Zastanawiając się nad znaczeniem fal dźwiękowych zwanych te akustycznymi w przyrodzie, należy najpierw zrozumieć co to fala dźwiękowa. Pod pojęciem fali w fizyce rozumiemy zaburzenie pola rozchodzące się w przestrzeni, nieprzenoszące materii, ale propagujące energię. Wyrozniamy dwa rodzaje fal. Pierwszy rodzaj to fale poprzeczne, w których zaburzenie ośrodka jest prostopadłe względem kierunku propagacji fali np. fala na wodzie. Drugim rodzajem fali są fale podłużne, czyli takie, w których zaburzenie rozchodzi się zgodnie w kierunku propagacji fali, np. fale dźwiękowe.

Należy zauważyć, że fale dźwiękowe nazywane także często falami sprężystymi rozchodzą się jedynie w ośrodku sprężystym ,czyli: wodzie, powietrzu, metalu. Mechanizm ich propagacji polega na drganiu cząsteczek ośrodka wokół położenia równowagi i propagacji ich poprzez oddziaływania z innymi cząsteczkami ośrodka. Prostą konsekwencją takiego mechanizmu jest to, że w próżni nie da się słyszeć dźwięków, ponieważ nie ma ośrodka, w którym ten dźwięk mógłby się propagować.

Fale dźwiękowe mają zasadnicze znaczenie dla organizmów żywych. Umożliwiają one większości ludzi porozumiewanie się. Fale dźwiękowe pozwalają nam słyszeć głosy innych ludzi, jak również zwierząt oraz wszelakiego typu sygnały emitowane przez najrozmaitsze urządzenia. Sygnały tego typu stanowią dla nas ważną informację, często ostrzeżenie, co może być istotne dla człowieka i otaczającego go środowiska.

Najczęściej nie zwracamy uwagi na mechanizm tego, czemu słyszymy wszelkie odgłosy przyrody i dlaczego odpowiednio i ze zrozumieniem na nie reagujemy. Rozwiązanie jest jednak wyjątkowo proste. Wszystkie zmiany w przyrodzie, od zwykłego drgania liścia spowodowanego przez krople deszczu poczynając powodują rozchodzenie się w powietrzu fal dźwiękowych. Należy pamiętać o tym, że fale dźwiękowe rozumiemy jak ruch cząsteczek powietrza rozchodzący się w powietrzu. Zaburzenie to po pewnym czasie (trzeba zaznaczyć jednak, że fale dźwiękowe rozchodzą się stosunkowo szybko w porównaniu ze spotykanymi na co dzień prędkościami) zostanie zarejestrowane przez nasze ucho, które jest organem specjalnie przystosowanym do detekcji fal akustycznych.

Należy tu zauważyć, że fala dźwiękowa w powietrzu rozchodzi się w przybliżeniu z prędkością 331,8 m/s czyli 1192 km/h, a w wodzie z prędkością 1450 m/s czyli 5220 km/h. Dobrym przykładem obrazującym jak wielka jest to prędkość może być ciekawe zjawisko zwane falą uderzeniową akustyczną bądź dźwiękową. Zjawisko to polega na wzroście ciśnienia wokół ciała, które dla danego ośrodka porusza się szybciej niż rozchodząca się w nim fala dźwiękowa. Ten wzrost ciśnienia odczuwany jest przez człowieka jako "grzmot" i często nazywany falą uderzeniową. Najczęściej zjawisko to można zaobserwować gdy nad naszą głową samolot wojskowy przelatuje z prędkością ponaddźwiękową. wystarczy jedynie, aby ciśnienie powietrza wzrosło o 0,1 promila, a powstająca przy tym falę dźwiękową człowiek odczuje jako przykry hałas, gdy natomiast wzrost ciśnienia w ośrodku będzie rzędu 1 promil, uderzeniowa fala dźwiękowa spowoduje pękanie szyb, czy wręcz ścian budynków. Jest to jednak tylko ciekawostka.

Powracając do znaczenia fali akustycznych w przyrodzie należy zauważyć, że poza człowiekiem są one ważne także dla zwierząt.

Ocenia się, że zdrowy człowiek rejestruje dźwięki o częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz (1Hz to 1 drganie na sekundę).

Fale akustyczne o częstości poniżej 20Hz nazywamy infradźwiękami, a drgania, dla których częstości są większe od 20 kHz określa się mianem ultradźwięków.

Ultradźwięki wykorzystują nietoperze, podobnie jak my wzrok. Także walenie wykorzystują ultradźwięki, gdyż rozchodzą się one prostoliniowo i słabo uginają na przeszkodach. Głos jest szczególnym sposobem wykorzystywania dźwięków do porozumiewania się, szczególnie dla tego, że szybko zanikające fale dźwiękowe mogą prędko po sobie następować. Ma on tę przewagę w porównaniu do wzroku i ultradźwięków, że dźwięki o tej długości uginają się na przeszkodach omijając nawet duże ciała. Dzięki temu emitowane są w każdym kierunku, natomiast odbierane kierunkowo, co pozwala z ich natężenia ocenić odległość od nadawcy. Cechy te odnoszą się także do mowy człowieka.

Gromada ssaków naczelnych wykorzystuje głosy nie tylko po to by alarmować i do przekazywania sobie informacji o własnym położeniu, ale ich okrzyki posiadają także aspekt semantyczny, to znaczy, że niektóre z ich odgłosów posiadają pewne znaczenie, np. informują o nadchodzącym deszczu.

Na zakończenie należy zauważyć, że znaczenie fal dźwiękowych dla przyrody jest nie do pominięcia. Fale akustyczne umożliwiają przede wszystkim porozumiewanie się ludzi pomiędzy sobą, są wykorzystywane także do podobnej komunikacji u zwierząt oraz ,uważa się, że często umożliwiają komunikowanie się ludzi ze zwierzętami.