1. Kultura to wytwory ludzkiej działalności materialnej i duchowej, które są przekazywane dla następnych pokoleń; są to ponadto zachowania i działania ludzi, które przebiegają według wzorów wspólnych dla jakiejś grupy, np. narodu.

Możemy wyróżnić następujące rodzaje kultury:

a) kultura materialna, czyli działania i wytwory ludzkie związane z zaspakajaniem potrzeb biologicznych

b) kultura duchowa, czyli te wszystkie formy tworów i działania, które nie mają zastosowania praktycznego, a służą jedynie zaspokojeniu potrzeb estetycznych, poznawczych.

c) kultura społeczna, to ta która tyczy się wzorów oraz norm postępowania, które charakteryzują daną zbiorowość.

2. Prawie wszystkie narody w Europie posiadają wspólne dziedzictwo kulturowe. Dzięki temu można mówić o tak zwanej kulturze europejskiej. Podstawowe znaczenie dla jej stworzenia miały filary wymienione poniżej:

a) Filar antyczny, czyli Grecja

- igrzyska, rozwój dyscyplin sportowych ( biegi, rzut dyskiem, zapasy, rzut oszczepem)

- współczesna nauka, filozofia, umiejętność krytycznego oceniania zjawisk oraz rzeczy

- teatr, a także współczesne gatunki dramatu

- komedia, mitologia oraz tragedia

-starożytny RZYM

Zapoczątkował: pismo łacińskie, inżynierie, architekturę oraz prawo;

b) filar judeochrześcijański

W okresie judeochrześcijańskim zostały wprowadzone prawa człowieka, a także nastąpił rozwój edukacji i szkolnictwa - do tego rozwoju przyczynił się w dużej mierze Kościół, a ponadto wzrosło zainteresowanie biblią, która stała się inspiracją dla pisarzy oraz malarzy;

c) filar celtycko-germański

- etos rycerski, sagi, poezja erotyczna oraz legendy

- filar ten dał początek państwom europejskim.