- w V wieku p.n.e ukształtował się ustrój demokratyczny w Atenach, twórcą republiki demokratycznej w był Perykles.

- miejsce handlu, spotkania różnych kultur.

- Plutokracja -demokracja-władca ludu,

-Metrojkowie-ludzie wolni, brak praw politycznych.

- celem wychowania był harmonijny, wszechstronny rozwój dziecka. .

-wychowanie było beztroskie, łagodne traktowanie

- ojciec mało interesował się wychowaniem.

-ok. 7 r.ż ojciec wybierał zaufanego niewolnika, oddawał syna pod jego opiekę. Ten niewolnik nazywał się pedagogiem (paidagogos, gr. pais )

Pedagog otrzymywał od ojca gałązkę   (symbol władzy)

aramatysta- uczył alfabetu, czytania pisania, liczenia. ( nie było książek, pisano na papirusie. ) Następnie przechodził do lektury poetów.

Celem kształcenia poetyckiego było wpajanie zasad moralnych, uczenie cnotliwości.

Główną lekturą były utwory Homera. Wychowawcą narodowym Hellenów był Homer.

 "Za prostaka uchodził ten, który w czasie uczty nie umiał wykazać się pieśnią"

 

Palestra - rodzaj boiska, wydzielone miejsce ogrodzone lub obmurowane, miejsce ćwiczeń fizycznych. ( 14-16 r.z, zakłady prywatne )

gimnazjony - obejmowały boiska, sale. filozofowie i uczeni prowadzili dyskusje, wykłady na temat Polityki, Nauki.

Współczesne gimnazjum przejęło władzę od greckich gimnazjonów.

w Atenach wszystkich uczono czytania i pisania, nie było analfabetów. "Kto nie umie pisać i czytać nie jest człowiekiem "

IDEAŁEM BYŁA HARMONIA: FIZYCZNOŚĆ, MORALNOŚĆ, INTELEKT. Swój ideał wychowania nazywali "kalokagathia" . kalos - piękny agathos- dobry.

V w. p.n.e - " złoty wiek " kultury ateńskiej.

Sofiści - wędrowni nauczyciele "nauczyciele mądrości " - arytmetyka, geometria, astronomia. Nadali nauczaniu ogólny charakter.