Energia wewnętrzna - suma energii potencjalnych i kinetycznych wszystkich cząsteczek substancji, z której zbudowane jest ciało

Temperatura - jest miarą średniej energii kinetycznej cząsteczek

I zasada termodynamiki - zmiana energii wewnętrznej ciała jest równa sumie pracy wykonanej nad ciałem i ciepła wymienionego z otoczeniem

∆Ew = W+ Q 

∆Ew - zmiana energii

W - praca

Q - ilość ciepłą wymienionego z otoczeniem

Podczas kontaktu dwóch ciał o różnej temp. Dochodzi do wymiany między nimi ciepła.

Ciało o wyższej temp. oddaje energię (jego temp. maleje). Ciało o niższej temp. uzyskuje energię (jego temp. wzrasta)

Wymiana energii zachodzi do wyrównania się temperatur

1) Ciepło właściwe - wielkość stała dla danej substancji w danym stanie skupienia

Ciepło właściwe jest równe liczbowo ilości ciepła które jest potrzebne do ogrzania 1kg masy danej substancji o 1K lub o 1ºC 

Cw = Q : (m*∆T

Q - ciepło (energia)

m - masa ciała

∆T - przyrost temp.

Cw - ciepło właściwe

>> Ciepło właściwe wody wynosi 4190J/kg*K, ozn. to, że do 1kg musimy dostarczyć 4190J energii, aby ogrzać ją o 1ºC 

Q= m*Cw*∆T

Bilans cieplny jest to równość, która zachodzi pomiędzy ilością ciepła pobranego przez jedno ciało, a ilością ciepła oddanego przez inne ciało w układzie zamkniętym.

Qpobrane = Qoddane

2) Aby ciało stopiło się musimy do niego dostarczyć energię, aby uległo  krzepnięciu musimy tę energię od niego zabrać

Temp. topnienia i krzepnięcia dla ciał o budowie krystalicznej SA sobie równe, dlatego lód topi się w temp. 0ºC, a woda zamarza w temp. 0ºC 

Ciepło topnienia danego ciała jest równe liczbowo ilości ciepła, które jest potrzebne, aby 1kg substancji będącej w stanie stałym zamienić w ciecz w temp. Topnienia

Ct = Q/m

Ciepło topnienia lodu wynosi 335000 J/kg. Ozn. to, że do 1kg lodu w temp. 0ºC musimy dostarczyć 335000J energii, aby go stopić

Aby 1kg wody zamarzł w temp. 0*C musimy od niego zabrać 335000J energii.

Ciepło topnienia = ciepło krzepnięcia

3) Ciepło parowania jest równe liczbowo ilości ciepła , które jest potrzebne, aby 1kg cieczy w temp. Wrzenia zamienić w parę

Cp = Q/m

Ciepło parowania wody wynosi 2258000J/kg. Ozn. to, że należy dostarczyć 2258000J energii, aby 1kg wrzątku wyparował.

Ciepło parowania = Ciepło skraplania