Do zadań systemu logistycznego należą:

 • zarządzanie przepływem tworzyw, artykułów, produktów końcowych do klientów
 • zminimalizowanie nakładów związanych z przepływami
 • dostosowanie działań logistyki do wymagań obsługi odbiorców.

System logistyczny dzieli się na następujące fazy :

- dystrybucji

 • zaopatrzenia
 • produkcji.

Do głównych obszarów logistyki należą:

 • obszar regulacji
 • obszar przepływów fizycznych.

Do głównych działań mikrologistycznych należą:

 • ujednolicenia
 • system transportowy
 • gospodarowanie rezerwami
 • przygotowania zleceń.

Do dodatkowych działań mikrologistyki należą:

 • magazynowanie lub składowanie
 • zarządzanie materiałami - przeładunek produktów
 • zakupywanie
 • opakowanie ochronne
 • współdziałanie z systemem produkcyjnym
 • zachowanie procesu wymiany informacji.

W ramach systemu metalogistycznego rozróżniamy trzy podsystemy:

 • fizycznej dystrybucji
 • fizycznego zaopatrzenia
 • firmy produkcyjnej.

Podział kanałów logistyki

1. Stopień złożoności procesów przepływu:

- złożone

- proste

- wielościeżkowe

2 Specjalizacja systemu produkcyjnego i dystrybucyjnego:

- syntetyczne

- mieszane

- analityczne.

W systemie makrologistycznym rozróżniamy cztery podsystemy:

a) konsumenci indywidualni

b) handel

c) sektor produkcyjny

d) sektor pozaprodukcyjny.

Postacie organizacyjne systemu logistycznego w firmie:

- serniformalna

- nieformalna

- formalna

Okoliczności wpływające na centralizację zarządzania logistycznego:

 1. funkcjonalność kontrolowania wydatków logistyki
 2. prostota kontrolowania działań logistycznych
 3. udoskonalenie procesu podejmowania decyzji
 4. sposobność skorzystania ze skali obrotów albo produkcji
 5. dobre wykorzystywanie skali obrotów albo produkcji
 6. lepsza jakość obsługi klienta
 7. korzystniejsze powiązania strategiczne kooperacyjne
 8. sposobność zmniejszania wielkości przedsiębiorstwa
 9. dobra wykorzystanie możliwości ludzkich w zarządzaniu logistyką.

Warunki umożliwiające decentralizację procesami sprzyjania logistycznego:

 • większa sposobność do zareagowania na zmienne zapotrzebowania rynkowe
 • różnorodność odbiorców i potrzeba indywidualnej ich obsługi
 • lepsze relacje z odbiorcą.

Działania kontrolingu strategicznego:

 • powiązanie planowania strategicznego z operatywnym
 • strategiczna kontrola i zarządzanie strategiczne

- strategiczne planowanie.

Działania kontrolingu operatywnego:

 • uściślenie i mierzenie założeń systemu logistycznego
 • określenie zamierzeń operacyjnych, tak by się zgadzały z pozostałymi strefami
 • aktualne kontrolowanie wyników i nakładów
 • analizowanie odchyłek w stosunku do nakładów logistycznych i rezultatów.

Uwarunkowania budujące nakłady logistyczne;

 • wielkość firmy
 • wymiar zróżnicowania asortymentu i związanym z tym procesu zużywania surowców
 • system produkcyjny oraz przebiegi fizycznego przepływu surowców w firmie
 • rozmiar utrzymywania rezerw
 • struktura finansów.

Konflikt celów- kiedy, przez osiągnięcie celu jednego z współpartnerów niemożliwe jest osiągnięcie celu przez inną stronę kanału logistycznego.

Konflikt ról- gdy występują niezgodności co do pełnionej roli przez organizacje w kanale logistycznym.

Konflikt władz - kiedy podmiot gospodarczy wykorzystując własną pozycję ma możliwość przymuszenia pozostałe strony kanału logistycznego do dokonania wyboru, który w innych okolicznościach nie byłby zaakceptowany.

Konflikt informacyjny- kiedy uczestnicy kanału logistycznego przy dokonywaniu wyboru wykorzystują różnorodne źródła wiadomości.

Logistyczna obsługa klienta- możliwość systemu logistycznego do zaspokojenia wymagań odbiorców w związku z terminem, sprawnością, komunikacją i komfortem.

Jakość obsługi klienta mierzy się następującymi kryteriami:

 • czas wykonania zalecenia
 • bezzwłoczna osiągalność wyrobów
 • jak najmniejsza partia dostawy
 • precyzyjność w wykonywaniu zlecenia
 • ilość niezniszczonych produktów
 • sprężystość dostaw.

Zapas- zespół rzeczowych środków obrotowych występujących w przedsiębiorstwie, aby zapewnić ciągłość sytemu produkcyjnego, sprzedaż usług.

Powody posiadania zapasów:

 • utrzymywanie określonej jakości obsługi odbiorcy
 • osiąganie pożytków w skali produkcji
 • zachowanie ciągłości
 • osiąganie pożytków powiązanych z wielkimi partiami w zaopatrzeniu i przewozach
 • zabezpieczenie przed zmianą cen i kursów walut
 • zabezpieczenie przed intensywnymi zmianami podaży i popytu.

Zapasy utrzymywane na wysokim poziome mogą przyczynić się do:

 • wyższych nakładów finansowych
 • wyższych nakładów składowania i utrzymywania rezerw
 • wyższych nakładów na ubezpieczenie
 • blokady zapasowych sposobności inwestycyjnych.

Zapas minimalizujemy kiedy występuje popyt zależny.

W procesie zarządzania zapasami istotne są wybory:

 • wybranie tych surowców, jakich rezerwy należy utrzymać
 • ustalenie rozmiarów zamówień
 • ustalenie sposobów uzupełnienia rezerw
 • określenie zapasu bezpieczeństwa.