i prędkości: p = m×u. Zasada zachowania pędu mówi, że w układach, w których ciała oddziałują wzajemnie ze sobą i nie oddziałują z otoczeniem, całkowity pęd jest zawsze zachowany. Oznacza to, iż w takim układzie, w którym dwa ciała spoczywają (p1p2 = 0), jeżeli ciała te zaczną się poruszać, ich prędkości będą przeciwnie skierowane i będą miały wartości u1= p/m1, u2p/m2.

Zasada zachowania energii:

Zasada zachowania energii mówi, iż w układach, które są odizolowane od wpływu otoczenia, ciała mogą podlegać różnym przemianom, jednak zawsze musi być zachowana całkowita energia układu. Energia może w układzie występować w różnych formach: masy, ciepła, promieniowania itp. Suma wszystkich tych elementów musi być stała.

Prawo zachowania energii mechanicznej:

Zasada ta jest zasadą zachowania energii w układach zachowawczych, tzn. w takich, w których nie występują siły niezachowawcze: opór, tarcie, lepkość, zmieniające postać energii na przykład z energii mechanicznej na ciepło. Prawo zachowania energii mechanicznej mówi, że w takich układach suma energii kinetycznej i potencjalnej (energia mechaniczna) jest zawsze stała.

Równia pochyła:

Równia pochyła jest to układ, w którym ciało porusza się pod wpływem siły ciężkości po powierzchni nachylonej pod kątem a do płaszczyzny. Ruch ciała po równi pochyłej, przy zaniedbaniu sił tarcia, jest ruchem jednostajnie przyspieszonym, zależnym od kąta nachylenia równi. Wartość przyspieszenia można wyznaczyć, rozkładając siłę ciężkości (przyspieszenie grawitacyjne) na składową równoległą i prostopadłą do powierzchni równi:

Wartość przyspieszenia, jak wynika z równania, jest proporcjonalna do kąta nachylenia równi. Największą wartość osiąga dla kąta 90° (a = g).