Czym jest motywowanie?

Motywowanie - to świadome i celowe oddziaływanie na postępowanie ludzi poprzez zapewnienie im możliwości realizacji ich systemów wartości i oczekiwań mające na celu wzrost efektywności produkcji.

Podaj główne zasady teorii Maslowa?

W teorii Maslowa, wszystkie czynniki są ułożone w piramidę, której wierzchołek określony jest przez punkt 1, a podstawa przez pozycję 5. Te czynniki motywujące pracownika do sprawnej pracy to:

 1. Samorealizacja
 2. Uznanie statusu
 3. Akceptacja(więzi towarzyskie społeczne)
 4. Bezpieczeństwo i ochrona
 5. Potrzeby fizjologiczne

Opisz teorię Fredericka Herzberga

Teoria Fredericka Herzberga, składa się z dwóch czynników:

 1. Czynniki motywujące - źródła satysfakcji pracy:
 • Wyzwania, interesujące zadania Odpowiedzialność
 • Szacunek
 • Osiągnięcia
 • Rozwój osobowości

2. Czynniki higieniczne - źródła niezadowolenia z pracy

 • warunki pracy
 • polityka firmy
 • przełożony
 • współpracownicy
 • płaca, status, bezpieczeństwo

Jakie są główne obszary i środki motywowania?

Do obszarów motywowania, zaliczyć należy:

 1. Rozwój przedsiębiorstwa
 2. Dochody pracowników
 3. Bodźce psychologiczne
 4. Polityka personalna
 5. Organizacja i zarządzanie przedsiębiorstwem
 6. Warunki środowiskowe pracy

Do środków motywowania, zaliczyć należy:

 1. płace,
 2. awans,
 3. organizacja pracy

Co to jest system płac?

System płac - składa się z poszczególnych elementów płacowych takich jak: normy, zasady,

przepisy oraz metody środki i formy służące do określenia płacy.

Czym jest struktura systemu płac?

Struktura systemu płac składa się z czterech elementów węzłowych:

 1. Struktura płac indywidualnych i zbiorowych
 2. Metody opłaty pracy
 3. Normy regulacji płac
 4. Organizacja systemu płac

Jakie są warunki motywowania przez pracę?

 1. Warunki ogólne
 • Silny związek między płacą a efektami pracy
 • Perspektywa wzrostu wynagrodzenia
 • Stałość poziomu płac
 • Jasność i jednoznaczność systemu płac oraz jego akceptacja przez załogę
 • Sprawiedliwość
 1. Warunki szczegółowe skutecznego motywowania przez płacę:
 • Konstrukcja wynagrodzeń uwzględniająca oczekiwania załogi
 • Wykorzystywanie motywowania pozytywnego i negatywnego
 • Wynagrodzenie łączone z usprawnieniami organizacji pracy

Wymień czynności związane z organizacją pracy

 1. Rotacja pracy - przemienność czynności tj. zamiana stanowiska z zachowaniem rodzaju pracy lub zmiana typu czynności pracy
 2. Rozszerzenie stanowisk pracy, czyli łączenie operacji na różnych stanowiskach w większą liczbę zadań do wykonywania
 3. Wzbogacenie pracy, czyli łączenie czynności, elementów decyzyjnych w celu zaspokojeniu potrzeb pracowników:
  • rozwoju;
  • zmiany
  • odpowiedzialności
  • dostępu do informacji
  • szacunku
  • uznania

Podział form płac elementarnych i uzupełniających

 1. Elementarne formy płac czasowych
  • "czyste" formy płac czasowych
  • zróżnicowane formy płac czasowych
  • "bonusowe" formy płac
 1. Elementarne formy płac na podstawie płac akordowych
 • akord ze stałą stawką
 • akord ze zmienną stawką
 • mieszane formy płac akordowo - czasowych
 1. Formy płac uzupełniających oparte na premiowaniu
 • premiowanie wyspecjalizowane czyli premie: ilościowe, jakościowe, oszczędnościowe
 • premiowanie kombinowane
 • premiowanie syntetyczne czyli premia uzależniona od wyników przedsiębiorstwa

Jakie są formy płac czasowych:

 1. Czysta forma płac czasowych (występuje w postaci płacy godzinowej, dniówkowej miesięcznej),
 2. Zróżnicowane formy płac czasowych polega na stosowaniu kilkustopniowych stawek płac,
 3. Bonusowe formy płac czasowych - podział korzyści wynikających ze zwiększenia efektywności pracy między tworzącego je pracownika a przedsiębiorstwo
 4. Akordowe formy płac uzależniają płacę pracowników od ilości produkcji. W warunkach płacy akordowej stosuje się formę płac ryczałtowanych, do których zalicza się:
  • płacę umówioną
  • płacę zaplanowaną za zaplanowaną wydajność dzienną
  • płacę stałą

Jakie znasz rodzaje premiowania?

