SZKOLA PRAKSEOLOGICZNA (w tej szkole definicje organizacji maja charakter celowosciowy)

3 znaczenia pojecia organizacji:

 • czynnosciowe (odnosi sie do procesu organizowania; organizacja to tworzenie lub przeksztalcanie calosci)

Etapy cyklu organizowania:

-formulowanie celu

-planowanie pracy

-pozyskiwanie i alokacja zasobow

-realizacja, kontrola

 • atrybutowe (stosunek czesci do calosci; cechy zlozonej calosci)
 • rzeczowe (wszystkie skladniki organizacji przyczyniaja sie do jej powodzenia)

Inne definicje organizacji:

 • definicja Agryrisa: organizacja to wielosc czesci, z ktorych kazda dazy do osiagniecia szczegolowego celu, czesci te utrzymuja sie dzieki wzajemnym powiazaniom
 • definicja Etzioniego: organizacje to grupy ludzi tworzone rozmyslnie do realizacji okreslonych celow

Teoria rownowagi organizacyjnej: dla istnienia i rozwoju organizacji niezbedna jest wzajemnosc swiadczen i korzysci

NURT SYSTEMOWY

Organizacje sa traktowane jako systemy, autonomiczne calosci wyodrebnione z otoczenia, posiadajace powiazania

system (wg Ackoffa)

to zestaw skladnikow, miedzy ktorymi zachodza wzajemne stosunki a kazdy skladnik jest polaczony z kazdym innym

homeostaza - proces samoregulacji

ekwifinalnosc - zdolnosc do osiagania koncowego skutku w odmiennych warunkach wejsciowych; poszukiwanie

alternatywnych rozwiazan uwzgledniajacych rozne sytuacje

wyodrebnienie z otoczenia - otoczenie systemu tworza elementy nie wchodzace w jego sklad ale z nim powiazane

entropia - miara nieuporzadkowana

entropie negatywna - czyli wzrost uporzadkowania

operacje - elementarne dzialania

Podzial systemow:

 • konkretne (zlozone min. z 2 skladnikow)
 • abstrakcyjne (pojecia)

wg stopnia zlozonosci:

 • proste (jak najmniejsza liczba sprzezen miedzy jego elementami; system o liczbie sprzezen n-1)
 • zlozone (wieksza licza sprzezen ale nie przekraczajaca n(n-1)
 • szczegolnie zlozone (liczba sprzezen nie mniejsza niz n(n-1)

Cechy systemu:

 • celowe zorientowanie (powolanie do realizacji indywidulanych i zbiorowych celow uczestnikow organizacji)
 • posiadanie wewnetrznej struktury
 • posiadanie wspolnego czlonu kierowniczego
 • rozmyslne zachowanie sie (zdolnosc do samodzielnego okreslania celow)
 • ekwifinalnosc
 • zdolnosc do utrwalania wzorcow dzialan (tworzenie warunkow sprzyjajacych instytucjonalizacji)
 • wspoldzialanie z otoczeniem
 • zdolnosc do samoorganizacji (zwiekszanie negatywnej entropii)

funkcja - zbior powtarzalnych operacji skladajacych sie z poszczegolnych czesci

Rodzaje funkcji:

 • wykonawcze

produkcyjne (wytwarzanie wyrobow i uslug)

pozaprodukcyjne (swiadczenie uslug na rzecz pracownikow

 • zarzadcze

planowanie

organizowanie

motywowanie

kontrolowanie

inny podzial:

 • podstawowe (czynnosci dotyczace koncowego celu organizacji)
 • regulacyjne (czynnosci zwiazane ze sprawnym funkcjonowaniem organizacji; utrzymywanie kierunku funkcjonowania(
 • pomocnicze (wszystkie inne funkcje przyczyniajace sie do realizacji funkcji podstawowych)

system operacyjny - wszystkie zasoby i operacje wykonywane w organizacji

Elementy procesu wytworczego:

 • operacje (czesci procesu produkcyjnego wykonywane przez jednego pracownika)
 • fazy (zbiory operacji i podobnym charakterze, np montaz)
 • czynnosci (odrebne dzialanie do scisle okreslonego zadania)

Cykl zycia organizacji:

 • narodziny organizacji (tworzenie nowej organizacji)
 • mlodosc (ekspansja obszarow organizacji)
 • wiek sredni (wzrost organizacji)
 • dojrzalosc (stabilnosc na wysokim poziomie)

MODELE ORGANIZACJI

Model 4 elementowy:

 • ludzie  (czlonkowie organizacji, ich kwalifikacje i motywacja)
 • zadania (zadania i cele)
 • technologia
 • struktura (relacje miedzy ludzmi i czesciami organizacji)

Model 5 elementowy (podsystemy):

 • podsystem celow i wartosci
 • podsystem psychospoleczny (powiazania ludzkie, ich motywy i cele)
 • podsystem struktury (relacje miedzy ludzmi i czesciami organizacji; zaleznosci)
 • podsystem techniczny
 • PODSYSTEM ZARZADZANIA (obejmuje 4 pozostale podsystemy)

