CZĘŚCI MOWY

Część mowy
Odmienna przez:
Nieodmienna
Samodzielna
Niesamodzielna

Odpowiada na pytanie:

CZASOWNIK

osoby, liczby, czasy, tryby, strony, rodzaje (w l. poj. 3,w l.mn. 2)

-

samodzielna

-

Co robi?

Co się z nim dzieje?

W jakim jest stanie?

RZECZOWNIK

przypadki, liczby, rodzaje

-

samodzielna

-

Kto? Co?

PRZYMIOTNIK

przypadki, liczby, rodzaje

-

samodzielna

-

Jaki? Jaka? Jakie?

Czyj? Czyja? Czyje?

Który? Która?

Które?

LICZEBNIK

przypadki, liczby, rodzaje

-

samodzielna

-

Ile?

Który z kolei?

ZAIMEK

(rzeczowny, przymiotny, liczebny)

przypadki, liczby, rodzaje

-

samodzielna

-

Odpowiadają na pytania tych części mowy, które zastępują

PRZYSŁÓWEK

-

nieodmienna

samodzielna

-

Jak? Gdzie? Kiedy?

ZAIMEK PRZYSŁOWNY

-

nieodmienna

samodzielna

-

Odpowiada na pytania przysłówka

PRZYIMEK

-

nieodmienna

-

niesamodzielna

-

SPÓJNIK

-

nieodmienna

-

niesamodzielna

-

WYKRZYKNIK

-

nieodmienna

samodzielna

-

-

PARTYKUŁA

-

nieodmienna

-

niesamodzielna

-

CZĘŚCI ZDANIA

Część zdania

Funkcja

Pytanie

PODMIOT

Jest wykonawcą czynności

Kto? Co?

ORZECZENIE

To najczęściej czasownik w formie osobowej

Co robi? Co się z nim dzieje? W jakim jest stanie?

PRZYDAWKA

Jest określeniem rzeczownika

Jaki? Jaka? Jakie?

Czyj? Czyja? Czyje?

Który? Która? Które?

Ile? Czego? Z czego?

DOPEŁNIENIE

Jest określeniem czasownika

Kogo? Czego?

Komu? Czemu?

Kogo? Co?

Z kim? Z czym?

O kim? O czym?

OKOLICZNIK

Jest określeniem czasownika

Jak? Gdzie? Kiedy? Skąd? Dokąd? Po co? Dlaczego?

Z jakiej przyczyny?

Mimo co? Jak długo?

Pod jakim warunkiem?