Rodzaje tkanek:

 • nabłonkowa
 • mięśniowa
 • nerwowa
 • łączna

TKANKA NABŁONKOWA

Funkcja:

 • ochronna
 • transportująca
 • wydalnicza
 • wydzielnicza
 • zmysłowa
 • lokomotoryczna

Cechy charakterystyczne:

 • zwarty układ komórek
 • mała ilość substancji międzykomórkowej
 • są zdolne do podziału
 • posiadają centriole
 • mają duże jądra komórkowe

Rodzaje nabłonków:

 • jednowarstwowy:
   • płaski
   • sześcienny
   • cylindryczny (walcowaty)
   • wielorzędowy
 • wielowarstwowy:
   • płaski
   • cylindryczny (walcowaty)

TKANKA MIĘŚNIOWA

Funkcja:

 • kurczenie i rozkurczanie komórek, co stanowi zasadniczy element układu ruchu wszystkich zwierząt

Podział tkanki mięśniowej ze względu na budowę komórek, lokalizację i funkcję:

 • poprzecznie prążkowana
   • szkieletowa
   • sercowa
 • gładka

Budowa włókna mięśniowego:

 • tkanka mięśniowa ma zdolności kurczenia się i rozkurczania dzięki obecności w komórce miofibryli (włókien białkowych),
 • miofibryle ułożone są równolegle względem siebie, wzdłuż długiej osi komórki,
 • każda miofibryla składa się z krótszych włókien białkowych - miofilamentów,
 • rodzaje miofilamentów:
   • cienkie - zbudowane z białka aktyny
   • grube - zbudowane z białka miozyny

TKANKA NERWOWA

Funkcja:

 • odbiera
 • przewodzi
 • przekazuje

bodźce fizyczne i chemiczne docierające do narządów.

Tkankę nerwową tworzą:

 • neurony - komórki nerwowe
 • tkanka glejowa - zawsze towarzyszy tkance nerwowej, pełni funkcję podporową, odżywczą i regeneracyjną

Budowa komórki nerwowej:

 • ciało komórki nerwowej (perykarion) - zawiera kuliste jądro komórkowe, liczne mitochondria, neurofibryle, tigroid
 • dendryty - jest ich wiele, są to krótkie rozgałęzione wypustki, przewodzą impulsy do ciała komórki nerwowej
 • akson (neuryt) - jedna długa, nie rozgałęziona wypustka, przewodzi impulsy od ciała komórki.

Budowa nerwu:

Nerwy zbudowane są z włókien nerwowych ułożonych równolegle i zebranych w pęczki.

Włókna:

 • bezrdzenne
 • rdzenne
 • nagie

Synapsa:

Synapsa jest to miejsce styku miedzy neuronami lub miedzy neuronami a innymi komórkami organizmu.

Synapsy dzieli się ze względu na rodzaje połączeń:

 • nerwowo - nerwowe
 • nerwowo - mięśniowe
 • nerwowo - gruczołowe

Synapsy dzieli się ze względu na rodzaj przekazywanego impulsu:

 • elektryczne
 • chemiczne
TKANKA ŁĄCZNA

Rodzaje tkanek łącznych:

 • tkanka łączna właściwa
 • tkanka łączna oporowa
 • tkanka łączna płynna

Funkcje tkanek łącznych:

 • wypełniająca
 • transportowa
 • mechaniczna
 • obronna

Budowa tkanek łącznych:

 • istota międzykomórkowa:
   • substancja podstawowa
   • elementy włókniste ( włókna kolagenowe, sprężyste, retikularne)
 • elementy komórkowe

TKANKA ŁĄCZNA WŁASCIWA

Cechy charakterystyczne tkanki łącznej właściwej:

 • substancja komórkowa zbudowana głównie z cukrów złożonych i białek
 • zdolności regeneracyjne
 • udział w metabolizmie

Rodzaje tkanek łącznych właściwych:

 • zarodkowa - buduje ciało zarodków, a jej komórki maja zdolności różnicowania się i przekształcania w różne rodzaje komórek tkanki łącznej ( zdolności totipotencjalne), substancja podstawowa nie zawiera włókien,
 • siateczkowata - występuje w szpiku kostnym i narządach limfatycznych gdzie tworzy zrąb w którym znajdują się elementy morfotyczne krwi, jest bogato unaczyniona i posiada włókna retikulowe,
 • włóknista - w niej występują wszystkie rodzaje włókien i wszystkie typy komórek, ze względu na budowę dzielimy ja na:
   • wiotką ( luźna) - zawiera niewielką ilość nieuporządkowanych włókien, tworzy błony surowicze, śluzowe i podśluzowe, przegrody łącznotkankowe oraz zrąb pozwalający wnikać nerwom i naczyniom krwionośnym,
   • zbita - zawiera dużą ilość uporządkowanych włókien, tworzy torebki stawowe, więzadła, ścięgna,
 • tłuszczowa - ma ciasno ułożone komórki i niewielka ilość substancji pozakomórkowej, w jej cytoplazmie umieszczone są krople tłuszczu

TKANKA ŁĄCZNA OPOROWA

Wyróżnia się w niej:

 • tkankę chrzęstną
 • tkankę kostną

TKANKA CHRZĘSTNA

Budowa tkanki chrzęstnej:

 • istota międzykomórkowa
 • komórki chrzęstne

Rodzaje tkanek chrzęstnych:

 • szklista - ze słabo widocznymi włóknami kolagenowymi, buduje szkielet zarodków, tworzy powierzchnie stawowe, część przymostkową żeber, wzmacnia tchawicę i oskrzela, buduje szkielety kręgowców chrzęstnoszkieletowych
 • sprężysta - z cienkimi włóknami kolagenowymi i duża zawartością włókien sprężystych, jest giętka i elastyczna, buduje małżowinę uszną, krtań, przegrodę nosową,
 • włóknista - z grubymi włóknami kolagenowymi i włóknami sprężystymi, jest najmocniejsza, buduje spojenie łonowe, tworzy więzadła i dyski międzykręgowe.

TKANKA KOSTNA

Budowa tkanki kostnej:

 • osteocyty - komórki tkanki kostnej
 • osteoblasty - komórki kościotwórcze
 • osteoklasty - komórki kościogubne

Rodzaje tkanek kostnych:

 • zbita - blaszki tworzą charakterystyczne systemy zwane osteonami. Każdy z nich składa się z blaszek ułożonych koncentrycznie. Kanał osteonu zwany kanałem Haversa wypełniony jest tkanką łączną, a w niej biegną naczynia krwionośne i nerwy. Tkanka kostna zbita ze względu na regularne ułożenie blaszek jest twarda i wytrzymała na rozciąganie. Buduje przede wszystkim trzony kości długich.
 • gąbczasta - blaszki tej tkanki ułożone są nieregularnie, tworzą gąbczastą strukturę. Nie ma osteonu. W przestrzeni między beleczkami znajdują się jamki szpikowe wypełnione czerwonym szpikiem kostnym. Tkanka kostna gąbczasta wypełnia nasady kości długich i wnętrza kości.

TKANKA ŁĄCZNA PŁYNNA

Skład krwi:

 • osocze - składa się głównie z wody, białek (albumin, globulin, fibrynogenu), związków organicznych (glukozy, aminokwasów, lipidów), składników nieorganicznych (jonów potasowych, chlorkowych, sodowych, wapniowych, magnezowych)
 • krwinki: