Transport polega na celowym przemieszczaniu ludzi i przedmiotów za pomocą określonych środków, zwanych środkami transportu. Transport ma duże znaczenie dla całego kraju, gdyż wiąże wszystkie dziedziny życia gospodarczego i społecznego oraz warunkuje kooperację między poszczególnymi sferami i gałęziami gospodarki oraz różnymi obszarami kraju. Jest tak, gdyż transport umożliwia wymianę dóbr i współpracę miedzy jednostkami gospodarczymi oraz oddzielnymi regionami kraju, przyczyniając się do równomiernego ich rozwoju. Transport jest istotnym elementem umożliwiającym przestrzenne zagospodarowanie kraju, zwłaszcza lokalizację i rozwojowi sieci osiedlowej. Służy on też aktywizacji życia gospodarczego na obszarach słabo rozwiniętych

Podstawową gałęzią transportu lądowego w Polsce jest transport samochodowy. W przewozach towarowych jego zwiększający się systematycznie udział osiągnął około 83% przewozów lądowych oraz 38% wykonywanej przez transport pracy przewozowej. Pojazdy samochodowe wykorzystują gęstą sieć dróg publicznych, służących wszystkim użytkownikom, a także drogi lokalne, dzięki którym można dojechać do prywatnych posesji, gospodarstw rolnych, pól, zbiorników, wodnych.

Za moment dopuszczenia środka transportu do użytku uznaje się dzień, w którym środek transportu został po raz pierwszy zarejestrowany, w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub dzień, w którym po raz pierwszy podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego - w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza. Jeżeli jest to pojazd lądowy, który nie podlega rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, za moment dopuszczenia do użytku rozumie się dzień, w którym środek transportu został wydany przez producenta pierwszemu nabywcy lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty przez producenta do celów demonstracyjnych.

Pojazd jest dopuszczony do ruchu, jeżeli (Art. 25. 1 Ustawa o dopuszczeniu pojazdów do ruchu):

1) spełnia wymagania określone w warunkach technicznych;

2) jest zarejestrowany w: 

a) Rzeczypospolitej Polskiej,

b) państwie unijnym,

c) państwie trzecim, będącym strona konwencji o ruchu drogowym lub strona odpowiedniej

umowy międzynarodowej,

3) jest zaopatrzony w tablice (tablice) rejestracyjne,

4) jest zaopatrzony w nalepkę kontrolna,

5) kierujący tym pojazdem posiada ważny dokument stwierdzający rejestracje pojazdu.

 Podjęcie i zarobkowe wykonywanie transportu drogowego wymaga uzyskania odpowiedniej licencji, której udziela się na czas oznaczony , nie krótszy niż 2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

W licencji określa się:

a) numer ewidencyjny licencji

b) organ, który udzielił licencji

c) datę udzielenia licencji

d) podstawę prawną

e) przedsiębiorcę, jego siedzibę i adres

f) zakres transportu drogowego

g) rodzaj przewozów

h) oznaczenie obszaru przewozów w krajowym lub międzynarodowym transporcie

i) czas na jaki udzielono licencji

 Pojazd uczestniczący w ruchu musi być tak zbudowany, wyposażony i utrzymany, aby korzystanie z niego:

1. nie zagrażało bezpieczeństwu osób nim jadących lub innych uczestników ruchu, nie naruszało porządku ruchu na drodze i nie narażało kogokolwiek na szkodę;

2. nie zakłócało spokoju publicznego przez powodowanie hałasu przekraczającego poziom określony w przepisach szczegółowych;

3. nie powodowało wydzielania szkodliwych substancji w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych;

4. nie powodowało niszczenia drogi;

5. zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy oraz łatwe, wygodne i pewne posługiwanie się urządzeniami do kierowania, hamowania, sygnalizacji i oświetlenia drogi przy równoczesnym jej obserwowaniu;

6. nie powodowało zakłóceń radioelektrycznych w stopniu przekraczającym wielkości określone w przepisach szczegółowych
 

Dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego, jest dowód rejestracyjny albo pozwolenie czasowe. Pojazdy są dopuszczone do ruchu, jeżeli są zarejestrowane i zaopatrzone w zalegalizowane tablice rejestracyjne. Do zarejestrowania pojazdu wymagane jest również wykonanie badania technicznego.

Bibliografia:

P. Romanow - „Zarządzanie transportem przedsiębiorstw przemysłowych”

H. Babis - „Logistyczne aspekty organizacji procesów logistycznych”