Stały prąd elektryczny
1. Natężenie prądu

2. Wektor gęstości prądu

,

wektor ten nakierowany jest w kierunku ruchu ładunków dodatnich,

- powierzchnia prostopadła do j

gdzie:

- ilość elektronów przewodzenia w jednostce objętości,

- średnia szybkość uporządkowanego ruchu elektronów

3. Prawo Ohma dla części obwodu

gdzie:

I - natężenie prądu,

U - różnica potencjałów,

R - opór elektryczny.

4. Prawo Ohma w postaci różniczkowej

gdzie:

γ - przewodnictwo właściwe,

ρ - opór właściwy.

5. Prawo Joule'a-Lenza w postaci różniczkowej

gdzie:

w - gęstość mocy cieplnej

6. Prawo Wiedemanna-Franza

gdzie:

κ - współczynnik przewodnictwa cieplnego,

T- temperatura bezwzględna,

k - stała Boltzmanna,

e - ładunek elektronu.

7. Zależność oporu właściwego ρ przewodnictwa od temperatury

gdzie:

α - temperaturowy współczynnik oporu.

8. Prawo Ohma w formie całkowitej dla obwodu całkowitego

gdzie:

R - opór zewnętrzny,

r - opór wewnętrzny źródła prądu o sile elektromotorycznej E.

9. Prawo Joule'a -Lenza w formie całkowej

10. I prawo Kirchhoffa

Algebraiczna suma natężeń prądów schodzących się w węźle wynosi 0. Prądy wpływające do węzła przyjęto są za dodatnie, natomiast wypływające z węzła z ujemne.

11. II prawo Kirchhoffa

Suma algebraiczna iloczynów natężeń prądów przez opory w zamkniętym konturze, wybranym w sposób dowolny ze złożonego obwodu, równa się algebraicznej sumie pojawiających się w tym konturze sił elektromotorycznych

Przy rozwiązywaniu zadań obiera się jaki tylko chcemy kierunek obchodzenia obwodu (na przykład zgodnie z ruchem wskazówek zegarka). Dla wszelkich elementów obwodu obiera się dowolnie kierunki prądów. Te prądy. gdzie kierunek zgadza się z kierunkiem obchodzenia obwodu, uważamy za dodatnie. Natomiast prądy płynące przeciwnie - za ujemne.

Siły elektromotoryczne uważa się za dodatnie, jeśli produkują one prądy zgodne z kierunkiem obejścia.

Jeśli w wyniku uzyskuje się rozwiązanie ujemne na wartość natężenia prądu znaczy to, iż rzeczywisty kierunek prądu jest przeciwny do kierunku uprzednio wybranego.

12. I prawo elektrolizy (Pierwsze prawo Faraday'a)

gdzie:

M - masa substancji wydzielonej na elektrodzie,

k - równoważnik elektrochemiczny substancji,

q - ładunek, który płynął przez elektrolit.

13. II prawo elektrolizy (drugie prawo Faraday'a)

gdzie:

A - masa atomowa,

Z - wartościowość wydzielonego pierwiastka,

F - stała Faraday'a

14. Różnica potencjałów w zjawisku Halla

gdzie:

B - indukcja pola magnetycznego,

I - natężenie prądu,

d - wymiar liniowy próbki w kierunku wektora B,

R - stała Halla.

15. Kontaktowa różnica potencjałów na granicy dwóch metali 1 oraz 2

,

gdzie:

- praca wyjścia swobodnych elektronów z metali,

k - stała Boltzmanna,

- stężenia elektronów przewodnictwa w metalach.

16. Siła termoelektryczna

,

gdzie:

- różnica temperatur złącz,

α - współczynnik, który uzależniony jest od typu stykających się metali.

17. Wzór Peltiera

gdzie:

Q - ilość ciepła wydzielona w złączu w wyniku zjawisku Peltiera,

q - ładunek, który płynął przez złącze,

P - współczynnik proporcjonalności (współczynnik Peltiera).

18. Liczba par jonów, które rekombinują w jednostce czasu, w jednostce objętości gazu

gdzie:

r - współczynnik rekombinacji,

n - liczba par jonów które są w jednostce objętości gazu.

19. Wzór Richardsona

,

gdzie:

- gęstość prądu nasycenia w zjawisku emisji termoelektrycznej,

B - stała uniwersalna

gdzie:

A - praca wyjścia elektronu z metalu,

k - stała Boltzmanna,

T - temperatura bezwzględna metalu.