1. premiowanie wyspecjalizowane - mogą to być premie: ilościowe, jakościowe, oszczędnościowe

2. premiowanie kombinowane, premie uzależnia się od dwóch lub więcej czynników jednocześnie

3. Premiowanie syntetyczne - uzależnia premię od wyników finansowych lub produkcyjnych przedsiębiorstwa.

Czym jest awans?

Awans - to powierzenie bardziej odpowiedzialnej pracy połączone z pokładaniem w pracowniku nadziei, na osiąganie pozytywnych wyników na wyższym stanowisku.

Jakie są rodzaje awansu?

 • Kwalifikacyjny,
 • Stanowiskowy: poziomy, pionowy,
 • Płacowy,

Na czym polega motywowanie przez organizację pracy?

Motywowanie przez organizację pracy polega na takim doborze rozmieszczenia i zespolenia ludzi w procesie pracy, aby realizacja tego procesu była możliwa przy najmniejszych nakładach środków rzeczowych i pracy żywej.

Czym jest alokacja?

Alokacja - jest to odpowiednie rozmieszczenie stanowisk pracy. Dokonuje się jej w celu zapewnienia prostego procesu produkcyjnego, minimalizacji przewozów, racjonalnego wykorzystania przestrzeni produkcyjnej.

Jakie znasz struktury zarządzania systemami produkcyjnymi?

 1. Funkcjonalna - ciągłość w sprawowaniu zarządzania, grupuje specjalistów wg wiedzy i odpowiedzialności. Wykorzystuje specjalistów w różnych projektach.
 2. Zorientowana na cele - stosowana, gdy mamy różne produkty, obszary geograficzne, kategorie klientów. Ma ciągły nadzór nad projektami, elastyczność czasu realizacji.
 3. Macierzowa matrycowa - połączenie funkcjonalnej i zorientowanej na cele. Nadzór pochodzi z więcej niż jednego źródła. Stosowana w produkcji jednostkowej i małoseryjnej dużych wyrobów o długim cyklu produkcyjnym.
 4. Liniowa - funkcjonuje zasada jednoosobowego kierownictwa i odpowiedzialności każdy pracownik podlega jednemu przełożonemu, a przełożony swojemu przełożonemu itd.
 5. Dywizjonalna - wyodrębnia się samodzielne jednostki terytorialne w oparciu o kryterium terytorialne lub przedmiotowe. Jednostki te są odpowiedzialne za dany produkt lub region.
 6. Zespołowa, ogniw łączonych - przekazywane są uprawnienia decyzyjne całym zespołem. Każdy członek zespołu należy jednocześnie do dwóch zespołów jest zwierzchnikiem jednego a w drugim jest szeregowym członkiem.
 7. Zadaniowa - stosowana w organizacjach gdzie niezbędna jest realizacja zadań wielofunkcyjnych.

