• Geneza i rozwój
 • Cele i zadania
 • Główne organy
 • Działalność WNP

__________________________________________________________________________________

1.  Geneza i rowzój:

 • organizacja powstała po rozpadzie Związku Radzieckiego w 1991r. Co prawda ostatni przywódca Związku Radzieckiego ( Michaił Gorbaczow) starał się utrzymać ZSRR jako luźny związek republiki uznających zwierzchnąść władzy centralnej ale większość republik sprzeciwiłą się tworzenia ponadnarodowej struktury;
 • przywódcy byłych republik Związku Radzieckiego oraz państw europejskich zdawali sobię sprawę z tego że konieczne jest utworzenie w miejsce Związku Radzieckiego struktury, która zapobiegłaby chaosowi jaki mógłby zapanować po rozpadzie ZSRR.
 • na początku grudnia 91'przywódcy Rosji, Ukrainy i Białorusi podpisali umowę o utworzeniu WNP. Pod koneic grudnia przedstawiciele 8 innych republik podpisali protokół  na mocy którego państwa te przystąpiły do organizacji a 93' do tego grona dołaczyła także Gruzja. W ten sposób organizacja objęła wszystkie państwa byłego Związku Radzieckiego.

__________________________________________________________________________________

2.  Cele i zadania:

 • współpraca gospodarcza i współna polityka celna;
 • walka ze zorganizowaną przestępczością;
 • współpraca w dziedzinie polityki obronnej;
 • koordynowanie polityki zagranicznej;
 • pokojowe rozstrzyganie sporów między państwami;
 • współpraca w dziedzinie ochrony zdrowiaa, polityki społecznej, migracyjnej i ochrony środowiska.

__________________________________________________________________________________

3. Główne organy:

 • Rada Szefów Państw:  to organ w któym zasiadają szefowie państw lub przewodniczących parlamentó. Rada spotyka się najczęściej dwa razy w roku i podejmuje najważniejsze decyzje dotyczące państw członkowskich.
 • Rada Szefów Rządu:  zazwyczaj zbiera się nawet cztery razy w roku i jej głównym zadaniem jest koordynowanie działań wojskowych i ekonomicznych wspólnoty oraz powołanie razem z Radą Szefów Państw innych - kolejnych, nowych - organów wspólnoty.
 • Rada Ministrów Spraw Zagranicznych:  przeprowadza konsultacje na temat ważnych wydarzeń w stosunkach międzynarodowych.
 • Rada Ministrów Obrony:  organ który funkcjonuje u boku Rady Szefów Państwa i zajmuję się tylko problematyką wojskową.
 • Komisja Praw Człowieka: organ zajmujący się nadzorem projektów i ich realizacj zobowiązań państw członkowskich w dziedzinie praw człowieka.

__________________________________________________________________________________

4. Działalność Współnoty Niepodległych Państw:

 • Współpraca gospodarcza: od początku państwa członkowskie dążyły do zacieśnienia współpracy gospodarczej.  W roku 93' podpisano porozumienie o utworzeniu jednolitego obszaru gospodarczego któy miałby poswtać  w wyniku utworzenia uni celnej i wspólnego rynku.  Z powodu oporu części państw do tej pory nie udało się zrealizować tego projektu. Jedynie Rosja, Białoruś, Kirgistan, Kazachstan i Tadżykistan utworzyły w 2000 roku Euroazjatycje Stowarzyszenie Gospodarcze któego celem jest stworzenie wspólnego obszaru gospodarczego. Obecnie państwa należące do niego tworzą wspólną unię celną.
 • Współpraca polityczno  - wojskowa:  od początku kluczowym zadaniem nowej organizaji było stworzenie wspólnego systemu bezpieczeństwa. Jednak mimo że podpisano wiele porozumień jak naprzykład Traktat taszkencki którym celem było współdziałanie w wypadku nagłych zagrożeń . Do tej pory jednak nie udało się stworzyć systemu bezpieczeństwa. Podobnie jak w przypadku współpracy gospodarczej przyczyną jest niechęć niektórych państw - Ukrainy ,Gruzji - do zaciśnienia współpracy w ramach organizacji zdominowanej przez Rosję.