W przyrodzie wszystko jest nieustannie w ciągłym ruchu. Także człowiek wraz z postępem znalazł sposoby na szybkie transportowanie ludzi i różnego rodzaju materiałów. Przez wieki wymyślał różnego rodzaju urządzenia - silniki, służące do napędzania pojazdów. Z biegiem czasu i one ewoluowały, od prostych silników parowych, poprzez spalinowe, elektryczne aż do najmocniejszych w obecnych czasach silników odrzutowych. Jednak nie obyło się to bez znaczących kosztów dla otaczającej nas przyrody. Silniki spalinowe są obecnie głównym źródłem zanieczyszczenia środowiska naturalnego. A z roku na rok przybywa coraz więcej urządzeń wykorzystujących ich działanie. Wraz ze wzrostem ich produkcji, zwiększa się także wydobycie różnego rodzaju złóż naturalnych, takich jak ropa, rudy metali, a także produkcja różnego rodzaju gumowych elementów. Bezpośrednią przyczyną zanieczyszczenia są spaliny powstające w wyniku działania silników spalinowych. Spaliny te są mieszaniną związków, jakie powstają w wyniku spalania paliwa. Jest to mieszanka, która w przypadku spalania zupełnego zawiera dwutlenek węgla, tlen, azot i parę wodną, a w przypadku spalania niezupełnego dodatkowo zawiera tlenek węgla, wodór i śladowe ilości metanu. W przypadku spalania, tzw. paliw zasiarczonych, które mogą występować w każdym stanie skupienia, powstają spaliny zawierające dwutlenek siarki. Jest on z kolei odpowiedzialny bezpośrednio za powstawanie kwaśnych deszczów, które poważnie niszczą glebę i lasy. W przypadku spalania paliwa zawierającego etylinę, czyli popularną benzynę, w spalinach obecny jest trujący dwutlenek ołowiu. Jednak w ostatnich czasach, ten rodzaj paliwa już odszedł w niepamięć, a stosuje się tzw. benzynę bezołowiową.

Najbardziej niszczącymi efektami, które powodują skażenie środowiska naturalnego są:

  • Kwaśne deszcze
  • Zanieczyszczenie wód
  • Smog

Kwaśne deszcze

Jest to deszcz którego woda zawiera w sobie dwutlenek siarki, azot, tlen, a także ich związki jakie powstają w atmosferze: roztwory kwasów siarkowych: kwas siarkowy (IV), ale także bardzo niebezpiecznego kwasu siarkowego (V). Deszcze takie występują w obszarach, gdzie następowała długotrwała emisja związków siarki i azotu do atmosfery. Czasami chmury zawierające w sobie takie kwaśne deszcze mogą być przeniesione na inne obszary, nie rzadko bardzo odległe od źródła zanieczyszczenia. Widać, że problem ten nie jest problemem lokalnym, ale globalnym. Jest bardzo istotną sprawą wyeliminowanie ich powstawanie, ponieważ wpływają one bardzo niszcząco na otaczającą nas faunę i florę, budynki i konstrukcje, a także na nas samych, powodując różnego rodzaju choroby układu oddechowego. Kroki, jakie podjęto do ich eliminacji polegają na, instalowaniu urządzeń, które działają jak filtry i wyłapują szkodliwe związki siarki i azotu emitowane przez produkujące je silniki. Także coraz rzadziej stosuje się paliwa, które powodują taką emisję. Kwaśne deszcze jednak także powodują zanieczyszczenie wód.

Zanieczyszczenie wody

Zanieczyszczeniami taki są różnego rodzaju substancje chemiczne szkodliwe dla człowieka i przyrody. Są nimi także bakterie i różnego rodzaju mikroorganizmy, które w zwiększonych ilościach mogą stanowić zagrożenie. Najczęstszymi związkami chemicznymi powodującymi zanieczyszczenie są pestycydy. Pestycydy są tzw. substancjami powierzchniowo czynnymi, a ich skład może być różnoraki. Mogą to być substancje ropopochodne, chlorowe pochodne bifenylu, fenole, a także metale ciężkie, takie jak ołów, kadm, rtęć, chrom, miedź, czy cynk. Zanieczyszczeniem mogą być także tzw. wody podgrzane, które są szczególnym niebezpieczeństwem dla wód stojących, lub charakteryzujących się wolnym przepływem.

Smog

Zjawisko widoczne jako wielka chmura, której źródłem są spaliny samochodowe. Powstaje nad wielkimi aglomeracjami miejskimi, najczęściej w dni słoneczne i bezwietrzne. Powstanie smogu, jest wynikiem tego, że wydalany z silników samochodowych dwutlenek azotu, narażony na działanie promieniowania ultrafioletowego, doznaje przemian, których efektem jest powstanie ozonu. Ozon z kolei reaguje z pochodzącymi ze spalin węglowodorami, co z kolei prowadzi do produkcji bardzo toksycznych substancji: altenydów i ketonów.

Środki stosowane do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego

Obecnie stosuje się już coraz szerzej w silnikach samochodowych tzw. benzynę bezołowiową. Każdy samochód poza tym jest wyposażany w katalizator, który powoduje redukcję zanieczyszczeń obecnych w spalinach samochodowych. Jego działanie opiera się na redukcji takich związków jak tlenki azotu, węgla węglowodorów. Przeprowadzane także badania, pokazują, iż gdyby ludzie przesiedli się z prywatnych samochodów do pojazdów komunikacji zbiorowej, czyli różnego rodzaju autobusów miejskich pociągów, samolotów, możliwa byłaby znaczna redukcja zanieczyszczenia. Co najbardziej ciekawe, to gdyby wzrost użytkowania transportu publicznego utrzymał by się na poziomie 1%, to zanieczyszczenie środowiska dwutlenkiem węgla spadłoby o 15%.