Komórka jest podstawowym elementem organizacyjnym złożonego organizmu. Może ona także stanowić samodzielny organizm pełniący wszystkie funkcje konieczne do nazwania jej organizmem żywym. Ma ona więc własny metabolizm, rośnie, odżywia się, oddycha, rozmnaża się. Komórka może się także wyspecjalizować w jakiejś konkretnej funkcji, wówczas jest częścią złożonego organizmu. Niezwykle ważną cechą komórek jest ich plastyczność zarówno pod względem funkcji, jak i morfologii.

Teoria komórkowej budowy organizmów została wysunięta w XIX wieku i przyczynili się do tego Kuźmicki i Urbanek. Zgodnie z tą teorią, komórka jest podstawowym elementem budulcowym i funkcjonalnym i buduje ciał zarówno roślin, jak i zwierząt. Komórki pierwotniaków, jak i tkankowców mają różną postać, zależą od funkcji przez nich pełnionych. Zawsze jednak schemat budowy pozostaje niezmieniony.

Komórki zasadniczo dzieli się na prokariotyczne (bezjądrzaste) i eukariotyczne (jądrzaste). Jak sama nazwa wskazuje cechą odróżniającą jest występowanie jądra odgraniczonego błoną od cytoplazmy.

Prokatioty są organizmami jednokomórkowymi. Zalicza się do nich bakterie i sinice. Cechą charakterystyczną jest występowanie nici materiału genetycznego bezpośrednio w cytoplazmie, w postaci nukleoidu. Kształt komórek jest zróżnicowany. Komórka może przybierać postać kulistą, pałeczkowatą, skręconą czy nieregularną. Kształt często jest uzależniony od ściany komórkowej. Komórka pozbawiona ściany nosi nazwę protoplastu. Prokariota nie posiadają organelli otoczonych błoną, a więc jądra, mitochondriów czy plastydów. Funkcję jądra pełni nukleoid, funkcję mitochondrium spełniają mezosomy, które są zbudowane z wpukleń błony komórkowej do wnętrza samej komórki. Podobnie zbudowane są tylakoidy lub ciałka chromatoforowe, pełniące rolę chloroplastów czy chromoplastów u prokariotów fotosyntetyzujących, takich jak bakterie czy sinice.

Eukarioty mają bardziej złożoną strukturę. Zawierają już organelle złożone, otoczone błoną. Najprawdopodobniej powstałe jako symbionty bakterii, które utraciły samodzielność życia i stały się elementem strukturalnym komórki gospodarza - eukariota. Eukarioty mogą występować jako samodzielne organizmy (np. pierwotniaki, niektóre grzyby, glony_ albo też być częścią złożonych organizmów wielokomórkowych. Wszystkie komórki eukariotyczne mają podstawowe cechy wspólne, cechuje je jednak także duża elastyczność umożliwiająca ich specjalizację do pełnienia określonej funkcji w złożonym organizmie.

Jeśli chodzi o komórki roślinne i zwierzęce, to posiadają one wiele wspólnych organelli, mają jednak także organelle charakterystyczne tylko dla nich. Organellami charakterystycznymi zarówno dla komórki roślinnej, jak i zwierzęcej, są: błona komórkowa, jądro komórkowe, cytoplazmatyczny system wakuolarny, retikulum endoplazmatyczne (ER), aparat Godiego, lizosomy, rybosomy, cytoplazma, mitochondria. Organellami charakterystycznymi jedynie dla komórki roślinnej są: ściana komórkowa, różne plastydy - chloroplasty, kukoplasty, chromatydy.

Jeśli chodzi o elementy budulcowe komórki zwierzęcej, to plazmolema (błona komórkowa) składa się z trzech warstw: dwuwarstwy lipidowej oraz dwóch warstw zasocjowanych z nią białek powierzchniowych. Dwuwarstwa lipidowa posiada także białka zatopione w niej. Cała ta struktura nazywana jest płynną mozaiką, za względu na możliwość zmiany położenia poszczególnych jej elementów. Zachowana jest także selektywna przepuszczalność błony. Zależy ona od wielkości, ładunku czy rozpuszczalności transportowanej cząstki. Możliwa jest dyfuzja prosta niektórych, bardzo małych cząsteczek. Dyfuzja ułatwiona zachodzi zgodnie z gradientem stężeń, bez udziały energii. Może też zachodzić transport dużych cząsteczek, do czego potrzebny jest nakład energii ze strony komórki, a także transport w kierunku niezgodnym z gradientem stężeń. Dzięki porom zawartym w błonie pobieranie substancji do wnętrz komórki może odbywać się niezależnie od przepuszczalności błony komórkowej. Na drodze fagocytozy czy pinocytozy. Tworzy się wpuklenie błony do wnętrza komórki, a następnie jego odłączenie, a pobiera substancja zostaje wprowadzona do wnętrza komórki w postaci pęcherzyka. Wydalanie substancji może odbywać na tej samej zasadzie, jedynie w odwrotnej kolejności. Wydalane substancje zostają otoczone błoną i tworzy się pęcherzyk, który następnie wędruje do powierzchni błony komórkowej. Następuje zlanie pęcherzyka z błoną i substancja zawarta w pęcherzyku zostaje wydalona na zewnątrz komórki. Taki proces nosi nazwę egzocytozy (cytopempsji).

Jednym z podstawowych organelli komórkowych jest jądro komórkowe, zawierające w sobie cały materiał genetyczny, a więc informację potrzebną do odtworzenia komórki oraz przeprowadzanie w niej wszystkich niezbędnych procesów. Komórki, jeśli pozbawi się je jądra, bardzo szybko giną. W jądrze obserwuje się jedno lub kilka ciemniejszych skupisk - jąderek. Niektóre komórki posiadają więcej niż jedno jądro. Komórki wielojądrowe mogą powstać jako wtórne twory, spowodowane zanikiem błony komórkowej oddzielającej dwie, sąsiadujące ze sobą komórki. Wówczas takie wtórne komórki wielojądrowe określa się mianem syncytium. Na innej drodze powstają komórczaki, które tworzą się wówczas, gdy jądro ulega podziałowi, ale cytoplazma nie. W wyniku tego procesu nie tworzą się komórki potomne, a komórka macierzysta zachowuje wszystkie jądra. Kształ jądra uzależniony jest od wielu czynników, między innymi od kształtu komórki, sposobu jej poruszania czy ilości zawartego w nim DNA i białek. Jądro może się przemieszczać w obszarze komórki, a także obracać się wokół własnej osi. Jądro jest odgraniczone od cytoplazmy za pomocą błony lipidowo - białkowej. Jądro jest potrzebne jako magazyn informacji genetycznej. Jest to także miejsce, w którym zachodzą procesy replikacji informacji genetycznej, a także jej ekspresja. Jądro pełni kontrolę nad pracą całej komórki.

Cytoplazmatyczy system błonowy zbudowany jest z następujących elementów: błony jądrowej, retikulum endoplazmatycznego (siateczki śródplazmatycznej, ER) oraz aparatu Goldiego. Do całego systemu można zaliczyć także lizosomy oraz wodniczki.

Retikulum endolazmatyczne jest systemem błon wewnątrzkomórkowych, dzielących cytoplazmę na różne kompartymenty komórkowe. Dzięki temu możliwe jest przestrzenne rozdzielenie między innymi reakcji przeciwstawnych czy tej samej reakcji przebiegającej w przeciwnych kierunkach. Siateczka śródplazmatyczna jest struktura dynamiczną. Jest aktualny stan uzależniony jest od reakcji przebiegających w komórce. Jeśli retikulum endolazmatyczne pokryte jest rybosomami, nazywane jest retikulum endoplazmatycznym szorstkim. Są to obszary, gdzie bardzo intensywnie zachodzą procesy translacji, a więc syntezy białek. Retikulum endoplazmatyczne gładkie jest szczególnie dobrze rozwinięte w komórkach zmuszonych do ciągłej detoksykacji.

Dodatkowo ER pełni funkcje podporowe, transportowe, regulacyjne w komórce. Prawdopodobnie ER jest także samodzielnym systemem cyrkulacyjnym komórki. Wszystkie te funkcje są możliwe do spełnienia dzięki licznym enzymom zasocjowanym z błonami siateczki śródplazmatycznej.

