Spis treści:

Matura 2023 – harmonogram

Zdający egzamin zarówno w jednej, jak i drugiej formule, będą pisać matury w tym samym terminie. Poniżej przedstawiamy dokładną rozpiskę egzaminów z poszczególnych przedmiotów w terminie głównym:

 • 4 maja (czwartek): g. 9.00 – język polski (pp*);
 • 5 maja (piątek): g. 9.00 – język angielski (pp), g. 14.00 – języki (pp): angielski, francuski, hiszpański, niemiecki rosyjski, włoski;
 • 8 maja (poniedziałek): g. 9.00 – matematyka (pp), g. 14.00 – język hiszpański (pr**, dj***);
 • 9 maja (wtorek): g. 9.00 – język angielski (pr, dj), g. 14.00 – filozofia (pr);
 • 10 maja (środa): g. 9.00 – wiedza o społeczeństwie (pr), g. 14.00 – język niemiecki (pr, dj);
 • 11 maja (czwartek): g. 9.00 – biologia (pr), g. 14.00 – język rosyjski (pr, dj);
 • 12 maja (piątek): g. 9.00 – matematyka (pr), g. 14.00 – język francuski (pr, dj);
 • 15 maja (poniedziałek): g. 9.00 – chemia (pr), g. 14.00 – historia muzyki (pr);
 • 16 maja (wtorek): g. 9.00 – geografia (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pp);
 • 17 maja (środa): g. 9.00 – język polski (pr), g. 14.00 – języki mniejszości narodowych (pr);
 • 18 maja (czwartek): g. 9.00 – historia (pr), g. 14.00 – język włoski (pr, dj);
 • 19 maja (piątek): g. 9.00 – fizyka (pr), g. 14.00 – historia sztuki (pr);
 • 22 maja (poniedziałek): g. 9.00 – informatyka (pr), g. 14.00 – język kaszubski (pr), język łemkowski (pr), język łaciński i kultura antyczna (pr);
 • 23 maja (wtorek) - egzaminy dla języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych: g. 9:00 – matematyka (pp), g. 10:35 – geografia (pr), g, 12:10 – chemia (pr), g. 13:45 – fizyka (pr), g. 15:20 – biologia (pr), godz. 16:55 – historia (pr).

Od 10 do 23 maja (z wyjątkiem14 i 21 maja) będą odbywać się egzaminy ustne z przedmiotów: język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne, język łemkowski i język kaszubski. Ich dokładne harmonogramy zostaną ustalone przez przewodniczących zespołów egzaminacyjnych w poszczególnych szkołach.

*pp – poziom postawowy, *pr – poziom rozszerzony, *dj – poziom dwujęzyczny

Przeczytaj również: Lista lektur obowiązujących w szkołach średnich w roku szkolnym 2022/2023

Egzamin i wymagania maturalne 2023 - Formuła 2015

Język polski na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 170 minut;
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 70 (20 za test, 50 za wypracowanie);
 • jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej;
 • arkusz składa się z dwóch części – testowej i wypracowania;
 • część testowa zawiera dwa teksty, liczące łącznie nie więcej niż 500 słów, do których będą odnosić się zadania (ok. 10–13 zadań), sprawdzające umiejętności czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomość zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną;
 • zadania mogą mieć formę zamkniętą i otwartą;
 • w części z wypracowaniem są trzy tematy, z których trzeba wybrać jeden; są to: interpretacja tekstu poetyckiego, rozprawka ze wskazaną w arkuszu lekturą obowiązkową, rozprawka z tekstem spoza kanonu lektur obowiązkowych, wypracowanie należy napisać na minimum 250 wyrazów;
 • podczas obowiązkowego egzaminu ustnego (bez określania poziomu) zdający losuje pytanie, ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi monologowej, przez następne 10 minut wygłasza swoją wypowiedź, a przez ostatnie 5 minut rozmawia z komisją; za cały egzamin ustny może otrzymać maksymalnie 40 pkt.

Lektury obowiązkowe do matury podstawowej 2023 - Formuła 201

 1. Bogurodzica;
 2. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum) i psalm;
 3. Adam Mickiewicz, Dziady część III, Pan Tadeusz;
 4. Bolesław Prus, Lalka;
 5. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 6. Bruno Schulz, wybrane opowiadanie;
 7. Witold Gombrowicz, Ferdydurke (w całości lub w części);
 8. wiersze wybranych poetów;
 9. inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela;
 10. lektury, które obowiązywały do egzaminu gimnazjalnego.

Matematyka na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 170 minut;
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 46 (29 pkt za zadania zamknięte; 17 pkt za zadania otwarte);
 • jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (tj. ograniczone wymagania dotyczące funkcji i graniastosłupów, całkowita redukcja wymagań dotyczących brył obrotowych i ostrosłupów);
 • arkusz zawiera zadania zamknięte i otwarte, z czego otwartych może być maksymalnie 7.

