1.Podział władz Rzeczypospolitej jest zorganizowany według zasady równoagi i trójpodziału:

a) władza ustawodawcza - Sejm i Senat

b) władza wykonawcza - Prezydent i Rada Ministrów

c) władza sądownicza - Sądy i Trybunały

2.Władza ustawodawcza tworzy prawa, władza wykonawcza organizuje działalność państwa i jest wykonawcą ustanowionych praw, a władza sądownicza stoi na straży prawa.

3.Sejm i Senat są wybierane w wyborach: powszechnych, bezpośrednich, równych, tajnych i proporcjonalnych (sejm) oraz większościowych (senat). Wybory odbywają się w trybie normalnym co 4 lata. W wyborach mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i pełnię praw wyborczych. Aby kandydować na posła lub senatora należy mieć obywatelstwo polskie, pełnię prawa wyborczych i odpowiedni wiek - 21 lat do sejmu, 30 lat do senatu. Sejm składa się z 460 posłow, a Senat RP z 100 senatorów. Obie izby obradujące razem tworzą Zgromadzenie Narodowe.

4.Sejm pracuje podczas posiedzeń plenarnych oraz posiedzeń komisji sejmowych.

5.Posiedzenie plenarne - obrady ogółu członków danego zgromadzenia.

6.Kadencja - określony przez prawo czas pełnienia danej funkcji lub urzędu.

7.Orędzie - uroczyste przemówienie ważnej osoby w państwie.

8.Funkcje parlamentu:

- ustawodawcza (uchwalanie ustaw, czyli stanowienie prawa)

- ustrojodawcza (uchwalanie lub zmiana konstytucji)

- kreacyjna (powoływanie i odwoływanie innych organów władzy oraz osób zajmujących kierownicze stanowiska w państwie)

- kontrolna (nadzorowanie pracy rządu i niektórych instytucji państwowych)

- uchwalanie budżetu państwa

9.Weto prezydenckie - prawo prezydenta do zgłoszania sprzeciwu wobec uchwalonej ustawy; sejm może odrzucić weto większościa 3/5 głosów.

10.Inicjatywa ustawodawcza - prawo do zgłaszania projektu ustawy do marszałka sejmu.

11.Aby uchwalić ustawę w Polsce, należy zgłosić inicjatywę ustawodawczą, przegłosować projekt ustawy w sejmie i senacie, uzyskać podpis prezydenta.