Prąd elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych zachodzący pod wpływem pola elektrostatycznego. Umownie za kierunek płynięcia prądu uznaje się kierunek ruchu ładunków dodatnich.

Prąd elektryczny może również płynąć przez niektóre ciecze (elektrolity) oraz przez zjonizowane gazy.

Wielkością charakteryzującą prąd elektryczny jest jego natężenie. Jeżeli ładunek q przechodzi przez dowolny przekrój przewodnika w czasie t to natężenie prądu jest równe:

 

Jednostką natężenia prądu w układzie SI jest amper [A].

Stosunek napięcia przyłożonego do przewodnika do natężenia płynącego prądu jest stały. Mówi o tym prawo Ohma:

Iloraz ten nazywa się oporem elektrycznym.

Jednostką oporu jest 1 ohm : 

Istnieją dwa rodzaje łączenia oporników:

  • łączenie szeregowe

- przez wszystkie oporniki przepływa prąd o tym samym natężeniu

- opór zastępczy obwodu jest równy sumie poszczególnych oporów

- dochodzi również do sumowani napięć na obwodzie

  • łączenie równoległe

- na każdym oporniku jest taka sama różnica potencjałów

- odwrotność oporu zastępczego jest równa sumie odwrotności poszczególnych oporów

- przez każdy opornik przepływa prąd o innym natężeniu