Język obcy na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 120 minut; 
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 50 (40 pkt za zadania zamknięte, 10 za zadania otwarte);
 • jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych;
 • w części pisemnej są sprawdzane następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego i słyszanego, używanie środków językowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej;
 • średni poziom biegłości językowej to A2+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – B1;
 • podczas obowiązkowego egzaminu ustnego (bez określania poziomu) zdający losuje zestaw pytań, następnie komisja przeprowadza z nim rozmowę wstępną, później przechodzi się do rozwiązywania zadań (pierwsze to rozmowa z odgrywaniem roli, drugie – opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania, trzecie – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania); za egzamin ustny można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych:

 • przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej;
 • obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale bez progu zaliczenia;
 • zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, nie mają obowiązku zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym;
 • egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym sprawdzają wiedzę na średnim poziomie biegłości językowej B1+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – B2;
 • egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym sprawdzają wiedzę na średnim poziomie biegłości językowej B2+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – C1.

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne dotyczące wszystkich przedmiotów znajdziecie tutaj.

Przeczytaj również: Raport z cen korepetycji 2022. Niektórzy rocznie zapłacą nawet o 1000 zł więcej

Egzamin i wymagania maturalne 2023 - Formuła 2023

Język polski na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 240 minut; 
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60 (10 za cz. 1, 15 za cz. 2 i 35 za wypracowanie); 
 • jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej; 
 • arkusz składa się z trzech części: cz. 1 – “Język polski w użyciu” (ok. 5-7 zadań, dotyczących czytania ze zrozumieniem, argumentowania, znajomości zasad i posługiwania się poprawną polszczyzną, pisania notatki, cz. II – “Test historycznoliteracki” (ok. 6-15 zadań, dotyczących znajomości lektur obowiązkowych i opartych na zamieszczonych w arkuszu tekstach); cz. III – wypracowanie);
 • w części z wypracowaniem są dwa tematy, z których trzeba wybrać jeden; oba mają mieć formę rozprawki i muszą dotyczyć wybranej lektury obowiązkowej (niewskazanej w arkuszu); należy napisać minimalnie 300 wyrazów;
 • zadania mogą mieć formę zamkniętą i otwartą;
 • podczas obowiązkowego egzaminu ustnego (bez określania poziomu) zdający losuje dwa zadania – jedno z puli pytań jawnych, a drugie – niejawnych, następnie ma 15 minut na przygotowanie wypowiedzi i 15 minut na jej wygłoszenie oraz rozmowę z komisją;

Lektury obowiązkowe do matury podstawowej 2023 - Formuła 2023

 1. Jan Parandowski, Mitologia, część I Grecja;
 2. Sofokles, Antygona;
 3. Jan Kochanowski, Odprawa posłów greckich;
 4. William Szekspir, Makbet;
 5. Molier, Skąpiec;
 6. Adam Mickiewicz, Konrad Wallenrod; Dziady cz. III;
 7. Juliusz Słowacki, Kordian;
 8. Bolesław Prus, Lalka;
 9. Eliza Orzeszkowa, Gloria victis;
 10. Henryk Sienkiewicz, Potop;
 11. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara;
 12. Stanisław Wyspiański, Wesele;
 13. Stefan Żeromski, Przedwiośnie;
 14. Tadeusz Borowski, opowiadania: Proszę państwa do gazu, Ludzie, którzy szli;
 15. Gustaw Herling-Grudziński, Inny świat;
 16. Hanna Krall, Zdążyć przed Panem Bogiem;
 17. Albert Camus, Dżuma;
 18. George Orwell, Rok 1984;
 19. Sławomir Mrożek, Tango;
 20. Marek Nowakowski, Raport o stanie wojennym (wybrane opowiadanie); Górą Edek (z tomu Prawo prerii);
 21. Jacek Dukaj, Katedra (z tomu W kraju niewiernych);
 22. Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
 23. Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
 24. Biblia, tj. fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy św. Jana;
 25. Homer, Iliada (fragmenty);
 26. Lament świętokrzyski (fragmenty); Legenda o św. Aleksym (fragmenty); Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią (fragmenty);
 27. Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu (fragmenty);
 28. Pieśń o Rolandzie (fragmenty);
 29. Gall Anonim, Kronika polska (fragmenty);
 30. Dante Alighieri, Boska Komedia (fragmenty);
 31. Piotr Skarga, Kazania sejmowe (fragmenty);
 32. Jan Chryzostom Pasek, Pamiętniki (fragmenty).
 33. Horacy, wybrane utwory;
 34. Bogurodzica;
 35. Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; Tren IX, Tren X, Tren XI, Tren XIX;
 36. wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński; Ignacy Krasicki, Hymn do miłości ojczyzny;
 37. wybrane satyry;
 38. Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
 39. Adam Mickiewicz, Oda do młodości; wybrane ballady, w tym Romantyczność; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze;
 40. Juliusz Słowacki, wybrane wiersze, w tym Grób Agamemnona (fragmenty); Testament mój;
 41. wybrane wiersze następujących poetów: Cyprian Kamil Norwid, Adam Asnyk, Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff, Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Julian Przyboś, Krzysztof Kamil Baczyński, Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz, Różewicz, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego Miasta, Stanisław Barańczak, Wojciech Wencel;
 42. wybrane utwory okresu stanu wojennego;
 43. powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Jacka Kaczmarskiego oraz Agnieszki Osieckiej;
 44. lektury, które obowiązywały do egzaminu ósmoklasisty.

