Elementy składowe to osocze , stanowiące 55% oraz elementy morfotyczne. Osocze zbudowane jest z wody, substancji odżywczych, białek, dwutlenku węgla. Elementy morfotyczne stanowią 45% i są to krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi.

Erytrocyty- krwinki czerwone. Prawidłowa ilość we krwi to 4,5-5,5 min/w mm3 krwi. Erytrocyty zawierają hemoglobinę. Związek ten ma zdolność łączenia się z tlenem. Dzięki temu możliwy jest transport tego związku do komórek. Erytrocyty człowieka są bezjądrzaste. Krwinki czerwone powstają w czerwonym szpiku kostnym.

Leukocyty - białe krwinki powstają w węzłach chłonnych układy limfatycznego, a niektóre w kostnym szpiku oraz śledzionie. Funkcje limfocytów są związane z reakcjami obronnymi organizmu.

Trąbocyty- płytki krwi. Komórki te przede wszystkim odpowiadają za krzepnięcie się krwi. Prawidłowa ich ilość w mm3 krwi wynosi około 300 tysięcy. Skrzep podczas zranienia powstaje dzięki reakcji zachodzącej pomiędzy białkami osocza a tlenem. Powstaje dzięki temu włóknik czyli fibryna.

Człowiek posiada zamknięty system krwionośny. Krew płynie trzema rodzajami naczyń. Są to naczynia o grubych elastycznych ścianach ( wiąże się to z tym iż płynie nimi krew pod dużym ciśnieniem) czyli tętnice, są to także żyły- o ścianach cieńszych i zaopatrzonych w zastawki, które zabezpieczają przed cofaniem się krwi w naczyniach. Trzecim rodzajem struktur umożliwiających przepływ krwi są naczynia włosowate. Naczynia włosowate mają bardzo cienkie ścianki, dzięki czemu możliwy jest przepływ substancji z i do ich światła. Serce człowieka podobnie jak serce innych ssaków składa się z czterech części: (komora prawa i przedsionek prawy, przedsionek lewy i komora lewa).Serce leży w osierdziowym worku, który wypełniony jest płynem. Ściana serca składa się nasierdzia, błony na której znajdują się naczynia wieńcowe odpowiedzialne za odżywianie mięśnia sercowego i usuwanie substancji zbędnych (sercowy układ krążenia).Pod nasierdziem leży nasierdzie, które tworzy poprzecznie prążkowana tkanka mięśniowa. Od środka serce jest wysłane tkanką łączną .Ściany przedsionków charakteryzują się ścianami cieńszymi niż w komorach. Pomiędzy prawym przedsionkiem i prawą komorą jest zastawka trójdzielna, zaś pomiędzy lewym przedsionkiem i lewą komorą dwudzielna.

.Serce odżywiane jest dzięki naczyniom wieńcowym. Człowiek posiada dwa obiegi krwi: mały inaczej płucny w którym odtleniona krew płynie z prawej komory do tętnic płucnych i dalej aż do płuc. Duży obieg zaczyna się w lewej komorze, gdzie krew natleniona tętnicami (aorta), dociera do wszystkich części ciała, tam zachodzi gazowa wymiana i krew z dwutlenkiem węgla wraca do przedsionka prawego.

Tętno jest mierzone poprzez obliczanie częstości uderzeń w czasie jednej minuty. Mierzenia dokonujemy na tętnicy przedramienia lub tętnicy szyjnej. Zmiany w ciśnieniu są możliwe dzięki ciśnieniu hydrostatycznemu, które wywierane jest na ściany krwionośnych naczyń.

Układ limfatyczny to system otwarty. Rozpoczyna się jamach, przestrzeniach komórkowych. Limfa wypełniająca naczynia limfatyczne powstaje w formie przesączu z osocza krwi. Układ limfatyczny budują : naczynia limfatyczne, chłonne węzły oraz śledziona, grasica i migdałki. Limfa zawiera w swoim składzie liczne komórki, których funkcja wiąże się z obroną ustroju przed drobnoustrojami.

Choroby układu krwionośnego. Do najbardziej znanych należy przede wszystkim miażdżyca wieńcowych naczyń. Powstaje ona w wyniku odkładania się cholesterolu w ściankach tych struktur. Kolejną chorobą jest nadciśnienie oraz zawał sercowego mięśnia. Poza tym licznie występują wylewy krwi do mózgu.

Ewolucja układu krwionośnego:

1.ryby posiadają tylko jeden przedsionek i jedną komorę, a co za tym idzie jeden obieg krwi.

2.płazy mają jedną komorę ale za to dwa przedsionki, u nich pojawiają się dwa obiegi krwi.

3.gady maja serce zbudowane z jednej komory z niecałkowitą przegrodą i dwa przedsionki i dwa obiegi.

4.pteki i ssaki posiadają dwa obiegi, a serce posiada dwa przedsionki i dwie komory.

Wszystkie kręgowce posiadają zamknięte układy krwionośne.