Wymień i scharakteryzuj szkoły zarządzania systemami produkcyjnymi

 1. Klasyczna - główny cel zwiększenie wydajności, główny prekursor to Taylor,
 2. Behawiorystyczna - to kierowanie pracownikami i postępowanie z nimi w oparciu o
 3. socjologię lub psychologię. Wykorzystuje się teorię Masłowa mówiąca o motywacji i hierarchii potrzeb,
 4. Ilościowa odnosi się do prac np. sztabowych
 5. Systemowa, zakłada, że organizacja to jednolity system składający się z wzajemnie powiązanych części.
 6. Defensywna - to orientacja nastawiona na przetrwanie a właściwym dla niej kryterium jakości jest minimalizacja strat,
 7. Zachowawcza - polega na utrzymywaniu aktualnie realizowanej koncepcji funkcjonowania firmy, będącej rodzajem "gry na zwłokę"
 8. Naprawcza - jest z jednej strony ukierunkowana na reorganizację przedsiębiorstwa w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami i błędami działania, z drugiej zaś jej celem jest stworzenie mechanizmów zabezpieczających firmę przed potencjalnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi zakłóceniami,
 9. Rozwojowa - dowodzi ekspansywności podmiotu gospodarczego, czego wyrazem może być zdobywanie nowych rynków zbytu, dywersyfikacja produkcji, działalność inwestycyjna
 10. Marketingowa - zarządzanie firmą z szerokim uwzględnieniem marketingu i orientacji rynkowej,
 11. Konkurencyjna,
 12. Relacyjna
  • Jakie znasz funkcje zarządzania?
  • Planowanie
  • Organizowanie
  • Koordynowanie
  • Kontrolowanie.

Podaj definicję strategii przedsiębiorstwa

Strategia przedsiębiorstwa to określenie dziedzin działalności niezbędnych do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa.

Czym jest system produkcyjny?

System produkcyjny to statyczna i dynamiczna kombinacja zasobów ludzkich, fizycznych i finansowych, przekształcających zasilanie wejściowe (praca, materiał) w produkty wyjściowe w postaci wyrobów lub usług. Wyróżniamy następujące podsystemy:

 1. Wytwarzania
 2. Transportu
 3. Magazynowania
 4. Manipulacji
 5. Pomocy warsztatowych
 6. Zasilania i usuwania odpadów
 7. Sterowania
 8. Kontroli i diagnostyki

Na czym polega proces sterowania produkcją?

Sterowanie produkcją - ogół procesów informacyjno decyzyjnych realizujących określone zadania

Jakie są sposoby sterowania produkcją?

Sposoby sterowania produkcją:

Elastyczna automatyzacja produkcji: automatyzacja procesów produkcyjnych szybko zmieniających się wyrobów produkowanych w partiach małych lub średnich. ESP, czyli elastyczny system produkcyjny to zautomatyzowany system produkcyjny zdolny produkować przy minimalnym udziale człowieka produkować dowolny wyrób spośród określonej grupy. W systemie tym wyróżniamy trzy fazy planowania:

 1. Dzienny harmonogram,
 2. Przydzielenie operacji do grup,
 3. Kolejność operacji.

Jakie struktury wyróżniamy w ESP?

 1. Skoncentrowane - brak powiązań stanowisk produkcyjnych. Urządzenia w strukturze skoncentrowanej nie są powiązane kolejnością operacji, ale posiadają powiązania z otoczeniem.
 2. Liniowa - rozmieszczenie zależy od kolejności operacji założony jest jednokierunkowy przepływ materiałów.
 3. Gniazdowa - stanowiska powiązane są miedzy sobą bezpośrednio, przepływ materiałów może odbywać dwuwymiarowo.
 4. Rozproszone

Układy z centralnym magazynem

 1. Punktowy rozdział zadań (wydzielony fragment magazynu)
 2. Liniowy rozdział zadań magazyn między stanowiskami
 3. Powierzchniowy rozdział zadań zewnętrzny magazyn

Jakie są cele wdrażania ESP?

 1. Obniżka kosztów produkcji
 2. Zmniejszenie zatrudnienia
 3. Skrócenie cykli produkcyjnych
 4. Zmniejszenie zapasów robót w toku
 5. Zwiększenie zdolności produkcyjnych

Jakie znasz elementy ESP?

 1. Maszyny zautomatyzowane sterowane komputerem,
 2. Roboty przemysłowe i manipulatory
 3. Urządzenia transportowe
 4. Urządzenia magazynowe

Co oznacza stwierdzenie JIT JUST IN TIME?

JIT JUST IN TIME - dokładnie na czas - to system organizacji dostaw w przedsiębiorstwie. W ten sposób dostarczane są wszelkie elementy zaopatrzenia takie jak: materiały, części zamienne, podzespoły, półfabrykaty, ściśle wg zgłaszanego przez odbiorcę zapotrzebowania bezpośrednio na stanowisko pracy dokładnie na czas. W systemie JIT produkcja zainicjowana jest pojawieniem się popytu.

Jakie są zalety JIT?

