1. Utworzenie rządu emigracyjnegoa. rząd polski, który 17 IX 1939 r. wyjechał z Polski, został internowany w Rumuniib. prezydent Ignacy Mościcki na swojego następcę wyznaczył Władysława Raczkiewiczac. prezydent Władysław Raczkiewicz misję tworzenia rządu we Francji powierzył gen. Władysławowi Sikorskiemu, który ponadto został Naczelnym Wodzem Polskich Sił Zbrojnychd. rząd gen. Władysława Sikorskiego tworzyła koalicja czterech partii:– Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS)– Stronnictwa Narodowego (SN)– Stronnictwa Ludowego (SL)– Stronnictwa Pracy (SP)e. po klęsce Francji w lipcu 1940 r. rząd emigracyjny przeniósł się do Londynu - stąd nazwa: rząd londyński2. Stosunki polsko-sowieckiea. rząd polski stał na stanowisku, że Polska jest w stanie wojny ze Związkiem Sowieckim, okupującym polskie Kresy Wschodnieb. w wyniku ataku niemieckiego na ZSRS 22 VI 1941 r. Związek Sowiecki stał się członkiem koalicji antyhitlerowskiejc. wobec tego 30 VII 1941 r. został podpisany tzw. układu Sikorski-Majski, na mocy którego:– zostały wznowione polsko-sowieckie stosunki dyplomatyczne– w ZSRS miała powstać polska armia– Polacy przebywający w więzieniach mieli zostać zwolnieni na podstawie amnestii– w układzie Sikorski-Majski nie rozstrzygnięto przebiegu powojennej granicy polsko-sowieckiejd. podpisanie układu Sikorski-Majski spotkało się z krytyką części polskich polityków3. Utworzenie Armii Polskiej w ZSRSa. na mocy układu Sikorski-Majski w ZSRS powstała Armia Polska pod dowództwem gen. Władysława Andersab. armia Andersa liczyła ponad 80 tys. żołnierzyc. przy obozach wojskowych skupiała się również polska ludność cywilnad. polskie wojsko było niewystarczająco zaopatrywane w żywność, uzbrojenie i wyposażeniee. w 1942 r. za zgodą Józefa Stalina armia Andersa została ewakuowana na Bliski Wschód4. Zerwanie przez Związek Sowiecki stosunków dyplomatycznych z rządem gen. Sikorskiegoa. Niemcy odkryli masowe groby polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i ogłosili to 12 IV 1943 r.b. polski rząd emigracyjny zwrócił się do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o zbadanie grobówc. stało się to pretekstem do zerwania przez ZSRS stosunków dyplomatycznych z rządem emigracyjnym – 25 IV 1943 r.5. Śmierć gen. Władysława Sikorskiegoa. gen. Władysław Sikorski zginął w wyniku katastrofy lotniczej w Gibraltarze 4 VII 1943 r.b. zmiany w polskich władzach emigracyjnych po śmierci gen. Sikorskiego-nowym premierem został Stanisław Mikołajczyk (Stronnictwo Ludowe)– nowym Naczelnym Wodzem został gen. Kazimierz Sosnkowski