Rozprawka jest rodzajem wypowiedzi pisemnej, w której poprzez analizę ustosunkowujemy się do podanego w jej temacie problemu. Ponieważ jej celem ma być przeforsowanie jakiejś opinii, zbieramy argumenty, którymi staramy się coś udowodnić, o czymś przekonać, ustosunkować do zadanego pytania lub rozwiać wątpliwość.

 W przypadku tego typu pracy nie da się uniknąć zajęcia jakiegoś stanowiska. Nawet jeżeli rozpoczynając pisanie nie jesteśmy jeszcze do końca pewni, jak ono w finale będzie brzmiało, zbieranie argumentów ma spowodować sprecyzowanie poglądu na zadany temat.

Kompozycja rozprawki

Można zatem stwierdzić, że nie ma niczego prostszego niż poprawne napisanie rozprawki. Kompozycja bowiem zawsze będzie taka sama.

- Wstęp - w którym przedstawia się rozważany problem, czyli tezę bądź hipotezę.

- Rozwinięcie - tu przedstawia się argumenty, które będą popierały bądź obalały tezę albo też przemawiały zarówno za, jak i przeciw - wtedy rzecz będzie wymagała analizy nim przejdzie się do finału rozprawki

- Podsumowanie - w nim wyciąga się wnioski.

Rodzaje rozprawki w zależności od jej rozpoczęcia

Ze względu na sposób, w jaki zaczniemy pisać rozprawkę, możemy wyróżnić jej dwa typy:

- dedukcyjną - w tym typie rozprawki już na samym wstępie formułujemy tezę. W rozwinięciu będziemy przedstawiać argumenty, które skutecznie ją potwierdzą. W zakończeniu zaś potwierdzamy udowodnioną już tezę.

- indukcyjną - ten z kolei typ rozprawki pozwala na więcej swobody, gdyż na wstępie stawiamy hipotezę (twierdzenie co do którego stuprocentowej pewności nie posiadamy, wymagające sprawdzenia). Rozwinięcie wtedy jest zgromadzeniem argumentów, które pozwolą nam rozważyć i ocenić kwestię prawdziwości bądź fałszu hipotezy i umożliwią zamianę jej w tezę bądź odrzucenie jej. To, co tezą ostatecznie będzie, umieszczamy w zakończeniu jako wniosek z naszych rzeczowych rozważań, odpowiedź na zadawane sobie pytanie, itp.

Sposób na poprawne zrealizowanie rozprawki egzaminacyjnej

Najpierw należy sprawdzić, czy rzeczywiście oczekuje się od nas rozprawki. W związku z tym uważnie czytamy temat. Taki, w którym będzie zakładany finalny efekt w postaci rozprawki, będzie miał formę w rodzaju:Udowodnij, iż..., Czy słuszne jest powiedzenie..., Czy można zgodzić się z opinią, że..., itp.

- Ustalamy, jaki jest nasz pogląd na kwestię postawioną w temacie. Rozprawka zyska znacznie na jakości, jeżeli wyrazimy go szczerze. Czasami możliwe jest, że można postawić więcej niż jedną tezę, warto wypisać choć na brudno jedną.

- Znajdujemy argumenty potwierdzające naszą tezę. Jeżeli chcemy zawrzeć i kontrargumenty, również je przywołujemy.

- Kolejność argumentów nie może być przypadkowa! Zaczynamy od najistotniejszych, potem przechodzimy do takich, które dodatkowo je wesprą.

- Zaznaczamy kolejne argumenty przez wprowadzenie akapitów. By zachować spójność rozprawki, wprowadzając kolejny argument, nawiązujemy do poprzedniego.

- Jeżeli posłużą naszej pracy cytaty - wykorzystujemy je.

- Podsumowujemy pracę odnosząc się do wniosków, jakie nasuwają nam argumenty. Jeżeli nasz rozprawka była dedukcyjna - po prostu potwierdzamy tezę. Jeżeli nasza rozprawka była indukcyjna, stwierdzamy w efekcie analizy argumentów, jakie twierdzenie przeważyło w końcowym wniosku.

Najczęstsze błędy popełniane przy pisaniu rozprawki

Najczęściej pojawiające się w rozprawce błędy to z reguły:

- brak spójności i płynności w przedstawianiu argumentów,

- postawienie tezy i opis zagadnienia lub swobodne nawiązanie do tematu rozprawki zamiast argumentów,

- nieumiejętność doboru argumentów,

- powracanie do wyrażonych już wcześniej myśli.