Prądem elektrycznym określamy uporządkowany przepływ ładunków elektrycznych. W metalach jest to ruch elektronów, w cieczach z kolei ruch jonów, zaś gazach ruch zarówno jonów jak i swobodnych elektronów. W przewodnikach (takich jak np. metale) nośnikami ładunku są elektrony, a jako kierunek rozchodzenia prądu elektrycznego umownie przyjmuje się kierunek poruszania się ładunków dodatnich. Wielkość która charakteryzuje prąd elektryczny to jego natężenie.

Urządzenia, w których przepływ prądu elektrycznego wykonuje pewną pracę określamy mianem odbiorników energii elektrycznej. Prąd elektryczny płynąc w obwodach różnych odbiorników wykonuje w jednym czasie różne prace które porównujemy posługując się pojęciem mocy prądu. Moc prądu daje nam informacje o pracy wykonanej przez prąd w danej jednostce czasu. Każdy odbiornik (urządzenie elektryczne), który mamy w naszych domach ma podany parametr zwany mocą znamionową -.jest to moc tego odbiornika gdy włączymy go do sieci elektrycznej. Mianem energii elektrycznej określamy energię ładunków elektrycznych. Jest ona elektrodynamiczna w przypadku gdy ładunki te poruszają się, lub też elektrostatyczna, gdy ładunki są w spoczynku.

Metale nie są jedynymi przewodnikami prądu. Prąd przewodzi też każda substancja która posiada swobodne ładunki będące nośnikami prądu. Do przewodników zaliczamy także elektrolity (czyli roztwory wodne kwasów oraz zasad). Jak już wspomniano w cieczach nośnikami prądu są dodatnie i ujemne jony (odpowiednio kationy i aniony). Przepływ jonów powoduje, że powstała energia chemiczna zostaje zamieniona na energię elektryczną - znalazło to zastosowanie w akumulatorach i ogniwach.

W wyniku przepływu prądu przewodnik nagrzewa się - bierze się to stąd, że prąd który przepływa przez przewodnik wykonuje pewną pracę. Zmienia się wówczas energia wewnętrzna przewodnika i jednocześnie jego temperatura wzrasta. Efekt ten wykorzystywany jest w takich urządzeniach jak czajniki, żelazka oraz grzejniki elektrycznych. Inny skutek wywołany przepływem prądu elektrycznego to praca mechaniczna. Dzieje się tak wówczas, gdy mamy odpowiednie urządzenie do zamiany energii elektrycznej w pracę - np. silnik. Przepływ prądu wprawia w ruch niektóre elementy silnika, co wykorzystuje się w bardzo wielu mechanicznych urządzeniach. Kolejnym skutkiem przepływu prądu jest promieniowanie i związana z nim energia . Znajduje to zastosowanie np. w tak powszechnych przedmiotach jak świetlówki i żarówki. Z kolei w procesie zwanym elektrolizą przepływu prądu jest odpowiedzialny za wytworzenie energii chemicznej. Takie substancje chemiczne, jak kwasy, zasady oraz sole ulegają w wodzie dysocjacji jonowej - jest to rozpad cząsteczek jony dodatnie (kationy, obdarzone ładunkiem dodatnim) oraz jony ujemne (aniony, posiadają one ładunek ujemny). Te jony następnie mogą służyć jako nośniki prądu elektrycznego; wykorzystuje się je do konstrukcji ogniw i akumulatorów. Przepływ prądu w przewodnikach metalicznych powoduje indukcję (powstanie) pola elektromagnetycznego. Efekt ten wykorzystywany jest w elektromagnesach produkowanych na dużą skalę.

Innym rodzajem materiałów są półprzewodniki. Półprzewodnikami są takie pierwiastki jak german i krzem. Półprzewodniki są dziś szeroko stosowane w produkcji takich urządzeń jak diody krystaliczne i tranzystory. One z kolei znalazły zastosowanie w komputerach, bateriach słonecznych, i wielu innych dziedzinach współczesnej elektroniki.

Gazy są zwykle dobrymi izolatorami i stąd też nie przewodzą one prądu w normalnych warunkach ciśnienia i bez odpowiedniego czynnika jonizującego. Gazy jonizujemy przez ogrzewanie, przykładając wysokie napięcie lub też napromieniowując je np. promieniami Roentgena lub też innym wysokoenergetycznym promieniowaniem.

Dzięki zjawisku przepływu prądu elektrycznego możemy dziś korzystać z takich udogodnień jak sztuczne oświetlenie, ciepła woda, komputery, telewizja i wielu wielu innych. Prąd i jego wykorzystanie jest zatem dowodem dużego postępu cywilizacyjnego jako dokonał się w przeciągu ostatnich niespełna dwustu lat.

Należy jednak pamiętać, że prąd elektryczny ma też negatywny wpływ na otoczenie. Wyniki badań wskazują, że najpoważniejszymi skutkami przepływu prądu przez ludzki organizm są:

(a) skurcze mięśni, zwłaszcza mięśni zginających,

(b) oparzenia ciała (zewnętrzne) i wewnętrzne,

(c) utrata świadomości,

(d) zatrzymanie i zaburzenia oddychania,

(e) zaburzenia pracy serca, występują one szczególnie przy przepływie prądów o częstotliwościach 50 lub 60 Hz - ich skutkiem jest migotanie komór serca.

Efekty powodowane przez działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki możemy podzielić na fizyczne (np. termiczne), chemiczne (np. wywołujące zmiany elektrolityczne) oraz biologiczne (np. zaburzenia czynności organizmu). Prąd stały i prąd zmienny mają zasadniczo inne działanie na człowieka. Prądy zmienne charakteryzujące się dużą częstotliwością (mają one częstotliwości rzędu kilka tysięcy Hz) nie powodują zaburzeń układu nerwowego, ani skurczów mięśni czy też zaburzeń czynności mięśnia sercowego. Jednakże mogą one doprowadzić do uszkodzeń spowodowanych wytwarzaniem ciepła podczas ich przepływu przez organizm. Prądy te stosunkowo słabo przenikają do tkanek ciała.

Ogólnie rzecz biorąc można powiedzieć, że im wyższe częstotliwości ma prąd, tym bardziej powierzchowne są skutki jego działań.

Najniebezpieczniejszymi dla człowieka prądami są w praktyce prądy zmienne o częstotliwości 50 i 60Hz, są to prądy o częstotliwości przemysłowej.