SAMORZĄD GOSPODARCZY

1. Pojęcie

Samorząd gospodarczy reprezentuje środowiska przedsiębiorców i poprzez działania na rzecz przedsiębiorczości wspiera rozwój gospodarczy kraju.

2. Zadania

 • wspieranie rozwoju przedsiębiorczości
 • decentralizacja zadań administracji
 • odciążenie administracji rządowej i samorządu terytorialnego
 • promowanie gospodarki
 • reprezentacja interesów przedsiębiorców
 • wspieranie rozwoju gospodarczego kraju

3. Podstawowe instytucje

 • samorząd gospodarczy rzemiosła
 • samorząd zawodowy niektórych przedsiębiorstw
 • izby gospodarcze

RZEMIOSŁO

Rzemiosłem jest zawodowe wykonywanie działalności gospodarczej przez osobę fizyczna, z udziałem wykwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tej osoby i na jej rachunek, przy zatrudnianiu do 50 pracowników. Rzemiosłem jest również wykonywanie działalności gospodarczej przez wspólników sp. Cywilnej osób fizycznych, z udziałem wykwalifikowanej pracy własnej, w imieniu własnym tych wspólników i na ich rachunek, zatrudniających również do 50 pracowników.

Do rzemiosła nie zalicza się działalności:

 • handlowej
 • gastronomicznej
 • transportowej
 • usług hotelarskich
 • usług świadczonych w wykonywaniu wolnych zawodów
 • usług leczniczych
 • działalności wytwórczej
 • działalności usługowej artystów plastyków i fotografików

Dowodami kwalifikacji zawodowych rzemieślnika są:

 • dyplom lub świadectwo ukończenia wyższej lub pogimnazjalnej szkoły o profilu technicznym bądź artystycznym w zawodzie odpowiadającym dziedzinie wykonywanego rzemiosła
 • dyplom mistrza w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła
 • świadectwo czeladnicze albo tytuł robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym danemu rodzajowi rzemiosła

Organizacyjno-prawnymi formami samorządu gospodarczego rzemiosła są:

1. cechy (organizacje zrzeszające rzemieślników według kryterium terytorialnego lub według rodzaju działalności gospodarczej. Podstawa utworzenia cechu jest uchwalenie statutu przez co najmniej 10 członków)

2. izby rzemieślnicze (organizacje zrzeszające cechy, spółdzielnie rzemieślnicze, rzemieślników niezależnych do cechów a także inne jednostki organizacyjne, jeżeli ich celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego rzemiosła. Podstawa utworzenia jest uchwalenie statutu przez co najmniej 5 cechów założycieli)

3. Związek Rzemiosła Polskiego (w ZRP mogą się zrzeszać izby rzemieślnicze, a także cechy o zasięgu ogólnopolskim. ZRP może być utworzony z inicjatywy co najmniej 10 izb rzemieślniczych oraz cechów ogólnopolskich)

IZBY GOSPODARCZE

Są to podstawowe organizacje samorządu gospodarczego, reprezentujące interesy zrzeszonych w nich podmiotów w zakresie działalności wytwórczej, handlowej, budowlanej lub usługowej.

Zasadniczym zadaniem jest kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej w znaczeniu rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym.

IG mogą zostać utworzone przez co najmniej 50 przedsiębiorców na obszarze działania izby, obejmującym obszar województwa. Aby utworzyć izbę gospodarcza o terytorialnym zakresie działania przekraczającym obszar województwa, konieczna jest inicjatywa co najmniej 100 członków założycieli.

SAMORZĄD ZAWODOWY NIEKTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCÓW

SZNP grupuje podmioty wykonujące działalność w zakresie handlu, gastronomii, usług i transportu. Do samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorstw mogą należeć również przedsiębiorcy świadczący inne rodzaje usług, z wyłączeniem jednak podmiotów, które maja status rzemieślnika.

Organizacje samorządu zawodowego niektórych przedsiębiorców są tworzona na zasadzie dobrowolności:

 • zrzeszenia handlu i usług
 • zrzeszenia transportu
 • inne organizacje przedsiębiorstw

Zrzeszenia tworzone są:

 • z inicjatywy co najmniej 50 osób - przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie handlu i usług
 • co najmniej 200 osób - przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarcza w dziedzinie transportu.