1. Pojęcia:

- wyrażenie algebraiczne:jest to wyrażenie, w którym występują litery, cyfry, nawiasy.

Np. 4x, 5y - 3, (ac +3)2

- jednomian: jest to wyrażenie algebraiczne będące, pojedynczą cyfrą, literą i iloczynem.

Np. 6, 2x, y, 

Nazwy wyrażeń algebraicznych tworzymy za pomocą ostatniego działania, które wykonujemy zgodnie z kolejnością wykonywania działań.

Np.

a + b - suma

a - b - różnica

a*b - iloczyn

a/b - iloraz

2. Przykłady działań

- dodawanie i odejmowanie

x + x = 2x

2x +3x - x = 5x -x = 4x

- mnożenie i dzielenie

x*x = x2

2x*3x = 6x2

2x*3 = 6x

Przy działaniach nawiasach każdy wyraz z nawiasu mnożymy przez każdy wyraz z drugiego nawiasu lub przez liczbę znajdującą się przed lub za nawiasem.

3. Wzory skróconego mnożenia

(a + b)2 = a2 + 2ab + b2

(a - b)2 = a2 - 2ab + b2

(a + b) * (a - b) = a2 - b2