Komórka stanowi podstawową jednostkę strukturalną tworzącą wszystkie organizmy żywe. Ze względu na stopień komplikacji budowy dzieli się je na eukariotyczne i prokariotyczne. Komórka eukariotyczna wykazuje bardziej złożoną budowę od prokariotycznej. Zawiera ona jądro komórkowe oddzielone od cytoplazmy specjalną otoczką jądrową. Materiałem genetycznym w jądrze komórki eukariotycznej jest DNA. Cząsteczka tego kwasu nukleinowego upakowana jest w formie chromosomów - mocno poskręcane nici DNA , owinięte na białkach histonowych. Komórki eukariotyczne najczęściej posiadają jedno jądro, znane są jednak przykłady komórek wielojądrowych ( megakariocyty, komórki mięśniowe), różnojądrowych (orzęski ) oraz bezjądrowych (erytrocyty u ssaków , rurki sitowe roślin).

W odróżnieniu od prokariontów , komórki eukariotyczne posiadają organelle o skomplikowanej budowie, wykazujące pewną autonomię , ze względu na zawartość niewielkiej ilości materiału genetycznego. Do organelli tych należą mitochondria i chloroplasty. Za utrzymanie kształtu i ruch komórki odpowiada cytoszkielet zbudowany z wielu strukturalnych podjednostek. W komórkach występują również organelle odpowiedzialne za metabolizm, obróbkę i transport jego produktów, są to m.in. aparat Golgiego, retikulum endoplazmatyczne, lizosomy. Komórki eukariotyczne mogą żyć pojedynczo, w koloniach a także tworzyć skomplikowane narządy i taknki. Występują u nich zarówno podziały mejotyczne jak i mitotyczne. Komórki eukariotyczne mogą pełnić wiele funkcji i tworzyć różnorodne struktury. Mogą pełnić funkcje: wydzielnicze ( komórki trzustki), transportujące (włośniki), strukturalne ( komórki mięśni) , mogą przenosić informacje ( neurony ) , itp.

Niemiecki botanik Juliusza Sachs nazwał komórkę eukariotyczną "energidą", co według jego teorii oznacza pojedynczą komórkę z jądrem otoczonym cytoplazmą. Zgodnie z koncepcją Sachs'a organizm jednokomórkowy z jednym jądrem nazywany jest "monoergidą", z wieloma jądrami - "poliergidą", a z jądrami o różnej wielkości - "hiperergidą". Organizmy wielokomórkowe są według tej teorii zbiorami różnego typu "energid" .