 1. Maleją zapasy
 2. Maleje czas produkcji
 3. Maleje biurokracja
 4. Maleją straty
 5. Wzrasta produktywność
 6. Wzrasta ekonomiczność
 7. Wzrasta wykorzystanie wyposażenia
 8. Wyższa jakość, morale
 9. Lepsze stosunki z dostawcami
 10. Większy wpływ na transport.

Co można powiedzieć o wadach JIT?

 1. Krótkotrwałe nakłady początkowe,
 2. Wymagana wysoka wydajność,
 3. Duże zmiany organizacyjne,
 4. Mała dynamika i elastyczność pod względem asortymentu,
 5. Problemy z dostawcami,
 6. Koszty szkolenia,
 7. Stres załogi.

Co wiesz o metodzie Kanban?

Kanban to metoda produkcji z zerowymi zapasami. Łączy bezpośrednio dostawcę z odbiorcą. Metoda sterowania produkcją, polega na takim organizowaniu procesu wytwórczego, aby każda komórka organizacyjna powinna produkować dokładnie tyle ile w danej chwili jest potrzebne. Jej zadaniem jest minimalizacja kosztów przez eliminacje wszystkich strat. Realizacja hasła "siedem razy zero": zero braków, zero spóźnień, zero zapasów, zero kolejek, zero bezczynności, zero zbędnych operacji, zero zbędnych przemieszczeń.

Omów zasady MRP

MRP - Planowanie potrzeb materiałowych w zarządzaniu produkcją i zapasami obejmuje działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań.

MRP I: Główne cele to redukcja zapasów, dokładne określenie czasów dostaw surowców i półfabrykatów, dokładne określenie kosztów produkcji, lepsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury, szybsze reagowanie na zmiany w otoczeniu, kontrola poszczególnych etapów produkcji.

MRP II natomiast stanowi metodę całościowego zarządzania działalnością przedsiębiorstwa obejmuje wszystkie etapy planowania i obszary działalności przedsiębiorstwa. Istotą jest równoważenie zapotrzebowań wynikających z popytu rynkowego z aktualnie dostępnymi zapasami.

Co to jest ERP?

ERP planowanie zasobów na potrzeby przedsięwzięć - planowanie zasobów finansowych. Główny cel: możliwie najpełniejsza integracja wszystkich szczebli zarządzania przedsiębiorstwem. Błyskawiczna odpowiedź na zmianę popytu.

Korzyści ze stosowania MRP:

 1. Niski poziom zapasów
 2. Produkowanie możliwie bez spóźnień
 3. Przyspieszanie i opóźnianie wykonywanych zamówień
 4. Długo terminowe planowanie rozwoju zdolności produkcyjnych.

Omów technikę optymalnej produkcji OPT

Technika optymalnej produkcji OPT - głównym zadaniem jest maksymalizacja wyniku efektu końcowego produkcji przy określonych i założonych czynnikach produkcji a wyeliminowania tzw. "wąskich gardeł" następuje zgodnie z optymalnym planem produkcji.

Wąskie gardło to element procesu produkcyjnego, który musi być wykorzystany w100% dla otrzymania maksymalnej produkcji.

Co to jest planowanie produkcji?

Planowanie produkcji obejmuje działania związane z wyprzedzającym ustaleniem rodzaju i wielkości zadań dla komórek produkcyjnych oraz określenie niezbędnych zasobów potrzebnych do wykonania zlecenia.

Co to jest sterowanie produkcją?

Sterowanie produkcją - zespół działań kierujących produkcją obejmuje:

 1. Planowanie wewnątrz wydziałowe
 2. Kontrolę przebiegu produkcji
 3. Sterowanie przebiegiem planu

Co to są cele sterowania?

 1. Dotrzymanie terminów
 2. Minimalizacja czasu dokonania zleceń
 3. Maksymalizacja wykorzystania środków trwałych

Czym jest terminowanie?

Terminowanie to ustalenie dokładnych dat momentu rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadań.

Rodzaje terminowania:

 1. Czyste (bez bilansowania) ustala termin rozpoczęcia i zakończenia zadań, ma charakter statyczny i określa zapotrzebowanie na zdolność produkcyjną, stosowane, gdy system nie jest obciążony innymi zadaniami.
 2. Połączone z bilansowaniem, uwzględnia pracochłonność realizowanych zadań, tworzy harmonogram przebiegu produkcji.

