W skorupie ziemskiej jest niewielka liczba pierwiastków, które występują samodzielnie, jako substancje jednorodne pod względem fizyko-chemicznym. Zdecydowana większość tworzy substancje złożone występując w postaci minerałów.

Minerałami nazywamy naturalnymi elementami w budowy skorupy ziemskiej, które posiadają ściśle określone cechy zarówno fizyczne, jak i chemiczne.

Rozróżniamy następujące rodzaje minerałów:

1. minerały rodzime do najbardziej znanych zaliczamy: .złoto i srebro, miedź i żelazo, platynę, siarkę, rtęć, dwie odmiany węgla- brunatny i kamienny .Minerały w większości występują w postaci złożonych związków i tak np. mamy : rudy żelaza, rudy cynku i ołowiu , także kruszce metali szlachetnych, liczne kamienie szlachetne, warto wspomnieć chociażby szmaragd czy rubin i kamienie półszlachetne, np. agat.

2.. minerały skałotwórcze w liczbie 250( a wszystkich jakie występują jest około 3000) , to właśnie ta grupa minerałów buduje płyty litosferyczne. Największy udział w litosferze mają: kwarc, dolomitkalcyt oraz skalenie.

Twardość minerałów jest sprawdzana w skali Mohsa , gdzie mamy 10 stopni, a każdemu z nich odpowiada określony minerał:

1 stopień to talk 2.stopień to gips

3 stopień to .kalcyt 4 stopień to .fluoryt

5 stopień to apatyt 6.stopień to ortoklaz

7 stopień to .kwarc 8 stopień to topaz

9.stopien to korund 10.stopien to diament

Minerały , które mają twardość na poziomie 1 - 2 można uszkodzić palcem, bądź zarysować, zaś od poziomu 3-5 można zarysować stalowym dłutem, natomiast a do poziomu 6 szkłem.

Skały.

Skała jest to mieszanina związków jednorodnych, dla przykładu z kalcytu są wapienie bądź różnorodnych , dla przykładu z kwarcu i skaleni są skały granitowe, czy też minerałów , która powstaje na skutek procesu geologicznego.

Skały dzielimy ze względu na sposób powstania( genezę)na następujące rodzaje:

.*magmowe

*.osadowe

* przeobrażone inaczej metamorficzne

Skały magmowe -w wyniku zastygania gorącej magmy, wówczas mówimy o skałach głębinowych bądź lawy wówczas powstają skały wylewne.

Pomiędzy tymi dwoma rodzajami skał znajduje się tzw. porfir, w którym kilka minerałów krystalizuje od razu, a część zamienia się w masę drobnokrystaliczną, zwaną także ciastem skalnym.

Skały osadowe, powstają na skutek działania różnych , dlatego dzielimy je na

a. skały okruchowe

Powstają, kiedy dojdzie do nagromadzenia materiału skalnego z innych skał, wyróżniamy następujące rodzaje(różna średnica ziarna)

*poniżej 0,01cm to iły

* powyżej 2 cm to muły i piaski , żwiry i głazy.

Specyficzną skała tego typu jest less , który tworzą rozdrobnione ziarenka kwarcu, minerały ilaste oraz wapienny pył.

b. skały pochodzenia organicznego

Skały organiczne jak sama nazwa wskazuje powstają ze szczątków organizmów i roślinnych , które to obumierają, następnie podlegają licznym przemianom biologicznym, i po pewny, czasie dochodzi do powstania skał.

c. skały pochodzenia chemicznego

Skały pochodzenia chemicznego powstają z rozpuszczania przez wodę wielu minerałów, następnie wypłukiwanych i transportowanych jako materiał rzeczny aż do morza, gdzie dochodzi do wytrącania się przeróżnych roztworów na dnie zbiorników wodnych, są to np. sole, gips czy anhydryty.

Skały metamorficzne mogą powstawać zarówno ze skał magmowych jak i skał osadowych na skutek działania czynnika chemicznego lub fizycznego np. może to być duży nacisk skalnych warstw , oddziaływanie temperatury i ciśnienia, lub gorących wód.

Dlatego też dochodzi do powstania zachwycających marmurów (wapień na skutek zetknięcia z magmą i następuje krystalizacja).Podobnie jest z gnejsem ( wysokie ciśnienia i wysoka temperatura).