Aparat Goldiego zbudowany jest z diktiosomów, czyli błonowych talerzy ułożonych w stos. Aparat Goldiego zlokalizowany jest w większości przypadków w pobliżu jądra komórkowego. Jest on odpowiedzialny za sortowanie i pakowanie różnych białek czy lipidów. W strukturach aparatu Goldiego następuje także modyfikacja reszt cukrowych glikoprotein i glikolipidów, a także synteza polisacharydów, takich jak glikozoaminoglikany, hemicelulozy, pektyny.

Lizosomy są ściśle związane z aparatem Goldiego, w którym powstają. Są to pęcherzyki zawierające zestaw enzymów hydrolitycznych, otoczone pojedynczą, półprzepuszczalną błoną. Enzymy te są aktywne w środowisku kwaśnym. Jest to podstawowy układ trawienny pojedynczej komórki. Jeśli nastąpi przerwanie ciągłości błony lizosomu, może nastąpić nawet samostrawienie komórki.

Rybosomy składają się z dwóch podjednostek - małej i dużej. To właśnie na rybosomie zachodzi proces translacji, a więc syntezy białek. Do tego procesu potrzebne jest mRNA, wolne aminokwasy, ATP (energia), tRNA. Zazwyczaj na jednej nici mRNA osadzone jest 5-6 rybosomów prowadzących równocześnie translację. Taki stwór nazywa się polirybosomem.

Cytoplazma to substancja wypełniająca wnętrze komórki. Zawiera zawieszonych wiele substancji, takich jak białka czy kwasy nukleinowe (RNA). Cytoplazma posiada specyficzne "rusztowanie" utrzymujące kształt całej komórki. Cytoplazma ma postać koloidu. Bardziej zewnętrzna część cytoplazmy nosi nazwę egzolazmy i charakteryzuje się większą sztywnością. Z kolei wewnętrzna część cytoplazmy określana jest mianem endolazmy i charakteryzuje się większym stopniem płynności oraz występowaniem w niej licznych ziarnistości.

Centrole tworzą centrum komórkowe położone obok jądra komórkowego. Jest to obszar gęstej cytoplazmy niezawierającej struktur komórkowych. Składają się na nie dwa centriole tworzące diplosom. Każde jądro posiada swoje centrum komórkowe, a więc liczba tych centrów wzrasta wraz z liczą jąder. Centriole odpowiadają za powstawanie i regulowanie pracy wrzeciona kariokinetycznego w czasie podziałów komórkowych komórki zwierzęcej. Centriole tworzą bieguny komórki w czasie podziału.

Mitochondria to wewnątrzkomórkowe organella otoczone podwójną błoną mającą charakterystyczną postać. Wewnętrzna błona jest bowiem bardzo pofałdowana tworząc tzw. grzebienie mitochondrialne. Mitochondrium odpowiedzialne jest za przeprowadzanie procesów utleniania w celu wytworzenia dużych ilości energii. Dzięki zawartości enzymów mitochondria mają także możliwość syntetyzowania białek, fosfolipidów i kwasów tłuszczowych. Mitochondria stanowią centra największej aktywności metabolicznej w komórce.

Jeśli chodzi o specyficzne elementy budowy komórki roślinnej, to z pewnością można tu wymienić ścianę komórkową. Jest to zewnętrzna pokrywa komórki pełniąca funkcje ochronne i podporowe. Występuje ona u roślin oraz grzybów. Jest to martwy element komórki, przepuszczalny dla wody oraz soli mineralnych. Ściana komórkowa rośnie razem z komórką i wraz z wiekiem zwiększa swoją powierzchnię oraz grubość. Jest to tzw. wtórna ściana komórkowa.

Chloroplasty umożliwiają przeprowadzanie roślinom procesu fotosyntezy. Zawierają one zielony barwnik asymilacyjny - chlorofil. Chloroplasty są otoczone podwójna błoną. Wewnętrzna błona jest bardzo pofałdowana i tworzy grana, które są stosami spłaszczonych "talerzyków" - tylakoidów. Grana połączone są odcinkami prostej błony - lamellą. Możliwe jest także występowanie innych barwników, takich jak karoten czy ksantofil. Mają one okrągły lub eliptyczny kształt.

Leukoplasty to bezbarwne struktury mające zdolność do syntetyzowania i magazynowania skrobi.

Chromoplasty posiadają czerwone, żółte oraz pomarańczowe barwniki karotenoidowe rozpuszczone w kropelkach tłuszczu albo zgromadzone w postaci kryształków.