Najpoważniejsze problemy społęczne w Polsce po 1989 roku:

__________________________________________________________________________________

1.  Alkoholizm:

 • Alkoholizm jest jednym z największych problemów w uwczesnej Polsce.  Statystyki przedstawiają że ten problem dotyczy nawet ~5MLN obywateli z czego ~1MLN wymaga leczenia.
 • Do skutków społecznych alkoholizmu najczęściej zalicza się : agresja, bezrobocie, przestępczość (problemy z prawem) przemoc w rodzinie, rozpad rodzin, straty gospodarcze,  wypadki przy pracy,
 • Niepokojącym faktem jest wzrost spożycia alkocholu wsród młodzieży. Do spożywania alkocholu przyznaje się  ~90% uczniów  szkół gimnazialnych i aż ~95% uczniów szkół podnadgimnazjalnych. 

[ Anonimowi Alkocholicy (AA) to dobrowolna wspólnota zrzeszająca ludzi uzależnionych od alkoholu.  Głównym celem        wspólnoty jest walka z uzależnieniem i wytrwanie w trzeźwości. Członkowie AA wzajemnie się wspierają oraz dzielą doświadczeniami w walce z nałogiem. Duchową podstawą wspólnoty jest anonimowość, która oznacza że wspólnota kieruje się zasadami a nie osobistymi ambicjami. Gwarantuje również bezpieczeństwo członkom. Obecnie wspólnota działa w ~170 krajach na całym świecie. ]

__________________________________________________________________________________

2.  Bezrobocie:

Bezrobocie jest poważnym problemem społecznym w Polsce po 89' roku.  Do cech charakteryzujących Polskie bezrobocie zaliczamy:

 • wysoki odsetech bezrobotnych z obszarów wiejskich;
 • fakt że dotyka ono często ludzi młodych, z niskim wykształceniem bądź problemami osobistymi, nałogami.
 • ludzi którzy nie przykładają większego znaczenia do własnego wykształcenia i chęci zdobywania jakichkolwiek doświadczeń zawodowych (kwalifikacji),, podjęcia prób edukacji;
 • duże zróżnicowanie regionalne;
 • niski udział bezrobotnych uprawnionych do pobierania zasiłków społecznych;
 • duży udział ludzi długotrwale bezrobotnych;

Polskie państwo z roku na rok coraz skuteczniej radzi sobie z bezrobociem.  Do naskuteczniejszych metod zaliczamy:

 • pobudzenie wzrostu gospodarczego przez państwo np: obniżenie podatków, ulgi inwestecynje dla przedsiębiorców;
 • interwencja państwa na rynku pracy przez: szkolenia zawodowe dla bezrobotnych, organizowanie pośrednictwa pracy, ulgi podatkowe dla osób zakładających firmy, zwiększenie zatrudnienia w sektorze publicznym, zmniejszenie podarzy siły roboczej - wcześniejsze emerytury;
 • edukacja. Polacy mają świadomość że wyższe wykształcenie znacznie zwiększa szanse zatrudnienia. Należy jednak pamiętać że ukonczenie np studiów nie gwarantuje skutecznego znalezienia satysfakcynującej pracy. Dlatego niezwykle istotny jest wybór kierunku przygotowującego do pracy w zawodzie, na który w przyszłości bedzie zapotrzebowanie. Wśród takich specjalności analitycy badają rynek pracy wymieniają najczęściej zawody związane z: branżą informatychną, biotechniczną, telekomunikacyjną, ochroną środowiska, ochroną zdrowia i opieką społeczną, rozrywką, turystyką i rekreacją a także ekonowią, nowoczesną bankowością i finansami;
 • wzrost aktywności bezrobotnych przejawiający się zakładaniem własnej działalności gospodarczej, aktywnm poszukiwaniem pracy, przynoszeniem się do regionów, gdzie występuje deficyt pracowników.

__________________________________________________________________________________

3.  Narkomania:

Zjawisko narkomani w Polsce pojawiło się w latach 70' ale w latach 90' dopiero stwierdzono że zjawisko stało się poważnym problemem społecznym. 

 • narkomania jest rozpowszechniona wsród młodzieży jednak jej skala nie jest dokładnie znana. W zależnosci od badań kontakt z różnego rodzaju narkotykami miał co czwarty a nawet co trzeci uczeń szkoły ponadgimnazjalnej. W okresie 1990 - 2018 r. ponat 10-krotnie wzróst odsetek młodzieży która eksperymentowałą z narkotykami. Niestety z rok na rok ten preceder ciągle wzrasta;
 • do społecznych skutków narkomanii zalicza się: wzrost przestępczości związanej z produkcją i dystrybucją narkotyków, wzrost przestępczości związanej z zażywaniem narkotykóww oraz z konieczniścią i zdobywania, degradacja osobowości i nie wywiazywanie się z ról społecznych;
 • najskuteczniejszą metodą walki z narkomanią i alkoholizmem jest profilaktyka, czyli wszelkie środki zapobiegające rozpowszechnianiu się tych zjawisk. Obejmuje oa działania podejmowane przez państwo, samorządy szkoły jak i organizacje pozarządowe i działania prawne.

__________________________________________________________________________________

4.  Przestępczość:

Przestępczość to zjawisko patologiczne i  jego skala rośnie ale również wzrasta skala wykrywalności. 

 • przestępczość to zjawisko które jest zróżnicowane pod wzgledem terytorialnym. W miastach jego skala jest znacznie większa niż na wsiach. Najwięcej przestępstw popełnia się w województwach północno-zachodnich natomiast według statystyk najmniej we wschodnich;
 • Niepokojącym zjawiskiem są przestępstwa popełnione przez nieletnich.  Niestety coraz częściej są to zjawiska które są popełniane pod wpływem alkoholu, narkotyków bądź wpływem rówieśników.

__________________________________________________________________________________

5.  Ubustwo i bezrobotność:

Zjawisko ubóstwa i bezdomności mają ścisły związek z problemem bezdomności. Do określenia skali ubóstwa używa się  wskaźników: 

 • Minimum socjalne: określa wartość dóbr i usług niezbędnych do zaspokojenia podstawowych podtrzeb życiowych, wychowania i wykształcenia dzieci oraz skromnego uczestnictwa w kulturze.
 • Minimum egzystencji: określa wartość dóbr i usług niezbędnych do podtrzymywania egzystencji.