Jakie znasz metody terminowania?

 1. Do przodu. Ustala termin początku i końca z uwzględnieniem najwcześniejszego terminu rozpoczęcia operacji. Jeżeli ostatnia przekracza czas to należy doprowadzić do skrócenia cyklu. Jest bezpieczne, ale droższe ze względu na zapas części w magazynie.
 2. Wstecz. Termin zakończenia ostatniej operacji to termin najpóźniejszej realizacji. Realizowane systemem dokładnie na czas, jest najtańsze, ale równocześnie ryzykowne.
 3. Kombinowane Do przodu dla zleceń rozpoczętych a do tyłu dla jeszcze nie rozpoczętych. Uwęglenia obciążenie stanowiska i inne kryteria, jest najbezpieczniejsze.

Szeregowanie - ustalanie optymalnej kolejności wykonywania zadań produkcyjnych w tym samym czasie na tym samym stanowisku gdzie realizowanych jest kilka zadań.

Przy określaniu kolejności zleceń należy uwzględnić następujące kryteria:

 1. termin realizacji - najwyższy priorytet mają zlecenia z najwcześniejszym terminem realizacji
 2. czas buforowy - zlecenia z największą rozpiętością terminu maja najniższy priorytet
 3. pracochłonność wykonania - zlecenia, których pierwsza operacja ma największa pracochłonność, są lokowane do realizacji jako pierwsze.

Co należy zrobić, aby podjąć działalność gospodarczą?

Działalność gospodarczą, można rozpocząć jedynie po rejestracji dokonanej w sądzie rejonowym, który nosi nazwę rejestrowym. Sąd rejestrowy mieści się zwykle w miastach, gdzie znajduje się siedziba wojewody, a także w byłych miastach wojewódzkich. Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców, składa sam przedsiębiorca, na specjalnie w tym celu przygotowanym formularzu, przedstawiając też komplet innych wymaganych dokumentów.

W przypadku, gdy przedsiębiorca pragnie prowadzić działalność, polegającą na wydobywaniu wszelkiego rodzaju kopalin, wytwarzaniu materiałów wybuchowych oraz paliw, musi mieć specjalną koncesję. Zezwolenia wymaga również handel wyrobami alkoholowymi (winem, piwem, wódką, prowadzenie biura maklerskiego oraz rozprowadzanie kuponów, służących do gier losowych.

Warto dodać, że wszyscy przedsiębiorcy, niezależnie od posiadanych przez nich dochodów, są równi wobec prawa i mają jednakową możliwość pobierania kredytów bankowych.

Zainteresowaniem przedsiębiorców, cieszą wszystkie gałęzie przemysłu, a także rolnictwo, leśnictwo i górnictwo oraz transport.

Działalność gospodarczą, można prowadzić w wielu formach. Do najpopularniejszych należą: gospodarstwo, sklep, zakład, punkt o charakterze usługowym, biuro i zakład. Wszystkie wyżej wymienione formy, można nazwać przedsiębiorstwami. " Dla przykładu - pisze Marian Pietraszewski - działalność gospodarcza w rolnictwie, prowadzona jest w formie gospodarstwa rolnego, ogrodniczego lub hodowlanego, ale mogą też występować duże przedsiębiorstwa rolne. W górnictwie, w przetwórstwie przemysłowym i w budownictwie działają przedsiębiorstwa, ale występują też zakłady rzemieślnicze. W handlu, obok przedsiębiorstw handlowych i detalicznych z wieloma sklepami, działają pojedyncze małe sklepy. W transporcie poza przedsiębiorstwami różnej wielkości działalność gospodarcza prowadzona jest w formie taksówki bagażowej lub osobowej." (M. Pietraszewski, Ekonomika przedsiębiorstw, Poznań 2002).

Każde przedsiębiorstw, posiada zazwyczaj własną nazwę (firmę) i charakterystyczne tylko dla niego logo. Nazwa przeważnie nawiązuje do zakresu działalności przedsiębiorstwa, jego formy organizacyjnej i własności.Za nadużycie powszechnie uważa się wykorzystywanie już istniejącej w danym rejonie nazwy .