Umowa spółki jawnej

Zawarta w dniu 28 października 2004 r. w Słupsku pomiędzy:

1. Grzegorzem Puto zamieszkałym w Słupsku przy ul. Wiśniowej 2

2. Krzysztofem Jażdżewskim zamieszkałym w Słupsku przy ul. Kasztanowej 4 

o następującej treści:

§ 1. Strony oświadczają, że zawiązują Spółkę dla prowadzenia przedsiębiorstwa zarobkowego.

§ 2. Spółka prowadzić będzie przedsiębiorstwo pod nazwą: "ATLETA P&J. Spółka jawna".

§ 3. Siedzibą Spółki jest miasto Słupsk.

§ 4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 5. 1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.

2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą.

3. Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6. Przedmiotem działalności Spółki jest:działalność usługowa

§ 7. Wspólnicy zobowiązują się do wniesienia następujących wkładów:

1) Grzegorz Puto wnosi wkład pieniężny w wysokości 10.000 (dwadzieścia tysięcy) złotych,

2) Krzysztof Jażdżewski wnosi wkład pieniężny w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych oraz wkład niepieniężny w postaci własności samochodu dostawczego Volvo nr rej. WAW 5487 o wartości 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

§ 8. Wkłady wspólników nie podlegają oprocentowaniu.

§ 9. Uprawnionymi do reprezentacji Spółki są wszyscy Wspólnicy, przy czym składanie oświadczeń woli w imieniu Spółki wymaga współdziałania dwóch Wspólników lub jednego Wspólnika i prokurenta.

§ 10. Do prowadzenia spraw Spółki uprawnieni są:

1) Grzegorz Puto

§ 11. 1. Wspólnicy uczestniczą w zysku Spółki w sposób następujący:

1. Grzegorz Puto - 50 %

2. Krzysztof Jażdżewski - 50%

2. W stratach uczestniczą w częściach równych

1) Grzegorz Puto

2) Krzysztof Jażdżewski

§ 12. W razie śmierci Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu. Na miejsce zmarłego Wspólnika wchodzą jego spadkobiercy.

§ 13. W razie ogłoszenia upadłości Wspólnika lub wypowiedzenia umowy przez Wspólnika Spółka nie ulega rozwiązaniu.

§ 14. W przypadku rozwiązania Spółki przeprowadza się jej likwidację na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 15. Rokiem obrachunkowym będzie rok kalendarzowy.

§ 16. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych o spółce jawnej.

§ 17. Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 18. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdego Wspólnika.

Podpisali:

Grzegorz Puto Krzysztof Jażdżewski