WSTĘP: Biblia - "Księga Mądrości", stanowi niewyczerpane źródło inspiracji dla twórców wszystkich epok; występuje tu wiele gatunków literackich np. psalm, modlitwa, przypowieść, kazanie, pieśń, hymn.

ROZWINIĘCIE: Kontynuacja gatunków literackich, mających swój początek w Biblii.

psalm:
 • "Psałterz floriański" - zbiór psalmów Pisma Św. Przygotowany dla królowej Jadwigi
 • C.K. Norwid " Mój psalm"
 • Z. Krasiński "Psalmy przyszłości"
 • J. Kochanowski - "Psalmy"
 • L. Staff, F. Karpiński, Cz. Miłosz - tłumacze psalmów
pieśni, hymny:
 • F. Karpiński "Pieśń poranna" ("Kiedy ranne wstają zorze")
 • J. Kochanowski "Pieśni"
 • C.K. Norwid "Moja piosnka II"
 • J. Wittlin "Hymny" - inspirowane hymnami J. Kasprowicza (koncepcja groźnego Boga, odpowiedzialnego za zło świata),wyraźna wymowa antywojenna.
 • A. Feliński "Hymn" ("Boże coś Polskę")
kazanie:
 • P. Skarga "Kazania sejmowe"
 • "Kazania gnieźnieńskie" - anonimowe (zbiór 95 kazań po łacinie)
 • "Kazania świętokrzyskie" - anonimowe (zachowały się tylko fragmenty kilku kazań)
lament, tren:
 • "Żale Matki Boskiej pod krzyżem" ("Lament świętokrzyski") - utwór anonimowy
 • J. Kochanowski "Treny"
przypowieść:
 • A. Mickiewicz "Księgi narodu polskiego" i "Księgi pielgrzymstwa polskiego" - Księgi mają budowę i styl wzorowane na Nowym Testamencie, co nadaje im powagę Pisma Św. W przypowieściach stylizowanych na wzór przypowieści biblijnych, Mickiewicz przedstawia ideę mesjanistyczną - w polskich emigrantach widzi apostołów wolności).
modlitwa:
 • K.K. Baczyński "Modlitwa do Bogurodzicy"
 • Z. Herbert "Modlitwa"
 • A. Mickiewicz "Modlitwa pielgrzyma"
wizja Apokalipsy:
 • Cz. Miłosz " Piosenka o końcu świata" - nawiązanie do dnia Sądu Ostatecznego
 • K. K. Baczyński "Ten czas", "Pokolenie" i in. - odwołują się do biblijnej wizji Apokalipsy
 • Z. Herbert "U wrót doliny" - okrutna, pełna przemocy wizja końca świata

ZAKOŃCZENIE: Biblia to jedno z podstawowych źródeł kultury europejskiej, stała się niezgłębioną skarbnicą motywów dla wielu pokoleń malarzy, rzeźbiarzy, kompozytorów i pisarzy. Jest bogatym zbiorem symboli, wątków, wzorców osobowych i dlatego stanowi niedościgniony wzór dla wszystkich artystów, a przede wszystkim literatów.