Atmosfera jest to powłoka gazowa Ziemi składająca się z azotu, tlenu i gazów szlachetnych, takich jak argon, hel, krypton. Atmosfera jest podzielona na warstwy oddzielone od siebie pauzami. Każda planeta w Układzie Słonecznym posiada tą powłokę.

Litosfera jest to zewnętrzna, najbardziej sztywna powłoka Ziemi, obejmuje ona skorupę ziemską wraz z warstwą perydotytową. Sięga do głębokości od 60 km pod oceanami (litosfera oceaniczna) natomiast tereny zajęte przez kontynenty do 100-120 km (litosfera kontynentalna).

Powłoka ta jest zbudowana z różnego rodzaju skał i minerałów występujących w stanie stałym skupienia, w wyjątkiem wśród nich są lokalne ogniska magmowe i utwory wulkaniczne, sprawia to, że litosfera posiada strukturą sztywną, bardzo wytrzymałą, pękającą jedynie pod wpływem znacznego nacisku (litosfera nie ulega zniekształceniom plastycznym).

Biosfera jest to powłoka ziemi którą tworzą wszystkie organizmy żywe, obejmuje przestrzeń dolnej troposfery, całą hydrosferę i powierzchniową warstwę litosfery. Rośliny i zwierzęta żyjące na określonym terenie charakterystycznych dla niego warunkach bytowania tworzą biocenozę. Wyróżniamy biocenozy wodne i lądowe.

Granice sięgania biosfery nie zostały jednoznacznie określone, jednak większość z żyjących na świecie organizmów występuje do wysokości 100m. w atmosferze, w głębi oceanów do głębokości 150m. oraz 3m pod ziemię jeśli chodzi o organizmy glebowe. Zasięgi maksymalne osiągają utajone formy bytowania tj. zarodniki, nasiona, które mogą występować nawet do kilkunastu kilometrów wysokości.

W badaniach nad prognozowaniem przyszłości naszego globu ma ogromne znaczenie ocena produktywności masy pierwotnej biosfery oraz zbilansowanie jej zasobów nieodnawialnych i odnawialnych.

Hydrosfera jest to wodna powłoka Ziemi, zaliczamy tu wody występujące w morzach i oceanach, jeziorach, rzekach, wodę w postaci lodu w lodowcach i lądolodach, wody podziemne, wodę w atmosferze, wilgoć glebową i wodę zawartą w biosferze. Ocenia się, że na Ziemi znajduje się około 1339,8 mln km3 wody. Z czego woda zawarta w oceanach i morzach stanowi aż 96%.