Matematyka na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 180 minut; 
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 46 (29 pkt za zadania zamknięte, 17 pkt za zadania otwarte); 
 • jest przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (tj. tylko jedno zadanie na dowodzenie, brak zadania na dowód geometryczny, usunięcie wzorów skróconego mnożenia dla potęg trzecich, ograniczenie wymagań dotyczących wielomianów, ograniczenie wymagań ze stereometrii, całkowite usunięcie zagadnień dotyczących brył obrotowych);
 • arkusz zawiera zadania zamknięte i otwarte, z czego otwartych może być od 7 do 13.

Język obcy na poziomie podstawowym:

 • czas na rozwiązanie zadań z arkusza to 120 minut;  
 • maksymalna liczba punktów do zdobycia to 60 (32–38 pkt za zadania zamknięte, 28–22 za zadania otwarte);
 • jest przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej oraz ograniczony zakres środków gramatycznych i leksykalnych; 
 • w części pisemnej są sprawdzane następujące umiejętności: rozumienie tekstu czytanego i słyszanego, używanie środków językowych, tworzenie wypowiedzi pisemnej; 
 • średni poziom biegłości językowej to B1 w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – B1+; 
 • podczas obowiązkowego egzaminu ustnego (bez określania poziomu) zdający losuje zestaw pytań, następnie komisja przeprowadza z nim rozmowę wstępną, a później przechodzi się do rozwiązywania zadań (pierwsze to rozmowa z odgrywaniem roli, drugie – opis ilustracji i odpowiedź na 3 pytania, trzecie – wypowiedź na podstawie materiału stymulującego i odpowiedź na 2 pytania); za egzamin ustny można otrzymać maksymalnie 30 pkt.

Egzaminy z przedmiotów dodatkowych: 

 • przeprowadzane na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej; 
 • obowiązek przystąpienia do co najmniej jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym, ale bez progu zaliczenia; 
 • zdający, którzy posiadają dyplom zawodowy albo dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, nie mają obowiązku zdawania egzaminu na poziomie rozszerzonym; 
 • egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym sprawdzają wiedzę na średnim poziomie biegłości językowej B2 w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – B2+; 
 • egzaminy z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym sprawdzają wiedzę na średnim poziomie biegłości językowej B2+ w zakresie środków językowych w wypowiedziach pisemnych, a w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych – C1;
 • absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych muszą obowiązkowo przystąpić do egzaminu z języka obcego na poziomie dwujęzycznym (jako przedmiotu dodatkowego).

Szczegółowe wymagania egzaminacyjne dotyczące wszystkich przedmiotów znajdziecie tutaj.

Przeczytaj również: Znamy terminy matury próbnej 2023. Jak przygotować się do tego egzaminu?

Ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę 2023?

To, ile trzeba mieć punktów, żeby zdać maturę 2023, zależy od konkretnego przedmiotu oraz od formuły matury. Ze wszystkich przedmiotów w części ustnej i pisemnej na poziomie podstawowym należy uzyskać minimum 30 proc. maksymalnej liczby punktów, by egzamin został zaliczony. W przypadku poszczególnych formuł i przedmiotów prezentuje się to następująco:

Formuła 2015

 • język polski: pisemny – minimum 21 pkt, ustny – 12 pkt;
 • matematyka: minimum 14 pkt;
 • język obcy nowożytny: pisemny - minimum 15 pkt, ustny – 9 pkt;
 • przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym: 0 pkt (należy tylko do niego podejść).

Formuła 2023

 • język polski: pisemny – minimum 18 pkt, ustny – 9 pkt; 
 • matematyka: minimum 14 pkt; 
 • język obcy nowożytny: pisemny - minimum 18 pkt, ustny – 9 pkt;
 • przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym: 0 pkt (należy tylko do niego podejść).

oprac. Joanna Cwynar


Rozwiąż nasze quizy:

QUIZ ortograficzny. Czy wiesz, jak zapisać te rzadko używane wyrazy?

Bardzo trudny QUIZ z wiedzy ogólnej. Nieliczni zdobywają 100 proc.

QUIZ: Byłeś uczniem w PRL? Z łatwością odpowiesz na te pytania, choć przy 9. może być różnie