Sumaryczny model cyklu zycia organizacji:

1.  przedsiebiorczosc (innowacyjnosc, tworczosc, pozyskiwanie zasobow)

2.  zespolowosc (zwartosc, wspolpraca)

3.  formalizacja i kontrola (reguly, procedury, kontrola)

4.  dopracowanie struktury (zbieranie informacji o otoczeniu, odnawianie organizacji)

Pieciofazowy model cyklu zycia organizacji:

 • faza przedsiebiorczosci
 • zabieganie o stworzenie produktu i znalezienie jego nabywcow
 • praca w niewielkich zespolach
 • osobista kontrola i nadzor zapewniajace uzyskiwanie bezposrednich informacji zwrotnych
 • odnoszenie sukcesow powoduje rozrost organizacji
 • niechec przedsiebiorcy do podejmowania dzialan menedzerskich prowadzi do kryzysu przywodztwa

2. faza zespolowosci

 • ustanowienie pierwszego kierownictwa
 • wyprowadzenie organizacji z kryzysu przywodztwa
 • decyzje na szczeblu kierowniczym staje sie coraz bardziej niesprawne
 • kryzys autonomii (kierownicy nie chca delegowac wladzy)

3. faza delegacji (podejmowanie decyzji)

 • rozwiazanie kryzysu autonomii dzieki decentralizacji
 • potrzeba integracja dzialan
 • coraz bardziej szczegolowe regulaminy i procedury
 • kryzyzs kontroli

4. faza koordynacji

 • rozrost i roznicowanie sie organizacji
 • kierowanie za pomoca biurokracji
 • kryzys biurokratyzmu na skutek regul i procedur

5. faza wspoldzialania

 • praca zespolowa i grupowanie zadan, odpowiedzialnosc grupowa za zadania
 • reorganizacja i stworzenie mniejszych jednostek
 • oparcie stosunkow na zaufaniu i wspolpracy

Kazda faza konczy sie kryzysem zagrazajacym przetrwaniu organizacji. Szczegolnie uwidacznia sie to w fazi przedsiebiorczosci, gdyz wiele organizacji nie jest w stanie wysjc poza te faze.

Podzial organizacji:

wg rodzaju prowadzonej dzialalnosci:

 • organizacje gospodarcze (sluza osiaganiu zysku,)
 • organizacje zaspokajajace niematerialne potrzeby spoleczenstwa (zaspokajaja potrzeby edukacyjne, ochrony zdrowia, itp)
 • organizacje administracyjne, ogolnopanstwowe i lokalne, militarne i policyjne
 • organizacje spoleczne (partie polityczne, stowarzyszenia, zwiazki zawodowe)
 • organizacje religijne

wg Katza i Kahna:

 • produkcyjne (dostarczaja spoleczenstwu dobra i uslugi)
 • scalajace (podtrzymuja porzadek spoleczny, przekazuja normy i wartosci, np szkoly, placowki ochrony zdrowia)
 • adaptacyjne (rozwijanie wiedzy, np uniwersytety)
 • polityczne (np instytucje panstwa)

wg Etzioniego:

 • przymusowe (zrodlem wladzy jest przymus)
 • utylitarne (wladza wynika z dysponowania srodkami na nagrody dla uczestnikow organizacji)
 • normatywne (zrodlem wladzy sa normy moralne i przekonania)

postawa alienatywna - dzialanie na szkode organizacji

wg charakteru zaspokajania potrzeb:

 • komercyjne (zaspokajanie potrzeb spolecznych ma charakter indywidualny, realizuja je organizacje ktore wytwarzaja dobra prywatne)
 • publiczne (zaspokajanie potrzeb spolecznych ma charakter zbiorowy, potrzeby sa zaspokajane przez dobra pulbiczne)
 • spoleczne (mozliwosc uczestniczenia wszystkich interesariuszy w sprawowaniu wladzy, dzieki partycypacji)

przedsiebiorstwo - jednostka wyodrebniona pod wzgledem:

 • prawnym (mozliwosc relacji z innymi firmami i panstwem)
 • ekonomicznym (jest wlascicielem zasobow i zyskow)
 • organizacyjnym (zatrudnione osoby podlegaja wspolnemu kierownictwu)

cel - przyszly, pozadany stan rzeczy

Cele alternatywne:

 • maksymalizacja zyskow (wszystkie decyzje nastawione sa na zysk)
 • maksymalizacja wartosci (satysfakcja klienta)
 • maksymalizacja sprzedazy
 • minimalizacja kosztow (redukcja kosztow)

organizacje publiczne - realizuja interes publiczny (obywateli panstwa), np. polityka, nauka, ochrona zdrowia

organizacje spoleczne - prywatne, pozarzadowe, niezalezne od panstwa, nie nastawione na zysk, korzystajace z ochotnikow