Hydrologia jest to nauka zajmująca się wodą występującą pod każdą postacią w przyrodzie.

Zasoby wodne Ziemi wynoszą około 1,4 mld km3.

Wzór na bilans wodny Ziemi to:

opad= parowanie +odpływ

1. Wszechocean- cały obszar wód słonych w tym mórz, oceanów i zatok ,zajmuje on ok. 361,3 mln km2, w tym:

-Ocean Spokojny to ok. 49,5 % wszechoceanu,

-Ocean Atlantycki ok. 29,4 % wszechoceanu,

-Ocean Indyjski ok. 21,1 % wszechoceanu,

2. Morze- wyodrębniona część oceanu oddzielona częściowo od otwartych wód lądami(wyspami, półwyspami, podwodnymi progami) powierzchnia mórz wynosi 40 mln km2. Morza dzielą się na:

-morza przybrzeżne-odznaczają się łatwą wymianą wód morza z wodami oceanicznymi : M. Japońskie, M. Północne

-morza śródziemne- otoczone przez lądy, połączone z oceanem wąskimi cieśninami, wśród nich rozróżnia się:

*morza wewnątrzkontynentalne : M. Białe, M. Bałtyckie.

*morza międzykontynentalne: M. Czarne, M. Śródziemne

~Średnia temperatura wód oceanicznych : około 3stopnie C

*Pływy- to okresowe zjawiska zachodzące w atmosferze związane z przyciąganiem Ziemi przez księżyc(58%) i Ziemi przez Słońce(42%). Na masę wodną działają dwie siły: przyciągania Księżyca i odśrodkowa związana z obrotem układu Ziemia- Księżyc dookoła środka masy. Z tego powodu występują okresowe podniesienia poziomu wody tzw. przypływy ,oraz obniżenia poziomu wody tzw. odpływy.

Fale- tworzą się na powierzchni mórz i oceanów (powierzchniowe), lub wewnątrz nich (wewnętrzne).

*Typy fal :

-wiatrowe : tworzą się przez oddziaływanie wiatru na powierzchnię wody;

-pływowe: związane z przyciąganiem Księżyca i Słońca;

-baryczne : spowodowane zmianami ciśnienia atmosferycznego nad pow. akwenu ( tajfuny);

-tsunami(sejsmiczne): wybuchy podwodnych wulkanów ,podwodne trzęsienia ziemi;

-okrętowe: powstają przy ruchach ciał stałych w wodzie;

Prądy gęstościowe- są to ruchy wód morskich wywołane różnicą gęstości wody.

3.Wody podziemne- wody zatrzymane w gruncie, występują w porach i szczelinach skał skorupy ziemskiej ; pochodzą głównie z wsiąkania opadów atmosferycznych; jest ich około 60 mln km3 i stanowią około 1,7% objętości zasobów wodnych hydrosfery co daje 30% całości zasobów wód słodkich.

Wody podziemne dzielą się na:

-infiltracyjne

-wolne

-kondensacyjne

-juwenilne

-reliktowe

Podział wód ze względu na ich wymianę oraz głębokość ich zalegania:

-przypowierzchniowe( zaskórne)

-gruntowe

-wgłębne

-głębinowe

*przypowierzchniowe

4. Źródło- miejsce gdzie warstwa wodonośna przecina miejsce gruntu, skąd swobodnie wypływa na powierzchnię.

5. Rzeka- naturalny ciek powstały z połączenia potoków, morze wypływać ze źródeł, jezior, zasilany wodą z opadów, płynie dzięki oddziaływaniu grawitacji.

Ze względu na ciągłość zasilania rzeki dzieli się na:

- stale płynące

- okresowe

- epizodyczne

Ze względu na charakter środowiska fizycznogeograficznego rozróżnia się rzeki:

- górskie

- równinne

- jeziorne

- bagienne

- krasowe

Największymi rzekami świata są:

a) najdłuższe to

-Nil 6671 km

-Amazonka 6437 km

-Jangcy 6300 km

- Misisipi 5991 km

b) według powierzchni dorzecza:

- Amazonka 7,2 mln km 2

- Kongo 3,8 mln km2

- Missisipi 3,3 mln km2

- La Plata 3,1 mln km2

6. Jezioro- naturalny śródlądowy zbiornik wody, powstaje w zagłębieniu terenu, charakterystyczna jest stosunkowa wolna wymiana wody.

*Ze względu na procesy rzeźbotwórcze wyróżnia się różne typy jezior:

- tektoniczne

- wulkaniczne

- lodowcowe

- krasowe

- rzeczne

- przybrzeżne

- deltowe

7.Lodowiec: to masa lodu powstała na granicy wiecznego śniegu, towarzyszy mu charakterystyczny powolny ruch. Lodowce składają się z dwóch warstw górnej- pola firnowego( miejsce gromadzenia się śniegu i lodu), dolnej- jęzora lodowcowego(obszar topnienia lodowca).

*Typy lodowców:

- lądolody

- lodowce szczątkowe

- fieldowe

- karowe

- dolinne

- piedmontowe

Najdłuższym lodowcem świata jest Lodowiec Fedczenki na Pamirze jego dł. Przekracza 77 km.