*ABLACJA DESZCZOWA - (inaczej proces spłukiwania) - polega na porwaniu i przemieszczeniu w dół stoku cząsteczek gleby oraz zwietrzeliny i drobnych skał dzięki spływającym okresowo wodom opadowym (szczególnie intensywnie proces ten zachodzi na stokach pochodzenia lessowego i glinianych). Inną nazwą tego procesu jest erozja gleby.

*ADHEZYJNA WODA - rodzaj wody podziemnej zatrzymanej w porach oraz szczelinach skał na skutek zjawiska adhezji. Woda ta nie wypełnia całkowicie porów oraz szczelin, ale otula cienką błonką cząstki skalne (tak zwana wilgoć skalna). Nie bierze ona udziału w krążeniu wód pod powierzchnią ziemi.

*ASTENOSFERA - górna warstwa płaszcza górnego, o dużej plastyczności, łatwo ulega deformacjom, w której skały są częściowo stopione i tworzą magmę. Sięga do głębokości 350 km, a pod nią przebiega nieciągłość Glicyna.

*EWORSJA - jest to działalność erozyjna wirów, polega na drążeniu dna rzeczki poprzez okruchy skalne, które obracane są przez wirującą wodę. Wskutek drążenia naturalnych przegłębień niesionym materiałem powstają kotły eworsyjne. Głębokość tych kotłów może osiągnąć znaczne rozmiary, nawet do kilkudziesięciu metrów.

*KALDERA - znacznych rozmiarów zagłębienie w szczytowej partii stożka wulkanicznego powstałe na skutek eksplozji, może się w nim utworzyć nowy mały stożek wulkaniczny. Przyczyną powstawania kaldery może być również zapadnięcie się części wulkanu po poróżnieniu podziemnego zbiornika z lawy i gazów. Kalderę posiadają między innymi Wezuwiusz, Crater Lake. Czasem kaldera zostaje wypełniona wodą i tworzy się jezioro.

*SEJSZA - jest to okresowe wahanie się poziomu wód w zbiornikach, w trakcie którego po jednej stronie zbiornika woda się podnosi, a po przeciwnej w tym samym czasie opada.

*SOLIFLUKCJA - powolne przemieszczanie się powierzchniowych partii gruntu w wyniku nasączenia go wodą. Oznaką tego procesu są pochylone na stoku drzewa i płoty; zachodzi w klimatach zimnych, ważny proces w obszarach polarnych.