Główne prawdy wiary, znajdujące się w Małym Katechizmie, stanowią podstawę chrześcijańskiej tożsamości. To zestawienie podstaw wiary – wszystkiego, w co wierzy każdy chrześcijanin i czym powinien kierować się w swoim codziennym życiu.

6 prawd wiary w Małym Katechizmie

Po raz pierwszy w polskich katechizmach pojawiły się w XVIII w., m.in. w „Elementarzu dla szkół parafialnych narodowych”, gdzie zapisano 4 prawdy wiary. Obecnie, w Małym Katechizmie oprócz modlitw takich jak Modlitwa Pańska, Pozdrowienie Anielskie, Skład Apostolski, znajduje się także 6 prawd wiary:

  1. Jest jeden Bóg.
  2. Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.
  3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty.
  4. Syn Boży stał się człowiekiem, umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
  5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
  6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

Prawdy wiary to część nie tylko polskich norm. Zostały zaczerpnięte z niemieckiej tradycji katechetycznej, są też częścią katechizacji prowadzonej na terenie Niderlandów.

Jest jeden Bóg

Pierwsza z 6 prawd wiary głosi, że Jest jeden Bóg. Katolicyzm jest religią monoteistyczną i ta prawda wiary stanowi tego najlepsze potwierdzenie. Istnienie tylko jednego Boga (w przeciwieństwie przekonań zakorzenionych w religiach politeistycznych) to podstawowy i niepodważalny dogmat zarówno katolicyzmu, jak i całego chrześcijaństwa.

Istnienie tylko jednego Boga zostało dobitnie potwierdzone już w Starym Testamencie, m.in. w Księdze Powtórzonego Prawa: Widziałeś to wszystko, byś poznał, że Pan jest Bogiem, a poza Nim nie ma innego (Pwt 4,35).

Katolik, wyznając, że Jest jeden Bóg, nie ogranicza się tylko do odrzucenia religii politeistycznych, pogańskich. Zobowiązuje się także do tego, że ani żadne rzeczy materialne, ani pragnienia, np. dotyczące posiadania władzy, nie będą dla niego ważniejsze od Boga – to On zawsze będzie stał na pierwszym miejscu.

Bóg jest Sędzią sprawiedliwym, który za dobro wynagradza, a za zło karze.

Obowiązkiem każdego katolika jest przestrzeganie m.in. Dziesięciu przykazań Bożych, a także kierowanie się w codziennym życiu przykazaniami miłości. Każdy dobry uczynek spotka się z nagrodą ze strony Stwórcy, z kolei każdy występek wiąże się z karą. Podkreślona tu zostaje sprawiedliwość Boga.

Bóg jest wszechwiedzący i nie ukryje się przed nim żaden zły uczynek. Człowiek naznaczony grzechem pierworodnym jest słaby, ma jednak szansę na poprawę, nawet jeśli dopuści się grzechu – w tym objawia się miłosierność Boga.

Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty

Chociaż Bóg jest jeden, to występuje on w trzech osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Te trzy osoby tworzą jednego Boga. Jest to Trójca Przenajświętsza – jeden z najważniejszych dogmatów kościoła katolickiego.

Przekaz dotyczący Trójcy Przenajświętszej można odnaleźć m.in. w zwiastowaniu Maryi czy w opisie chrztu Jezusa w Jordanie.

Pomocne w zrozumieniu Trójcy Przenajświętszej może być nauczanie Św. Patryka, patrona Irlandii, który podczas misji wśród ludów pogańskich posługiwał się koniczyną. Tłumaczył, że chociaż roślina ta ma trzy osobne liście, to dopiero wszystkie razem tworzą koniczynę.

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia

Św. Jan w swojej ewangelii pisze: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny (J 3:16).

Czwarta z 6 prawd wiary mówi o tym, że Jezus Chrystus, Syn Boży, został posłany na ziemię przez swojego Ojca, aby przez cierpienie i śmierć na krzyżu wybawić ludzkość.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna

Każdy człowiek ma duszę. W przeciwieństwie do ciała nie podlega ona unicestwieniu w momencie śmierci. To właśnie dusza człowieka może znaleźć się w niebie, piekle lub czyśćcu. To, gdzie ostatecznie trafi, zależy przede wszystkim od tego, jak przebiegało życie doczesne – czy człowiek starał się żyć według Słowa Bożego, czy jego postępowanie dalekie było od chrześcijańskich założeń.

Zbytnie przywiązanie do dóbr materialnych, sprzeniewierzenie się chrześcijańskim zasadom, codzienne postępowanie, które oddala od Boga – to wszystko może skutkować, że w ostatecznym rozrachunku dusza człowieka po śmierci nie będzie mogła radować się Bożą obecnością, lecz trafi do czyśćca lub piekła.

Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna

Ostatnia z 6 prawd wiary zapisanych w Małym Katechizmie głosi, że Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. Bez niej nie ma możliwości życia wiecznego, a dusza ludzka skazana jest na potępienie. O łaskę Boską powinniśmy się stale modlić, aby móc ją otrzymać. Bezgraniczna miłość Boga do ludzi objawia się w udzielaniu im łaski.

Człowiek grzeszy, lecz Bóg jest miłosierny i obdarza łaską. Każdy dobry uczynek w stosunku do bliźniego może przybliżać do Boskiej łaski wszystkich tych, którzy pragną doświadczyć Bożej miłości i dostąpić zbawienia po śmierci.