Szerokość geograficzna może być północna (oznaczamy ją literą N) oraz południowa (litera S). Natomiast długość geograficzna może być wschodnia ( oznaczona litera E) oraz zachodnia (litera W). Geosystem jest to system ziemski przyrody. Powłoka krajobrazowa inaczej nazywana jest epigeosferą.

Odwzorowanie kartograficzne jest to sposób przedstawiania siatki geograficznej na płaszczyźnie. Powierzchni Ziemi nie można wiernie przedstawić na płaszczyźnie, ponieważ nie da się rozwinąć kuli tak, aby powstał płaski obraz. Z tego względu tworzone mapy w oparciu o odwzorowania będą zniekształcały odległości, kąty i powierzchnie.

Południk jest to zbiór punktów mających w tym samym momencie południe słoneczne. Wszystkie południki zbiegają się na biegunach, wyznaczają zatem kierunek północny i południowy.

Równoleżniki są to okręgi położone w stosunku do siebie równolegle na powierzchni Ziemi, położone w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu. Najdłuższym równoleżnikiem jest równik. Przebieg równoleżników wyznacza dwa kierunki główne: wschód i zachód.

Geografia człowieka bada związki między działalnością człowieka a środowiskiem przyrodniczym.

Środowisko geograficzne jest to zespół warunków przyrodniczych występujących na określonym obszarze, które to wpływają na rozwój społeczno - gospodarczy społeczeństw oraz ulegają cały czas przemianom pod wpływem sił przyrody i działalności człowieka.

Siatka kartograficzna jest to siatka geograficzna po przeniesieniu na płaszczyznę. Nie zachowuje wierności kątów, powierzchni i odległości występujących w siatce geograficznej.

Szerokość geograficzna - kąt zawarty między płaszczyzną równika a promieniem ziemskim przechodzący przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Szerokość geograficzna przyjmuje wartości od 0 do 90 stopni i wyznacza kierunek północny i południowy.

Długość geograficzna - kąt dwuścienny między półpłaszczyzną południka początkowego ( zerowego) a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt. Długość przyjmuje wartości od 0 do 180 stopni i może być wschodnia i zachodnia.

Odwzorowania dzieli się na:

- wiernokątne

- wiernoodległościowe

- wiernopowierzchniowe

- dowolne (umowne)

Geografię dzieli się na geografię fizyczną, w obrębie której wymienić można meteorologię, hydrologię, geomorfologię oraz na geografię regionalną.