Proces dziedziczenia polega na przechodzeniu części kwasu DNA, zawierającego informację genetyczną do komórek lub organizmów potomnych.

Informacja niesiona przez kwasy nukleinowe zawiera głownie instrukcję dotyczącą budowy określonych białek.

Gen- jest to fragment kwasu DNA, który niesie przepis na dane białko.

Genetyka- to dziedzina nauki, która zajmuje się regułami oraz mechanizmami przekazywania cech.

Allele- stanowią odmiany jednego genu, które pochodzą albo od matki albo od ojca.

Para alleli w genie może być jednakowa lub różna.

Geny zlokalizowane są na chromosomach. W każde komórce znajduje się typowy kariotyp dla określonego gatunku. W zestawie chromosomów organizmu połowa stanowi chromosomy pochodzące od ojca a druga połowa jest od matki. Jednakowe chromosomy ( jeden matki i jeden ojca) nazywamy homologicznymi.

Chromosomy homologiczne kodują takie same cechy, ale mogą zawierać inne ich odmiany w allelach.

W pierwszym pokoleniu potomstwa ujawnia się ta wartość cechy, która jest dominująca. Allel dominujący oznaczany jest dużą litera np. "A". Analogicznie allele recesywne zapisujemy literami małymi np. "a".

Homozygota- jest to osobnik, posiadający dwa takie same allele, które warunkują określoną cechę.

Heterozygota- jest to osobnik, posiadający różne allele, które wpływają na wykształcenie danej cechy.

Genotyp- jest to zapisanie genów, występujących u konkretnego osobnika.

Fenotyp- jest to opisanie cech zewnętrznych oraz wewnętrznych określonego osobnika.

Jeśli krzyżujemy ze sobą dwa osobniki będące homozygotą dominującą i homozygotą recesywną , to w pierwszym pokoleniu uzyskujemy identyczne pod względem genotypowym i genotypowym osobniki.

Drugie pokolenie, oznaczane jako F2 może już składać się z osobników posiadających cechę recesywną.

Zestaw chromosomów jest ściśle określony dla konkretnego gatunku. Zwierzęta posiadają kariotyp diploidalny

( 2n). Jedynie komórki jajowe, w wyniku mejozy, czyli podziału redukcyjnego mają pojedynczy zestaw genów. Płeć człowieka determinowana jest chromosomami płci. Dwa identyczne chromosomy XX warunkują płeć żeńską. Dwa różne chromosomy XY, charakteryzują płeć męską.

Czasami na skutek niewielkich mutacji w chromosomach może dojść do wystąpienia chorób, nazywanych dziedzicznymi.

Przykłady niektórych chorób dziedzicznych:

- zespół Downa ( upośledzenie umysłowe, opóźnienie rozwojowe i in.),

- mukowiscydoza,

- fenyloketonuria ( brak enzymu rozkładającego fenyloalaninę),

- hemofilia ( zaburzenia w procesie krzepliwości krwi)

- choroba Huntingtona i in.